Zarząd 1925

Z Historia Wisły

Od 30 listopada 1924 roku. Tego dnia odbyła się Walne Zgromadzenie TS Wisła. Szczegółowego podziału funkcji dokonano na posiedzeniu Zarządu klubu 8 grudnia. Osoby niewyboldowane dołączyły do władz TS Wisła w późniejszym terminie.

Grafika:Prezes.png‎
Aleksander Dembiński
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Dr Marian Ujejski
Grafika:II Wiceprezes.png‎
Franciszek Wojas
Grafika:III Wiceprezes.png‎
prof Tadeusz Orzelski, Kazimierz Dobija
Grafika:Skład zarządu.png
Edward Skoczylas, kpt. Bronisław Rogowicz, Mieczysław Potocki, Szczęsny Kiliński, Gustaw Kornaś, Józef Mastalski, Marian Stapiński. Wilhelm Cepurski, Władysław Budzisz
Grafika:Sekretarz.png‎
Edward Skoczylas
Grafika:Zastępca sekretarza.png‎
kpt. Konowaluk
Grafika:Skarbnik.png‎
Mieczysław Potocki
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Szczęsny Kiliński
Grafika:Komisja administracyjna.png‎
dr Marian Ujejski, zastępcy: Józef Mastalski, Gustaw Kornaś
Grafika:Komisja_dyscyplinarna.png
Franciszek Wojas, kpt. Bronisław Roganowicz, Marian Stapiński
Grafika:Referat propagandy.png
prof. Tadeusz Orzelski, Władysław Budzisz, Kazimierz Dobija
Grafika:Kierownik_sekcji_piłki nożnej.png‎‎
Marian Kopeć, Ludwik Kaliciński
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej.png
kpt. Stanisław Kempski
Grafika:Kierownik_sekcji_pływackiej.png
Gnojek
grafika:Kierownik_sekcji_zapaśniczej.png‎
Franciszek Pawlikowski
Grafika:Kierownik_sekcji_narciarskiej.png
kpt. Stanisław Kempski
Grafika:Kierownik_sekcji_bokserskiej.png
Mieczysław Balcer
Grafika:Komisja rewizyjna.png
Kazimierz Bukowski, Jan Wyrobisz; zastępcy: Stanisław Wojtyga, dr Władysław Zajączkowski
Rada Seniorów
Kazimierz Nowicki, Marian Orzelski, Fryderyk Schwenk

Ważniejsze wydarzenia

  • Podczas posiedzeń Zarządu TS Wisła poważnie myśli się o założeniu sekcji łyżwiarskiej i kolarskiej.
  • Styczeń. Konflikt w ramach KOZPN. Działacze Wisły opuszczają salę obrad Walnego Zgromadzenia Związku i nie obsadzają związkowych stanowisk.
  • 8 kwietnia odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TS Wisła.
  • 19 maja. Odbyło się Walne Zgromadzenie sekcji lekkoatletycznej wraz z wyborem nowych władz. Na jej czele stanął por. Stefan Zakrzewski, jego zastępcą został Stanisław Ziffer; sekretarz: Stanisław Owsiak; gospodarz: Stanisław Nowak. Treningi prowadził por. Stefan Zakrzewski i por. Artur Kasprzyk w inne dni Stanisław Ziffer.
  • 1 listopada odbywa się Walne Zgromadzenie TS Wisła, które dokonuje wyboru nowych władz klubu.
  • 20 listopada. W lokalu TS Wisła przy ul. Długiej 5 odbywa się zebranie konstytuujące sekcji narciarskiej naszego klubu. Pierwszym kierownikiem sekcji został Władysław Zajączkowski. Zarząd: mjr Władysław Konkiewicz, Franciszek Niemczyk, Józef Adamek

Spis treści

Prasa

Protokoły z posiedzeń Zarządu TS Wisła

Protokół l. 1. z konstytuującego posiedzenia Zarządu w dniu 9.XII.24.


Na propozycję prezesa p. A. Dembińskiego uchwalono jednogłośnie przydziały funkcyj dla poszczególnych członków Zarządu, który ukonstytuował się w składzie określonym w punkcie 6tym 19tego protokołu.

1. Komisja administracyjna:
p. Dr Ujejski Marjan - prezes
p. Mastalski Józef
p. Kornaś Gustaw } członkowie

2. Komisja dyscyplinarna:
p. Wojas Franciszek - prezes
p. Roganowicz Bronisław
p. Stapiński Marjan } członkowie

3. Komisja propagandy:
p. Orzelski Tadeusz - prezes
p. Budzisz Władysław

4. Sekretarjat:
p. Skoczylas Edward - sekretarz

5. Skarbnik: p. Potocki
Zastępca: p. Kiliński.-

1.) P. prezes Dembiński na wstępie zawiadamiał o nieprzyjęciu proponowanej godności członka Zarządu przez p. Cepurskiego, poczem oddaje pod obrady sprawę dobrowolnego opodatkowania się członków na rzecz Towarzystwa. W dyskusji nad tym tematem zabiera między innemi głos p. Orzelski, który - uważając przesłanie apelu do członków w drodze listownej za kosztowne, wnosi o odesłanie sprawy do Komisji Admin. celem opracowania planu zapewnić mogącego większe dochody Towarzystwu. Wniosek uchwalono.

2. Zaprawa zimowa dla czynnych członków:
a) Sala gimnastyczna - poruszono załatwić p. Kornasiowi.
b) Zapewnienie miejsca dla biegów - załatwia p. prez. Dembiński.

3.) W ciągu dalszym przychodzi pod obrady sprawa urządzenia zabaw w czasie karnawału, a w rezultacie wyłania się Komitet zabawowy z p. Wojasem jako prezesem, przeczem funkcje członków Komitetu pełnić będzie Zarząd w pełnym składzie.

W związku z powyższem zaprojektowano zabawę sylwestrową do spółki z Chrześć. Zw. Handlowców a w rezultacie dyskusji postanowiono porozumieć się z powyższym Zawiązkiem co do zawarcia Ski na cały okres karnawałowy.

4.) Prezes p. Dembiński wnosi: Ze zniżek na zawody mogą korzystać jedynie Ci członkowie, którzy uiścili wkładkę - przyjęto.

5.) Organizacja sekcyj.- przydziały kierowników:
a) Sekcja piłki nożnej: p. Kopeć
p. Kaliciński.
b)-- lekkoatletyczna: p. Kempski, który uzależnia przyjęcie kierownictwa od gruntownego remontu bieżni, co Zarząd postanawia jako pierwszą pracę na wiosnę.
c) Sekcja pływacka: p. Gnojek.
d) -- zapaśnicza: p. Pawlikowski.
e) -- narciarska: p. Kempski - przyczem postanowiono urządzenie kursu w Zakopanem między 27-31.XII. pod kierunkiem kierown. Kempskiego i drugiego kursu w styczniu pod kierown. p. Schwenka. Koszta uczestnictwa w kursie określono na 50 zł. Ponadto uchwalono zakupić narty i na cel ten preliminować zł. 150; do wykonania oddano skarbnikowi.-
f) Sekcja łyżwiarska: Wyłaniają się różne projekty w sprawie założenia toru łyżwiarskiego we własnym zarządzie, które odkłada się jednak po wyczerpującej dyskusji do sezonu przyszłego.
Niezależnie od powyższego postanowiono przeprowadzić pertraktacje w sprawie użycia toru Twa Sokół w bież. sezonie; sprawę porozumienia się w tej sprawie oddano do wykonania p. Zajączkowskiemu, zaś zależnie od relacji nastąpi na następnym posiedzeniu wybór kierownika sekcji.-
g) Sekcja kolarska: Organizację odkłada się do [wiosny?]

6.) Skarbnik komunikuje, że z 19tu sztuk żetonów pamiątkowych |:okręgowe mistrzostwa:| pozostało sztuk 7, które postanawia się sprzedać chętnym nabywcom po 15 zł.

7.) Zarząd ustala wkładkę dla członków założycieli za rok 1925 na zł. 100.-

8.) Postanowiono urządzanie dancingów w lokalu Zarządu z tem, że pierwszy będzie miał miejsce nie wcześniej - jak 25.XII.1924 r.

10.) Uchwala się wprowadzić w życie zebranie dyskusyjne i towarzyskie dla czynnych członków we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od godz. 5-7mej, przyczem przydziela się jak następuje:
Wtorki: p. Potocki,
Czwartki: p. Kornaś,
soboty: p. Kiliński,
Niedziele: pp. Mastalski, Budzisz, Gnojek - na zmianę.

11.) Posiedzenia Zarządu postanowiono odbywać perjodycznie w każdy poniedziałek o godz. 7mej wieczorem.

12.) P. kpt. Roganowicz podaje do wiadomości fakt zwrócenia się do niego pewnych osób z zawiadomieniem o możliwości zaangażowania drużyny footbal. angielskiej "Oxford" na turnee wiosenne w Polsce [-] udzielono mu pełnomocnictwa celem podjęcia rokowań.

13.) Dla uruchomienia czytelni ofiaruje p. prez. Dembiński pisma sportowe i tak: Przegląd Sportowy, Stadjon, Sport i Tygodnik Sportowy - zaś p. Kopeć [Kornaś] "Sporttagblatt".-

14.) Na następcę sekretarza kooputje się p. Kpt. Konowaluka[...]

15.) Uchwalono podziękować: p. prof. Korzeniowskiemu za starania i dbałość o ogródek w parku sport. Twa, zaś Chrześc. Związkowi Handlowców i Twu Sokół za wypożyczanie zastawy w różnych okolicznościach.-

Posiedzenie zamknięto o godz. 9.30 wieczorem.

Sekretarz: Prezes
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego]

Protokół l. 2. z posiedzenia Zarządu w dniu 15.XII.1924.


Obecni: p. Dembiński, p. Kempski, p. Mastalski, p. Kiliński, p. Budzisz, p. Pawłowski, p. Kopeć, p. Potocki, p. Gnojek, p. Dr Ujejski oraz sekretarz Skoczylas.

1.) Proponowana na poprzednim posiedzeniu zabawa Sylwestrowa odpada ze względu na brak sali - natomiast postanowiono urządzić [zadu?tę] w dniu 5.I.25 w sali Sokoła z tem, że pp. Mastalski i Kiliński zajmą się wynajęciem sali.-

2.) [Wniosek p. Dembińskiego przyjęto] Przyjęto rezygnację p. prof. Orzelskiego - zaś na wniosek p. prez. Dembińskiego uchwalono viceprezesurę dla p. Kazimierza Dobiji z przydziałem stanowiska przewodniczącego Wydziału Propagandy i p. Orzelskiemu uchwalono podziękować listownie za owocną pracę dla Twa.-

3.) P. prez. Dembiński podaje do wiadomości fakt rozwiązania się Twa Sport. "Polonja", komunikując, że członkowie wstąpili do Wisły i oddali jej na własność swój inwentarz; do odbioru inwentarza delegowano p. Kilińskiego z obowiązkiem złożenia sprawozdania na następnem posiedzeniu.-

4.) P. Mastalski zawiadamia o utworzeniu się przedwyborczego komitetu tutejszych [towarzystw] chrześcijańskich towarzystw i klubów sportowych komunikując, że jedno posiedzenie już się odbyło, na którem on sam był obecnym w charakterze informacyjnym, gdzie zarezerwowano również miejsca dl Klubu Sport. Cracovia.

Według opinji p. Mastalskiego zamierza wspomniany Komitet przeprowadzić akcję w kierunku [zorganizowania akcji] reorganizacji Kollegium Sędziów i K.Z.O.P.Nu w tym duchu, by układ sił w dotychczasowych organizacjach odpowiadał [był] układowi sił sportowych w Okręgu.

W związku z powyższem deleguje Zarząd pp. Mastalskiego , Kilińskiego i Budzisza na najbliższe posiedzenie tegoż Komitetu z tem, by zbadać szanse tego rodzaju akcji pod względem siły t.j. liczebności a na wypadek, gdyby uznali sytuację za właściwą, starali się wziąć inicjatywę w swoje ręce, dążąc nawet w porozumieniu się z prezydjum Twa do [?]przeprowadzenia rozdziału z klubami żydowskimi.

Uchwałę powyższą ze względu na jej zasadniczy kierunek postanowiono na wniosek p. prez. Dembińskiego oddać do zaopinjowania Radzie Senjorów.

Posiedzenie zamknięto o godz. 9tej.

Sekretarz: Prezes
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego]

Protokół 3. z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu [5. grudnia] 22/12|:grudnia:| 1924.


pod przewodnictwem wiceprezesa p. dra Ujejskiego.

Obecni: pp.: [Dr Ujejski,] Potocki, Mastalski, Kiliński, Kornaś, Kopeć, Pawlikowski, Budzisz.

1.) Protokołu z poprzedniego posiedzenia nie odczytano z powodu nieobecności sekretarza.-

2.) Omawiano szczegóły zabawy odbyć się mającej w dniu 1. lutego br. i poruczono poszczególnym członkom Zarządu załatwienie spraw najważniejszych, a mianowicie:
a) zakontraktowanie muzyki p. Mastalskiemu,
b) zamówienie zaproszeń p. Kopeciowi,
c) bufet, policję i Magistrat p. Potockiemu,
d) dekorację sali p. Wojasowi.

3.) Na propozycję p. Kopecia, aby wyjednać drużynie zniżki do kin i teatrów zgodzono się i uproszono o załatwienie tej sprawy pp.: dra Ujejskiego i Budzisza.-

4.) Przyjęto do wiadomości złożone przez p. Mastalskiego sprawozdanie z zebrania przedstawicieli klubów.-

Na tem posiedzenia zakończono.
[podpis Dembińskiego]


Protokół l. 4. z posiedzenia Zarządu w dniu 29.XII.1924.


Obecni: pp. Dembiński, Dobija, Kempski, Kopeć, Gnojek, Budzisz, Potocki, Kiliński, Mastalski - usprawiedliwiony p. Dr Ujejski.

1.) P. prez. Dembiński podaje relację z pobytu swojego w Łodzi i tak:
a) w rozgrywkach z Ł.K.S. sędziować będą I. p. kpt. Baran, II. kpt. Bilor.
b) zatwierdzono termin meczu z Turystami.
c) Ł.K.S. proponuje na 29.III.25 rozgrywkę rezerw w Łodzi i rewanż w Krakowie.

2.) P. prez. Dembiński zawiadamia o zakontraktowaniu drużyny Vasas i F.O.C/. na tournee po Polsce, przyczem poczyniono już kroki celem udostępnienia tych drużyn innym polskim klubom.

3.) P. Kopeć wyjeżdża do Pragi i Wiednia w celu zakontraktowania drużyn.

4.) P. prez. Dembiński zawiadamia o propozycji ze strony Kispesti co do rozegrania zawodów w czasie Zielonych Świąt, jakoteż o propozycji M.T.K. codo odstąpienia drużyny ang. "Sunderland" na 2 dni za 2 1/2 tysiące $. Uchwalono tę imprezę doprowadzić do skutku.

6.) P. red. Dobija dziękuje za powierzoną Mu godność, przyczem wyjaśnia swoją trudną pozycję tą okolicznością, że Cracovia dla zaszachowania Wisły w dziedzinie propagandy (prasa) przez wybór do własnego zarządu i stanowiska honorowe innych panów z redakcji Ilustr. Kurjera Codziennego.
W ciągu dalszym wyjaśnia p. prez. Dembiński sytuację w dziedzinie konkurencji sportowej z Cracovią i uzasadniając różne posunięcia taktyczne w stosunku do działalności tego klubu, stwierdza prostolinijność każdej przedsiębranej akcji przez T.S. Wisła.

7.) Ze względu na jubileusz 30-lecia Sokoła w Podgórzu, deleguje się na uroczystość w dniu 4.I.25. pp. dra Ujejskiego i Budzisza; skarbnikowi poleca się przesłać zł. 25 na koszta pamiątkowego gwoździa, mającego być wbitym w proporzec Sokoła.

8.) P. Budzisz komunikuje o propozycji, uczynionej przez p. Molknera, w sprawie użycia toru łyżwiarskiego przez sekcję T.S. Wisła na boisku Makkabi; zatwierdzono odpowiedzieć po otrzymaniu wyjaśnień ze strony Tow. Gimn. Sokół w Krakowie, u którego już podjęto kroki w dotyczącej sprawie - przyczem definitywne załatwienie sprawy z Sokołem w tym lub innym kierunku poleca się p. Kilińskiemu.

9.) Na wniosek p. prez. Dembińskiego, który zmuszonym był z różnych względów zgodzić się w pertraktacjach ze studencką korporacją "Akropolia" na zgromadzenie się tejże w lokalu T.S. Wisła we wtorki i czwartki, uchwalono zmienić terminy zebrań dyskusyjnych dla czynnych członków Twa jak następuje:
Godz. 5-7-Środa - dyżuruje p. Kiliński,
-- Piątek -- p. Kornaś,
-- Sobota -- p. Potocki,
-- Niedziela -- pp. Mastalski, Budzisz i Gnojek na zmianę.

10.) P. Budzisz proponuje organizację bibljoteki sportowej i w tym celu [propo] zaleca [za]kupno najważniejszych wydawnictw sportowych po 3. egzemplarze z każdego - między innymi zaś Miroir des Sports; niniejsze uchwalono z tem, że kierownictwo bibjoteki oddaje się w ręce p. Budzisza jako ref. propagandy.

11.) [Posiedzenie za] Uchwalono wywiesić na bramie wchodowej szyldzik z napisem a względnie grawerą T.S. Wisła, polecając zajęcie się tą sprawą p. skarbnikowi.-

Posiedzenie zamknięto o godz. 9.30 wieczorem.

Sekretarz: Prezes
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego]

Protokół l. 5. z posiedzenia Zarządu w dniu 2.I.25 r.


Przewodniczący: p. Dr Ujejski.

Obecni: pp.: Mastalski, Kopeć, Potocki, Kiliński, Skoczylas, Pawlikowski, a ponadto pp. Reyman, Majecherczyk, Balcer, Potocki II, Kowalski, Serafiński, [Stopa?], Adamek jako wchodzący w skład Komitetu zabawowego.

1.) Następuje przydział funkcyj ze względu na [reditę?] Twa w dniu 5.I.25. i tak:
a.) Udekorowanie sali powierza się pp. Kilińskiemu, Balcerowi, Majcherczykowi, Danzowi i Wiśniewskiemu pod kierownictwem p. Wojasa.
b.) Kasę powierza się p. skarbnikowi, który pomocnika dobierze sobie według własnego uznania; otwarcie kasy o godz. 8.30 wiecz.
c.) Funkcję [ararvierów?] [przyjmują] powierza się pp. Stopie i Kornasiowi.-
d.) Kostjumy i maski biorą w zarząd pp. Kornaś i Pawlikowski.
e.) Kasę bufetową przyjmują pp. Kotarba i Kiliński II, a zarząd bufetem p. Jerzy Potocki.

2.) P. Mastalski komunikuje o zakupieniu patentu na zabawę, biorąc ponadto na siebie sprawę zapewnienia muzyki na zabawę.

3.) Postanawia się wydać apel do drużyny o wcześniejsze przybycie.

4.) Szefem zabawy: I. p. prez. Dembiński,
II. p. Potocki.

Posiedzenie zamknięto o godz. 8.45 wieczorem.

Sekretarz: Prezes
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego]

Protokół No 6. z posiedzenia odbytego w dniu 12 stycznia 1925.


Obecni pp.: prezes Dembiński, wiceprezesi: Dr Ujejski, Dobija i Wojas, członkowie Zarządu: Potocki, Kiliński, Kornaś, kpt. Kempski, Mastalski, Budzisz, Pawlikowski.-

1.) P. Potocki przedstawia prowizoryczne zestawienie kasowe z zabawy urządzonej w dniu 5. stycznia br.- Dochód btto 1676 Zł. 95/100, czysty zysk wynosi około 300 Zł.- Uchwalono wyrazić podziękowanie p. Stopie Edwardowi za bezinteresowne prowadzenie tańców.

2.) Postanowiono urządzić zawody ciężkoatletyczne, na które zaprosi się Twa Krakowa |:Makkabi:|, Katowic, Łodzi i Poznania. W sprawie uzyskania sali mają się poinformować pp. Dr Ujejski z "Uciechą",- Dobija i Budzisz z "Nowościami", p. Kornaś z "Sokołem". Zawody odbędą się w pierwszej połowie marca.-

3.) W sprawie mającego się odbyć Walnego Zebrania K.Z.O.P.Nu. przedstawia p. Mastalski dotychczasową działalność komitetu, w którym brało udział Two. Akcja tego komitetu jest ukończona, ponieważ pewne kluby krakowskie, jak: Cracovia i Wawel wycofały się i przystąpiły do swego bloku. Komitet swą działalność ukończył i przedłożył na W. Z. wniosek o przeprowadzenie sanacji w Kolegjum sędziów. W uzupełnieniu tego przedstawił prezes p. Dembiński nasze położenie w obecnej chwili i zaznacza, że nigdy nie dążyliśmy do majoryzacji innych, lecz przeciwnie stale walczyliśmy [jako?] tejże tworzonej przez inne kluby, określa sytuację obecną jako nienajgorszą. W stałość bloku przeciwnego nie wierzy, ponieważ tenże zawiera w sobie sprzeczne elementy nie dające się długo na jednej platformie utrzymać.-

Wybrano delegatów na W. Z. K.Z.O.P.Nu. pp: Dembińskiego, Dr Ujejskiego, Dobiję, Budzisza i Mastalskiego. Zadaniem delegatów jest prowadzenie polityki Twa, a na Walnem Zebraniu zaprezentowanie tegoż.-

Na interpelację odnośnie do stałej nieobecności sekretarza, przez co normalne prowadzenie agend znacznie cierpi, p. prezes Dembiński prosi i poruczeniu mu załatwienia tej sprawy do następnego posiedzenia, coteż uczyniono.-

Urządzenie zabawy w dniu 1. lutego powierzono p. Wojasowi, który też przedstawił, jak ją ma zamiar urządzić.- Wybrano ścisły Komitet zabawowy, w którego skład oprócz p. Wojasa weszli pp: Kornaś, Potoccy, Budzisz i Kaliciński.-

Na tem zakończono posiedzenie.-
[podpis Kornasia]

Protokół No 7. z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 19 stycznia 1925

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.-

Obecni pp.: Wojas, Kornaś, Potocki, Mastalski, Kemspki, Kopeć, Budzisz, Pawlikowski, Wyrobisz, Kaliciński.

1.) Przed odczytaniem protokołu z poprzedniego posiedzenia omówiono szczegóły urządzić się mającej zabawy w dniu 1. lutego br. i rozdzielono pewne czynności z jej urządzeniem związane między poszczególnych członków Zarządu.-

2.) Przyjęto do wiadomości odczytany przez p. Mastalskiego protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 12 stycznia br.-

3.) P. Budzisz składa sprawozdanie z przebiegu pertraktacji prowadzonych z "Nowościami" odnośnie do wynajęcia sali na zawody zapaśnicze i oświadcza, że Zarząd "Nowości" zgadza się na oddanie sali na piątek i i sobotę pewnego tygodnia w marcu i niedzielę rano. Uproszono p. Budzisza o doprowadzenie do skutku tej sprawy w ten sposób, aby Zarząd "Nowości" objął urządzenie całej imprezy, zaś Two dostarczy zapaśników. Czysty zysk dzielą obie strony do połowy.-

4.) P. Kopeć zawiadamia, że Fa "Orbis" zwróciła się do Twa z propozycją oddania jej w dzierżawę na jeden rok lub na lat pięć, parkanu otaczającego bieżnię oraz trybunę i oczekuje w dniach najbliższych odpowiedzi z podaniem warunków dzierżawy. Po dyskusji sprawę przekazano Komisji

[ucięty fragment strony]

mieniem się tejże z Kierownictwem sekcji lekkoatletycznej.

5.) Odnośnie do dalszego faktu protokołu, dotyczącego nieobecności na posiedzeniach sekretarza p. Skoczylasa - zawiadamia prezes p. Dembiński, że z sekretarzem porozumieć się nie mógł z powodu wyjazdu tegoż na czas dłuższy poza Kraków. W sprawie tej przemawiali pp: kpt. Kempski, Wojas i Budzisz, którzy stwierdzają, że skutkiem nieobecności sekretarza Zarząd nie posiada protokołów z odbytych posiedzeń a nadto cały szereg pism zalega niezałatwionych przez co ucierpieć może interes Twa.-

Wniosek p. kpt. Kempskiego, aby p. Skoczylasowi powierzyć mandat członka komisji dyscyplinarnej, jako absorbującej znacznie mniej czasu zaś kierownictwo sekretarjatu powierzyć p. Kornasiowi - uchwalono jednogłośnie.-

6.) Ustalono godziny urzędowe prezydjum oraz kierownictwa poszczególnych sekcji z tem, że podział tych godzin ma być stale umieszczany w lokalu.-

7.) Uchwalono założyć księgę życzeń członków i księgę urzędowania.-

8.) Po przedstawieniu przez prezesa p. Dembińskiego sprawy obsady miejsc przez Two w K.Z.O.P.Nie uchwalił Zarząd zaproponować na członka Zarządu K.Z.O.P.Nu. p. Dra Ujejskiego, zaś do Wydziału G.iD. pp. mjra. Schwenka - jego miejsce zajmie p. Budzisz z tem, że w razie nieprzyjęcia przez Walne Zgrom. choćby jednego z powyższych kandydatów,- Two zrezygnuje z przypadających mu mandatów w Związku.-

9.) Na Walne Zgr. K.O.Z.L.A. w dniu 25. bm., uchwalono wydelegować p. Kempskiego a w razie wyjazdu tegoż z Krakowa przed terminem Walnego Zgr. - p. Gnojka.-

10.) P. Budzisz stwierdza zrzut, że w sprawozdaniu p. Mastalskiego na poprzedniem posiedzeniu Zarządu pominął tenże podanie do wiadomości dokładnej treści wniosku, uchwalonego na zebraniu przedstawicieli klubów, a dotyczącego [akcji] sanacji stosunków w Krak. Kolegjum Sędziów i wnosi, aby Zarząd aprobował przystąpienie Twa do akcji sanacji stosunków w Kol. Sędziów.- Za wnioskiem [p. Budzisza] opowiedzieli się obok wnioskodawcy pp: Kempski, Kopeć i Potocki.-

P. Budzisz stwierdza dalej, że przez uchwalenie postawionego przezeń wniosku, Zarząd stwierdził, że podpisanie wniosku przez Twa na Walne Zgromadzenie K.Z.O.P.Nu. w sposób statutem przepisany powinno było na poprzedniem posiedzeniu Zarządu być podane aprobacie Zarządu. P.P. Kempski, Kopeć i Potocki są dania, jakoby fakt oddania przez nich głosów za wnioskiem p. Budzisza mieścił w sobie logiczne konsekwencje, wyrażone w uprzedniej rezolucji p. Budzisza.

Prezes p. Dembiński oświadcza, że interpelowana przez p. Budzisza sprawa na posiedzeniu Zarządu w dniu 13. bm. była przedmiotem obszernego sprawozdania ze strony p. Mastalskiego oraz mojej, w których to sprawozdaniach tak ja jak i p. Mastalski pominęliśmy rzeczywiście podanie do wiadomości Zarządu werbalnej treści wniosku na Walne Zgromadzenie K.Z.O.P.Nu.- o co interpelantowi, jak stwierdził, - chodziło.-

Na tem posiedzenia zakończono o godz. 11.45 w nocy.-
[podpis Kornasia]

Protokół No 8. z posiedzenia Zarządu z dnia 26 stycznia 1925.


Obecni pp.: Dembiński, Dr Ujejski, Kornaś, Budzisz, Potocki, Mastalski, Kiliński, Kopeć, Pawlikowski,Skoczylas, Konowaluk, Kempski, Gnojek.

1.) Przewodniczący p. prezes Dembiński wita nowego członka Zarządu p. kpt. Konowaluka.-

2.) Uchwalono wniosek p. kpt. Kempskiego, aby odczytanie zaległych protokołów odłożyć do następnego posiedzenia.

3.) Sprawozdanie z przebiegu Walego Zgromadzenia K.O.Z.L.A. złożone przez p. kpt. Kempskiego przyjęto do wiadomości poczem uchwalono odłożenie dyskusji do czasu dostarczenia Zarządowi przez wnioskodawcę statutu K.O.Z.L.A.-

4.) Przyjęto na członków Twa pp: 1) Sadzika Stanisława, 2) Kiezmana Juliana, 3) Studzińskiego Augustyn[a], 4) Lesiaka Zygmunta, 5) Zwarycza Stanisława, 6) Trzeple Stanisława, 7) Gywdkiewicza Kazimierza, 8) Dziewońskiego Zbigniewa, 9) Sawkę Teodozego, 10) Spytkowskiego Tadeusza, 11) Wadawskiego Karola.-

5.) Szczegółwe sprawozdanie p. Budzisza z czynności delegatów Twa na Walne Zgromadzenie L.Z.O.P.Nu. od chwili ich wyboru przez Zarząd aż do ukończenia walnego zgromadzenia, uzupełniane przez pp. Dembińskiego i Mastalskiego - Zarząd po wyczerpującej dyskusji przyjmuje do wiadomości i uchwala jednogłośnie wniosek p. Kilińskiego na wyrażenie podziękowania przy spełnianiu tego obowiązku, przyczem stwierdza, że stanowisko zajęte przez delegatów na walnem zgromadzeniu było zgodne z uchwałą i dyrektywami Zarządu udzielonemi delegatom.-

6.) Na skutek propozycji p. Budzisza aby zrewidować dotychczasowy system biernego stanowiska Twa odnośnie do uzyskiwania większości na walnych zebraniach Związków, Zarząd po dyskusji uchwala:

"Zarząd poddał debacie kwestję taktyki w stosunku do Związków sportowych i przychyla się do zmiany dotychczasowej taktyki biernej na czynną i zwraca się do Rady Senjorów z prośbą o wyrażenie opinji w tej sprawie z uwagi na zbliżające się Walne zebranie P.Z.P.N."-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpis Kornasia?]

Protokół No 9. z posiedzenia odbytego w dniu 2 lutego 1925.


Obecni pp: Kornaś, kpt. Konowaluk, Potocki, Mastalski, Budzisz, Kopeć, Pawlikowski, Gnojek.-

1). P. Budzisz oznajmia, że na skutek prowadzonych przez niego pertraktacji o wynajęcie kina "Nowości" dyrekcja tego kina oświadczyła gotowość bezinteresownego oddania Twu sali w dniach 5 i 6go marca od godz. 9.30 wieczór, zaś w niedzielę 7go marca od 9tej rano z tem, że Two przejmuje na siebie w całości urządzenie imprezy.- Upoważniono p. Budzisza do zawarcia umowy, zaś p. Pawlikowskiemu powierzono urządzenie areny.-

2.) P. Mastalski podaje do wiadomości Zarządu wnioski komisji administracyjnej a mianowicie:
a) Oddanie Fie "Orbis" w dzierżawę na umieszczenie reklam parkanu otaczającego boisko i bieżnię, wieżyczek przy trybunie, dolną część trybuny między wieżyczkami, pas środkowy wewnętrznej części trybuny wraz z lożami oraz zewnętrzny pas pod dachem trybuny za ryczałtową opłatą kwoty 3000 Zł. na rzecz Twa.
b) Komisja administracyjna zbadała kontrakty zawarte przez p. Kopecia w Wiedniu i Pradze z klubami: "Slovan, Admira i Nuselsky i uznała je za możliwe do przyjęcia.- Zarząd uchwala zatwierdzenie tych kontraktów po zasięgnięciu informacji przez wicepr. p. Dobiję, jakie drużyny gości u siebie w czasie świąt Wielkiejnocy i Zielonych - K. S. "Cracovia".-
c) Uzyskanie pożyczki na zapłacenie trenera i sprawę dowozu gruzu potrzebnego do remontu bieżni i dróg prowadzących do boiska - oddała Komisja administracyjna do załatwienia p. Dr Ujejskiemu.-
d) Ogłosić konkurs na dzierżawę bufetu na rok 1925. na boisku "Wisły" w Il. Kurjerze Codz. z tem, że oferty składać należy w Administracji Kurjera do dnia 15. bm.- Do podjęcia oferty upoważnia Zarząd p. Mastalskiego.-

Wnioski powyższe uchwalono.-

3.) Uchwalono zamówić w Wiedniu afisze reklamujące dla ciężkiej atletyki a to 50 szt. za 7.50 Zł. i 50 szt. za 9.75 Zł.=

4.) Propozycję p. Rozenstocka, aby Two wydelegowało swego przedstawiciela do komisji mającej zbadać sprawę Podgórze-Makkabi,- uchwalono załatwić n następnem posiedzeniu.-

5.) Interpelację p. Budzisza: jak przedstawia się sprawa udziału I. drużyny w jubileuszu "Djany w Katowicach, wyjaśnia p. Kopeć, który oświadcza, że z powodu niezatwierdzenia przez "Djanę" warunków podanych przez Two. wyjazd drużyny nie jest dotąd postanowiony.-

6.) Uchwalono wniosek p. Kornasia, aby kierownicy sekcji a w szczególności kierownik sekcji p.n. w każdym tygodniu podawał do wiadomości Zarządu program sekcji na najbliższy tydzień.

7.) Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. Kopecia w ogólnym zarysie program odbyć się mających zawodów po dzień 30/8 - 1925.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpis Kornasia?]

Protokół No 10. z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 16. lutego 1925.


pod przewodnictwem wiceprezesa p. Dra Ujejskiego.

Obecni pp: Kornaś, Mastalski, Potocki, Kopeć, Pawlikowski, Gnojek, Wyrobisz.

1). Przewodniczący zapytuje dlaczego Two nie brało udziału w turnieju siódemkowym urządzonym przez Cracovię.- Sprawę wyjaśnia p. Kopeć, który oświadcza, że Wisła nie otrzymała zaproszenia do wzięcia udziału w tych zawodach.-

2). Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. Kopecia program najbliższych zawodów Iszej drużyny, a to 22. bm. z K.S. "Podgórze", 1/3 z I F.C. Katowice w Krakowie, 8/3 z tymże klubem w Katowicach, 15/3 z Olszą i 22/3 z Jutrzenką w Krakowie.-

3). Upoważniono sprowadzić drużynę K.S. Skawinka na dzień 1 marca za zwrotem kosztów podróży.-

4). Przyjęto do wiadomości pismo p. Skoczylasa, w którym podaje powody swej nieobecności na posiedzeniach Zarządu i udzielono mu urlopu na następne 4 posiedzenia.-

5). Przyjęto na członków Twa pp: 1) Tuchacza Jana, 2) Dańczaka Michała, 3) Skowronka Wacława, 4) Kudzię Rudolfa, 5) Szumilasa Mieczysława, 6) Ferthusa Stanisława, 7) Gorzeńskiego Marjana.-

6). Uchwalono ogłosić we wszystkich pismach polskich codziennych i sportowych sprostowanie kłamliwej notatki zamieszczonej w Tygodniku sport. z dnia 10. lutego 1925 No 7. "jakoby gracze Twa postawili Zarządowi ultimatum o wyeliminowanie z Zarządu pp. Potockiego i Mastalskiego i Budzisza z powodu błędnej taktyki politycznej przez tych panów stosowanej na skutek której Wisła została dziś zupełnie izolowaną w świecie sportowym".-

7). Prośbę Zarządu Koła Pracowników Poczt. o udzielenie jego członkom zniżki wstępów na zawody urządzane przez Two. załatwiono w ten sposób, [że uchwalono udzielić zniżek w następującej formie] że członkowie pomienionego Koła uzyskają prawa wstępu [na zawody] do miejsc stojących za nabyciem biletu studenckiego, zaś na trybunę za nabyciem pełnego biletu wstępu i ile frekwencja gości na trybunie jest mała.- Celem sporządzenia legitymacji uprawniającej do nabycia biletów zniżkowych, należy żądać od Zarządu Koła Pocztowców wykazu osób, które ze zniżek tych chcą korzystać.-

8). Pismo Twa Gimn. "Siła" w Łodzi odnośnie do udziału zawodników tego Twa w turnieju zapaśniczym w dniach 7,8 i 9 marca br. przekazano do załatwienia pp. Dembińskiemu i Pawlikowskiemu.

9). Uproszono p. Budzisza o zasięgnięcie informacji u p. referenta Magistratu p. Kłeczka, czy plan podziału toru powyścigowego jest już ostatecznie załatwiony, czy też istnieje jeszcze możność uzyskania kawałka gruntu.

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpis Mastalskiego i Kornasia]

Protokół No 11. z posiedzenia Zarządu odbytego pod przewodn. wicepr. p. Dra Ujejskiego w dniu 23. lutego 1925.


Obecni pp: Kornaś, Potocki, Mastalski, Kopeć, Gnojek, Pawlikowski.-

1.) Odczytany protokół No 10. przyjęto do wiadomości z tem, że pkt. 6. i 9 tego protokołu załatwić należy na następnem posiedzeniu, a to z powodu nieobecności p. Budzisza.

2.) Omówiono szczegóły urządzić się mających zawodów ciężkoatletycznych i rozdzielono czynności z urządzeniem tej imprezy związane między poszczególnych członków Zarządu, a mianowicie:
a) sprawę podatku magistrackiego,
b) wysłanie regulaminu walki Towarzystwom mającym wziąć udział w zawodach,
c) zawiadomienie p. Budzisza, aby odbyć się mającą imprezę zareklamowano w pismach codziennych i sportowych - przekazano do załatwienia p. Mastalskiemu.-
d) urządzenie sceny i światła pp.: Pawlik. i Budziszowi,
e) kalkulację cen wstępu pp.: Potockiemu, Budziszowi i Pawlikowskiemu,
f) zakupienie 10 sztuk żetonów p. Dembińskiemu.

3.) Celem ustalenia stanowiska, jakie zając ma Two. na zbliżającem się W. Zgr. P.Z.P.N. uchwalono zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu na czwartek dnia 26. bm. godz. 7ma wieczorem.

4.) Przyjęto na członków pp:
Buraka Władysława, Dwornika Adama.

5.) Prośbę o zwolnienie członka Kułeszira załatwiono odmownie.

6.) Prośbę trenera Schlossera o zwrot kosztów podróży z Budapesztu do Krakowa odłożono do następnego posiedzenia.-

7.) Ofertę p. Tylko na odnowienie szyldu na dachu trybuny oddano do załatwienia komisji administracyjnej.-

8.) Przyznano wolne wstępy redakcjom wedle wykazu z tem, że Tygodnikowi Sport. i Nowemu Dziennikowi odmówiono karty wstępu na rok 1925.- Na tem zakończono posiedzenie.-
[podpis Kornasia]

Protokół No 12. z nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 26. lutego 1925.

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.-

Obecni: pp: Dr Ujejski, Dobija, Kornaś, Potocki, Skoczylas, Gnojek, Budzisz, Pawlikowski, Mastalski.

Przewodniczący przedstawia stan obecny obsady mandatów w P.Z.P.N. i zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26 stycznia br. (: pkt. 6:) i życzeniem R. S. wyrażanem na posiedzeniu w dniu 27 stycznia poczynił kroki celem zapewnienia Twu choćby [obecnego] dotychczasowego stanu posiadania. W tym celu pertraktowała z przedstawicielami okręgów poznańskiego i górnośląskiego, z którymi powiodło mu się uzyskać równość zapatrywań na szereg ważniejszych spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgrom, P.Z.P.Nu.-

Odnośnie do innych okręgów wyraża zapatrywanie, że większość z nich pójdzie po linji polityki obecnego Zarządu P.Z.P.Nu.

Na propozycję p. Potockiego uchwalono zaproponować do przyszłego Zarządu P.Z.P.Nu pp: Dembińskiego, Dra Ujejskiego, Dobiję, Rączkowskiego, Obrubańskiego, Schwenka i Orzelskiego.-

Uchwalono sprowadzić drużynę Guts Muts w Dreźnie na dzień 4 i 5 kwietnia br. z tem, by na dzień 4. kwietnia oddać tę drużynę jednemu z klubów krakowskich, a mianowicie Cracovii lub Jutrzence ewent. odstąpić ją któremuś z klubów [krakowskich] katowickich.

Również uchwalono sprowadzić Unję poznańską i ile kierownictwo sekcji znajdzie wolny termin.-

Sprawę podatku od urządzić się mających zawodów ciężkoatletycznych w dniach 6. 7. i 8 marca br. przyjęli do załatwienia pp. Dembiński i Dobija.-

Na tem zakończono posiedzenie o godz. 9.20 wieczór.-
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]

Protokół XIII z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 2 marca 1925

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.-

Obecni pp: Kornaś, Potocki, Skoczylas, Gnojek, Kopeć, Pawlikowski, Mastalski oraz członek komisji rewizyjnej p. Wyrobisz.-

1.) Odczytany prot. No 1. przyjęto do wiadomości z tem, że pkt. 6. tego protokołu uzupełniono przez dodanie słów: "uchwalono odznaki mistrzowskie oddać bezinteresownie 19 graczom i trenerowi.

Protokół No XII przyjęto bez zmiany.-

2.) Prośbę trenera p. Schlossera o zwrot poniesionych przez niego kosztó podróży do Budapesztu i z powrotem załatwiono w ten sposób, że uchwalono mu wypłacić ryczałtem kwotę 100 Zł.=

3.) Pismo redakcji "Nowego Dziennika" o udzielenie karty wolnego wstępu na rok bieżący, załatwiono odmownie.-

4.) Uchwalono:
a) Oddać pod rozwagę Komisji admin. projekt dobrowolnego opodatkowania członków,
b) Uddzielić Okr. Kmdzie Policji 3 miejsca wolne w trybunie środkowej|: No 351-2-353:|,
c) Wezwać zast. skarbnika o sporządzenie i przedłożenie Zarządowi bilansu surowego majątku Twa za grudzień 1924, oraz styczeń i luty br.-
d) Przyjąć na członków pp: Barbackena Stanisława, Brzezinę Władysława i Dwornika Michała.- |:Zgłosił p. Śliwa:|.-

5.) W dyskusji nad sprawą urządzenia zawodów cieżkoatletycznych w dniach 6. 7 i 8 marca, okazało się, że cały szereg spraw, których załatwienie powierzono poszczególnym członkom Zarządu jest dotychczas niezałatwiony, skutkiem czego urządzenie tej imprezy w czasie wyżej wspomnianym okazało się niemożliwe.- P. Mastalski stwierdza, że powiadomił p. Budzisza o uchwale Zarządu odnośnie do umieszczenia komunikatów w pismach, o przyjeździe drużyny I. F.C. Katowice i urządzenie zapasów ciężkoatletycznych,- co p. Budzisz przyjął do wiadomości - jednak wykonania tej uchwały zaniedbał.- Wobec powyższego oświadczenia Zarząd stwierdza, że p. Budzisz popadł w kolizję z przepisami art. 37 statutu przez zaniedbanie przyjętych na siebie obowiązków.-

6.) Zapasy uchwalono urządzić w dniach 13., 14. i 15. marca br. i wybrano komitet w osobach pp. Dembińskiego, Pawlikowskiego, Potockiego, Mastalskiego, Kornasia i Gnojka.- któremu oddano urządzenie imprezy.-

7.) Uchwalono w przyszłości rozdzielać czynności zawiązane z urządzeniem zawodów między poszczególnych członków Zarządu.-

8.) Polecono kierownikowi sekcji p. n. do następnego posiedzenia wygotowanie legitymacji dla wszystkich graczy, oddanie ich skarbnikowi, który je wydawać będzie graczom po uiszczeniu przez każdego z nich wkładki członkowskiej za rok bieżący.-

9.) Polecono sekretarzowi spisać protokół z p. Pawlikowskim w sprawie zajścia jakie miał z graczem Ludwikowskim.-

Na tem posiedzenie zakończono.
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]

Protokół XIV z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 9 marca 1925

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.

Obecni pp: Dr Ujejski, Dobija, Kornaś, Potocki, Kempski, Kopeć, Gnojek, Pawlikowski.-

1). Odczytano i przyjęto do wiadomości protokoły No 3., 4., 5. i 13.-

2). Uchwalono wytknąć graczowi Ludwikowskiemu nietaktowne zachowanie się wobec kierownika sekcji p. Pawlikowskiego i w tym celu wezwać go na najbliższe posiedzenie Zarządu.-

3). Kierownikom sekcji polecono czuwać nad utrzymaniem porządku w czasie ćwiczeń graczy w sali Sokoła.-

4). P. Kopeciowi polecono powiadomienie szatnego aby podczas posiedzeń Zarządu był obecny w lokalu.-

5). W związku z przyjazdem drużyny K.S. "Ruch" uchwalono:
a). gości przyjmie na dworcu p. Potocki,
b). bagaż gości odwiezie na boisko szaty,
c). kontrolę przy bramach i i utrzymanie porządku w czasie zawodów przekazano pp" Dembińskiemu, Gnojkowi, Mastalskiemu i Kornasiowi.

6). Na walne zgromadzenie K.O.Z.L.A. uchwalono wydelegować p. kpt. Kempskiego, zaś na członków Zarządu tegoż zaproponować pp. Kempskiego i Zakrzewskiego.-

7). Uchwalono przeprowadzić pertraktacje celem zakontraktowania angielskiej drużyny Notts-County.-

8). Omówiono szczegóły odbyć się mających zapasów ciężkoatletycznych i rozdzielono czynności między poszczególnych członków

Zarządu następująco:
a). wyrytowaniem nagród zajmie się p. Potocki,
b). hotel i wikt dla zapaśników zamówi p. Mastalski,
c). zawodników przyjmą na dworcu pp: Budzisz i Pawlikowski,
d). umieszczeniem afiszów sklepowych zajmie się p. Mastalski,
e). funkcje sędziów w czasie zawodów sprawować będą pp. Wojas i Kornaś,

9). Przyjęto na członków pp: Hajdusa Marjana i Piekusa Teofila.-

10). Po przedstawieniu przez p. Budzisza przebiegu pertraktacji z p. Balcerem w sprawie uruchomienia sekcji bokserskiej przy Twie.- Zarząd uchwalił zakooptować p. Balcera kierownika tej sekcji do Zarządu.-

11). Uchwalono zmienić dotychczasowy podział dyżurów w ten sposób, że na poszczególne dni tygodnia Zarząd wyznacza każdorazowo na posiedzeniu dyżurnych z pośród członków Zarządu.-

Na tem zakończono posiedzenie.
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]

Protokół XV spisany na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 marca 1925.


Obecni pp: Dembiński, Dobija, Kornaś, Potocki, Kempski, Skoczylas, Mastalski, Gnojek, Pawlikowski, Kopeć.

1.) Przyjęto bez zmiany protokół No XIV.

2.) Sprawozdanie p. Kpt. Kempskiego z przebiegu obrad Walnego Zgrom. K.O.Z.L.A. przyjęto do wiadomości.-

3.) Prezes p. Dembiński zawiadamia, że p. Budzisz prosił o udzielenie 2 tygodniowego urlopu z powodu nawału pracy zawodowej a dziś zawiadomił, że jest poważnie chory. Ponieważ wobec zbliżającego się sezonu zawodów międzynarodowych zachodzi konieczna potrzeba ustanowienia komisji przyjęć, przeto proponuje aby czynność tę powierzyć jednemu z członków Zarządu. Uchwalono wniosek p. Kempskiego, aby czynności przez p. Budzisza sprawowane przekazać p. Mastalskiemu aż do powrotu p. Budzisza.-

4.) Odczytano sprawozdanie z zawodów: "Wisła - Ruch" zamieszczone w pismach górnośląskich" Polonja" i "Schlesischer Kurier", w których w sposób niezgodny z prawdą, uwłaczający godności Twa i drużyny, przedstawiono przebieg zawodów.

Po wyczerpującej dyskusji uchwalono:
a.) zwrócić się do P.Z.P.N. z przedstawieniem sprawy, żądaniem przeprowadzenia ścisłego śledztwa i zapewnienie drużynie bezpieczeństwa w czasie zawodów z Amatorskim K.S. w Królewskiej Hucie w dniu 5 kwietnia br.-
b.) wysłać do dzienników górnośląskich i krakowskiego "Il. Kurjera" pismo zredagowane w tonie spokojnym tonie, prostujące kłamliwe przedstawienie sprawy.
c.) zwrócić się do Zarządu K.S. "Ruch" zapytaniem, czy tenże solidaryzuje się z treścią notatek, zamieszczonych w powyższych pismach przez p. Chroboka "naczelnika K.S. "Ruch".-

5.) Uchwalono wyrazić podziękowanie lekkoatletom: Sałkowi i Dobrzańskiemu oraz zapaśnikom: Tylce, Pstrusińskiemu II i Wawrzusiakowi za godną reprezentację barw Twa a to pierwszym w biegu okrężnym "Polonji" w Katowicach, drugim w turnieju zapaśniczym w dniach 13., 14., i 15. marca w Krakowie.

6.) Przyjęto do wiadomości oświadczenie prezesa p. Dembińskiego o zakontraktowaniu na dzień 21. maja br. angielskiej drużyny Notts-County.-

7.) Uchwalono:
a) wydelegować pp. Dobiję i Mastalskiego dla złożenia podziękowania p. Gawlikowskiemu za bezinteresowne użyczenie sali na zapasy ciężkoatletyczne.
b) wniosek p. kpt. Kempskiego: zwolnić p. kpt. Konowaluka z godności członka Zarządu z powodu stałej nieobecności tegoż na posiedzeniach,-
c) obsadę wakujących miejsc w Zarządzie uskutecznić na następnem posiedzeniu,
d) wydać karty wolnego wstępu na zawody: 20 p.p. 3 sztuki, 5 p. saperów 5 sztuk i "Sokołowi" 4 sztuki pod warunkiem, że teżę udzieli zezwolenia na umieszczenie afiszów Twa na tablicy umieszczonej

[brak tekstu]...

9.) Zwolnienie p. Zaczyńskiego dotychczasowego kierownika szatni i polecono p. Mastalskiemu inwentarz szatni oddać p. Michałowi Kuryle.-

Sprawy powyższe przekazać pełnemu Zarządowi do zatwierdzenia na najbliższem zebraniu.-
[podpisy Kornasia i Ujejskiego]

[brak protokołów d 3 sierpnia 1925]


Protokół XXXII. z posiedzenia odbytego w dniu 3 sierpnia.


Obecni: przewodn. p. dr Ujejski, członkowie: pp. Kopeć, Potocki, kpt. Roganowicz, kpt. Kemspki, Pawlikowski, Skoczylas, Kornaś, Mastalski, z poza zarządu p. Obrubański.

1. Trener Twa p. Schlosser prosi o uregulowanie jego należytości pieniężnej ponieważ odchodzi z końcem sierpnia br. Prosi również o zezwolenie mu wzięcia udziału w zawodach w drużynie Vienny przeciwko Cracovii w dniu 5 sierpnia. Twierdzi przytem, że od tego meczu zależy w dużej mierze jego engagement z Vienną, jak również może przy tem zarobić.

Uchwalono wypłacić Schlosserowi pensję za sierpień w dniu 5 sierpnia, resztę należytości za mecz benefisowy i 50 - zł jako odszkodowanie za podróż z końcem sierpnia.

Pozwolono również p. Schlosserowi wziąść udział w zawodach w drużynie z Vienny przeciwko Cracovii z tem, że p. Schlosser utrzyma fakt ten w tajemnicy, tak że nazwisko jego nie będzie służyć za reklamę zawodów Cracovii.

2. Poprawiono ostatni protokół punkt 2 w tym kierunku, że sprawa między p. Kopeciem a kpt. Kempskim ma być definitywnie załatwiona do 14 bm.
Uzupełniono poprz. protokół, co do uchwały pozostawiającej p. [D?] w lożę No 6.

3. W sprawie Admiry oświadcza p. Obrubański, że z [dotychczasowej] posiadanej korespondencji trudno wyrobić sobie zdanie o faktycznym stanie sporu, przeto z definitywnem załatwieniem należy poczekać do powrotu p. Dembińskiego, tymczasem zaś wysłać im zwlekający list.

4. Poproszono. p. Obrubańskiego, by przypomniał p. wicepr. Dobiji sprawę wystarania się Ziemskim Bku Kred. kredytu w wysokości 1000 zł.

5. Kierownik sekcji p. n. komunikuje, że odpowiedzi od p. Kożeluha jeszcze nie ma.

6. P. Obrubański podaje, że impreza z [Bemsonem?] odpadła.

7. P. Mastalski zawiadamia, że odebrał w dniu 1 sierpnia inwentarz powierzony p. Zaczyńskiemu, dotychczasowemu sekretarzowi Twa i oddał tenże inwentarz p. Kuryle Michałowi. Czy obecny stan inwentarza zgodny z poprzednim po uwzględnieniu zmian zaszłych w czasie prowadzenia szatni przez p. Zyczyńskiego, przedłoży p. Mastalki na najbliższem posiedzeniu.

8. Zatwierdzono uchwały poprzedniego posiedzenia powzięte ex praesidio z powodu braku kompletu.

9. Uchwalono wystosować do p. por. Zakrzewskiego list z przypomnieniem obowiązku uczęszczania na posiedzenia.

10. W sprawie kooptacji prosi prew. p. dr. Ujejski, by członkowie zastanowili się nad kandydaturą III wiceprezesa Twa.
Polecono zarazem p. kpt. Kempskiemu poinformować się, czy p. ppłk. Gabryś nie byłby skłonny przyjąć na siebie tego obowiązku.

11. W sprawie rozszerzenia boiska wybrano Komisję, składającą się z pp. dr. Ujejski, Dobija i kpt. Roganowicz, która poczyni energiczne kroki celem pomyślnego załatwienia tej sprawy. Komisja złoży na następnem posiedzeniu sprawozdanie z poczynionych kroków.

12. Udzielono 5 tygodniowego urlopu p. Kornasiowi. Funkcję sekretarza obejmie zastępczo przez ten czas p. Mastalski, zaś gospodarza boiska p. Pawlikowski.

13. Zwolniono czynnego członka Twa p. Stachnika, ponieważ tenże złożył egzamin sędziowski i jako kandydat sędziowski nie może być graczem.

Zwolniono p. Malika z listy czynnych graczy, ponieważ tenże odchodzi do K.S. Podgórze.

Wykreślono na własne żądanie gracza p. [Buncha?] z listy graczy Twa.

14. Kierownik sekcji p. Kopeć zawiadamia, że najbliższe zawody naszej drużyny footbalowej odbędą się w tę niedzielę ze Slavią z Koszyc, mistrzem Słowacji.

15. Uchwalono udzielić 2 wolnych wstępów na imprezy urządzane przez Two pp. którzy pomagali Twu w naprawie bieżni na boisku.

16. Kierownik sekcji zawiadamia, że w następnym tygodniu według wszelkiego prawdopodobieństwa wyjedzie drużyna a tournee do Czech. Rozegrane zostaną następujące spotkania: 15, w Trebić, 16. Pardubice, 19 w Pradze z Rapidem, 21 ...
Z drużyną wyjeżdża p. dr. Ujejski i p. Kopeć.

17. Uchwalono urządzić na boisku zawody cieżkoatletyczne o mistrzostwa Krakowa. Dzień 6 września ustalono jako termin zawodów.

Na tem posiedzenie zakończono.

[ucięte podpisy]

Protokół XXXIII z posiedzenia odbytego w dniu 10 sierpnia 1925.


Obecni: [p. dr.] przewodn. p. dyr. Dobija, członkowie pp. dr. Ujejski, Kopeć, Mastalski, Kempski, Roganowicz, Pawlikowski.

1. Zwolniono z listy czynnych graczy p. Busia.

Wykreślono z listy czynnych graczy. p. Ostrowskiego Mikołaja i [Szczurka?].

2. Wyłoniona Komisja złożona z pp. Dobiji, Ujejskiego i kpt. Roganowicza, uda się do p. dyr. Bieżeńskiego celem zwiększenia kredytu na pokrycie kosztów utrzymania trenera, pokrycia deficytu z ostatniego meczu w wysokości 500 zł. i zwołania w najbliższym czasie Rady Seniorów.

3. Sprawę Unji odłożono tymczasem, ponieważ klub ten jest zdyskwalifikowany, a z [obec] posiadanej obecnie korespondencji nie można jeszcze wyrobić sobie należytego zdania o stanie [?tej] sprawy.

4. Zaangażowanie Hakoach z Wiednia pozostawiono p. Obrubańskiemu do załatwienia.

5. Odnośnie do kooptacji ppułk. Gabrysia kpt. Kempski zawiadamia, że będzie z nim rozmawiał i w razie pomyślnego [zała?twienia] udadzą się z p. Obrubańskim do niego celem oficjalnego zaofiarowania mu godności wiceprezesa.

6. Uzyskaniem koni do walcowania boiska i hydrantu do oblewania zajmie się p. dyr. Dobija.

7. Kierownictwo sekcji p. n. zawiadamia, że K.S. Trebič odwołał tournee do Czechosłowacji. Ponieważ odwołanie to nastąpiło w spóźnionym terminie uchwalono zwrócić się do zw. czeskiego przez PZPN o spowodowanie K.S. Trebič do zwrotu kosztów przy staraniu się o paszporty.
[podpisy Mastalskiego i ?]

Protokół XXIV z posiedzenia zarządu, odbytego w dniu 17 sierpnia 1925.


Obecni: przewodn. wicepr. p. dr. Ujejski, skeretarza p. Mastalski, członkowie: pp. wicepr. Dobija, kpt. Roganowicz, kpt. Kempski, Potocki, Kopeć, Pawlikowski, Kiliński.
Z poza zarządu p. Obrubański.

1. P. Obrubański przedstawia rozmowę jaką miał z p. Schlosserem, kiedy zawiadamiał go o uchwale zarządu, odnośnie do ukończenia kontraktu. P. Schlosser w czasie tejże zachował się niewłaściwie, wobec czego p. Obrubański uważała za stosowne przerwać rozmowę, mającą na celu poinformowanie p. Schlossera o uchwale zarządu.
Wobec powyższego [zarząd uchwalił po] , jak również na podstawie domagań p. Schlossera, by mu wypłacić różnice w kursie dolara - postanowił zarząd pozostać przy poprzednim przeliczeniu kursu, ponieważ w umowie nie jest powiedziane, że wypłatę uskutecznia się w dolarach efektywnych. Co do chęci jego wcześniejszego wyjechania - zarząd zgodził się pod warunkiem, że odpowiednia kwota zostanie mu ściągniętą. Sprawę tę powierzono p. Potockiemu do załatwienia.

2. Udzielono urlopu na czas manewrów p. kpt. Roganowiczowi.

3. W sprawie wadliwego funkcjonowania sekcji lekkoatletycznej uchwalono, by wicepr. p. Ujejski pomówił z p. Zakrzewskim.

Zarazem p. dyr. Ujejski załatwi z p. por. Zakrzewskim sprawę przeniesienia gracza Kotlarczyka z 5 p.s. do 20 pp.

4. Sprawę rozliczenia się p. Ziffera z otrzymanych na wyjazd na Olimpjadę 150 zł. powierzono p. Potockiemu.

5. P. dyr. Dobija zawiadamia, że mówił z p. dyr. Bieżeńskim o podwyższeniu kredytów, a co tenże jednak nie zgodził się. W sprawie rozszerzenia boiska p. Ostrowski, komisarz rządowy Krakowa przyrzekł mu przychylnie załatwić. Trzeba tylko by u niego zjawiła się Komisja z podaniem i planem. Polecono p. Obrubańskiemu, by przygotował wszystko celem jaknajszybszego załatwienia tej sprawy.

6. Uchwalono tymczasem nie angażować trenera dla sekcji p. n.

7. P. Kpt. Kempski zawiadamia, że ppułk. Gabryś z chęcią przyjmie godność wiceprezesa Twa jednak na Walnem Zebraniu.

8. Z drużyną do Lwowa ma wyjechać p. Kopeć.

9. Sprawę niestawienia się na zawody graczy Wójcika Stef. i Ketza przedstawi kier. s. p. na nast. posiedzeniu.

10. Uchwalono przesłać gratulacje p. Danzowi z powodu zawarcia związku małżeńskiego i podziękowania p Tylce za ofiarowanie Twu 2 ciężarki.

Na tem posiedzenie zakończono.
[podpis Mastalskiego]


Protokół XXXV z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 27 sierpnia 1925.


Przewodniczący wiceprezes p. dyr. Dobija, członkowie: kpt. Kempski, Skoczylas, Potocki, Kopeć, Kiliński, Mastalski, Pawlikowski, z poza zarządu p. Obrubański.

1. Uchwalono przystąpić do rozgrywek o puhar KZOPN z tem, że sekcja zawiadomi KZOPN, że kluby nie mają płacić 3% od dochodu brutto na rzecz PZPN.

2. Odmówiono udzielenia boiska [AZS?]KOZLA i postanowiono wystosować list z prośbą, by na przyszłość KOZLA, zanim ogłowi rozegranie zawodów na naszem boisku, zechciał się z nami porozumieć, czy mamy boisko wolne.

3. Akceptowano warunki wyjazdu naszej pierwszej drużyny w dniu 4/10 br. do Kolejowego Klubu [G.?] w Katowicach w wysokości: odszkodowanie 500 - zł., zwrot kosztów podróży i utrzymania.

4. Przyjęto do wiadomości podziękowa[nie] za udzielenie boiska na mistrzostwa Polski.

5. Przyjęto rezygnację p. Zakrzewskiego z godności kierownika sekcji lekkoatletycznej z tem, że inwentarz sportowy odda następcy p. por. Kasprzykowi [którego na to stanowisko zaaprobowano].

6. Ponieważ faktycznie sekcja lekkoatletyczna nie istnieje, zakooptowano p. por. Kasprzyka jako kierownika lekkoatl. celem zorganizowania tejże sekcji na nowo.

7. Powierzono p. Kempskiemu i Potockiemu sprawę wypożyczenia boiska na wystawienie przez Policję sztuki p.t. Kościuszko pod Racławicami.

8. Uchwalono wysłać do zarządu PZPN pismo z zastrzeżeniem przeciwko osobistem wpływaniem [naszy] poszczególnych członków zarządu PZPN na naszych graczy i namawianiu ich na wyjazd do Finlandii.

9. Uchwalono ofiarować p. Adamkowi sygnet z okazji rozegrania setnego meczu w barwach Twa. P. wicepr. Dobija złoży mu przed meczem na boisku życzenia. [z tej]

10. Uchwalono zakupić dar dla Polonji [na w rocznice] z powodu piętnastolecia tego klubu.

11. Akceptowano proponowane przez p. dr. Zajączkowskiego [sprzedaż] kupno maszyny do pisania marki Tropedo Nč [na?] na warunkach gotówką $ am. 39 - płatne w trzech ratach w tem jedną [?] w wysokości 12 $ i jedną od [nast?], jaką gracze otrzymywali za mistrzostwa 1924.

12. Uchwalono wystosować do Olszy list z urgensem o zwrot zł 210-

13.Kier. sekcji PN p. Kopeć wyjaśnia, że p. Wójcik zawiadomił przez swego brata, ten jednak nie uskutecznił tego. Tak samo p. Ketz zawiadomił o niemożności przybycia przez gracza Brzezińskiego, ten jednak przyjętego zobowiązania nie wykonał. P. Ketz nie grał w Będzinie. Kier. sekcji zbada, dlaczego p. Brzeziński nie zawiadomił, że Ketz nie przybędzie.-
[podpisy Mastalskiego i ?]

Protokół XXXVI. z posiedzenia zarządu, odbytego w dniu 31 sierpnia.


Obecni: przewodn. wicepr. dr. Ujejski, członkowie: wicepr. Dobija, Skoczylas, Roganowicz, Kemspki, Kasprzyk, Mastalski, [Roga] Potocki, Kopeć, Pawlikowski, z poza Zarządu p. Obrubański.

1. P. Schlosser, któremu kończy się kontrakt z towarzystwem z dniem 31/8. przedstawia swe ciężkie położenie materjalne i prosi o wypłatę należytości za wyjazd do Lwowa i różnicę kursu dolara. Ponieważ ostatnie zachowanie się p. Schlossera względem Towarzystwa było niewłaściwe, a następnie, ponieważ p. Schlosser w pismach węgierskich umieścił kłamliwe notatki o przyczynach jego ustąpienia z Towarzystwa, chociażmyśmy byli temi, którzy wypowiedzieli kontrakt, Zarząd postanawia przez usta p. Skoczylasa odpowiedzieć mu odmownie. Sprawę sprostowania w pismach węgierskich i austrjackich, które są węgierskiemi te notatkę powtórzyły, zajmie się kierownictwo sekcji p.n.

2. P. Kopcia upełnomocniono do umówienia się z Zarządem KZOLA, co do terminu pięcioboju lekkoatl., jaki ma się odbyć na naszem boisku.

3. Sprawę przedstawienia p. T. Kościuszko załatwi p. dr. Ujejski i z p. Potockim.

4. W sprawie Konkiewicza p. Ujejski zawiadamia, że p. Bieżeński interweniował w instytucji, w której pracuje Konkiewicz i dyrekcja tejże zapewniła, że jest wykluczone, by Konkiewicz cokolwiek na tem ucierpiał, że nich chce przejść do Garbarnii.

5. Odwołano zawody ciężkoatletyczne o mistrzostwo Krakowa, ponieważ nikt się nie zgłosił poza zawodnikami Sandecji.

Uchwalono zawiadomić Sandecję, że powyższe zawody odbędą się w terminie późniejszym.
[podpisy Mastalskiego i ?]

[Protokół ?] spisany na zwyczajnem walnem zgromadzeniu członków T.S. "Wisła", odbytem w dniu 1 listopada 192[5]

w sali Twa Gimn. "Sokół" w Krakowie.

Po zagajeniu zebrania przez wicepr. p. Dr Ujejskiego Komisja Skrutacyjna w osobach pp. Weissa, Orzelskiego i Hyli stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest [...] członków Twa.

1) Protokół z poprzedniego zebrania na wniosek p. inż. Rączkowskiego przyjęto bez odczytania.

2) Nad sprawozdaniem złożonem przez sekretarza p. Kornasia wyłoniła się obszerna dyskusja, w której przemawiali pp. Szkolnikowski, Dr Kulpa, Adamski p[...], Rączkowski, Niemczyk i inni. Po wyjaśnieniach udzielonych interpelantom sprawozdawcę i wiceprezesa Dr Ujejskiego, sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

3) Sprawozdanie skarbnika za rok ubiegły po udzieleniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących wydatków na urządzenie [...] w parku sport. Twa - oraz pozycji p. Wojasa - przyjęto do wiadomości.

4) Kierownik sekcji p.n. p. Kopeć przedstawia zebraniu szczegółowo działalność sekcji i wyniki drużyn, przyczem stwierdza, że rok ubiegły zaliczyć należy do jednego z najpomyślniejszych w rozwoju sekcji.

5) W zastępstwie kierownika sekcji lekkoatletycznej złożył krótkie sprawozdanie sekretarz p. [Owsiak?]. W toku dyskusji jaka się wyłoniła nad powyższem sprawozdaniem, szereg mówców, a w szczególności p. mjr Szkolnikowski poddał ostrej krytyce działalność Sekcji, zarzucając jej zaniedbanie urządzenia zawodów wewnętrznych, niewystawianie zawodników do zawodów o mistrzostwo Polski, częste zmiany w kierownictwie itp. Po przemówieniu członków sekcji pp. Dobrzańskiego, Ziffera i Barana i wyjaśnieniach udzielanych przez p. Obrubańskiego, dyskusję zamknięto i uchwalono wniosek p. Rączkowskiego, aby nowemu Zarządowi położyć na sercu sprawę reorganizacji sekcji l.a. i gorliwie zająć się jej działalnością tak, aby w przyszłości nie dopuszczać do zaniedbań jakie miały miejsce w roku sprawozdawczym.

6) Sprawozdanie kierowników Sekcji ciężko-atlet. przyjęto bez dyskusji .

7) Członek komisji rewizyjnej p. [Wyrobisz?], stwierdza, że komisja przy sprawdzaniu Ksiąg i rachunków za ubiegły rok admin. nie znalazła żądnych usterek, wobec czego wniosek o udzielenie absolutorjum skarbnikowi uchwalono jednogłośnie.

8) Komisja dla zmiany statutu zgłasza następujące poprawki, które uchwalono:

[zachowana jest tylko jedna stronica, z kilkoma pustymi miejsca mi do wypełnienia, reszty tekstu brak]

Doniesienia prasowe

Tygodnik Sportowy

ROK V. KRAKÓW, DNIA 13 STYCZNIA 1925 ROKU. NR. 3.

Blok tzw . antyżydowski, powstały w łonie krak. okręgu na skutek inicjatywy Wisły, a w szczególności p. Mastalskiego, usuniętego z powodu intryg i nielojalności w urzędowaniu (jako przew. Wydz. G. i D.), rozleciał się obecnie. Kontrakcja olbrzymiej większości reszty klubów, stojących na stanowisku apolitycznem i statutowem PZPN., złamała blok intrygi tak, że Wisła pozostała zupełnie osamotnioną i zizolowaną Wobec tego Wisła, jak głosi fama, ma zamiar wogóle zrezygnować z mandatów w KZOPN-ie i jego instancjach, widząc, iż całą swoją kampanję w zupełności przegrała. (Z Wisłą idą jeszcze tylko Podgórze i Sosnowiec, tj. kluby, na boiskach których gracze i sędziowie uciekać musieli od kamieni i noży zwolenników tychże).

ROK V. KRAKÓW DNIA 12 MAJA 1925 ROKU. NR. 20

Przegląd sportowy lokalny. Dzień PZPN-u przyniósł w Krakowie (zdaje się w całej Polsce) nietylko małe fiasko kasowe PZPN owi, ale także wiele zgrzytów i dysonansów, nowych i z popiołów odgrzebanych. Wina cała leży w tym wypadku wyłącznie po stronie Wydz. G. i D. PZPN-u, który cały plan rozgrywek na 3. maja układał nietylko pod kątem widzenia propagandy sportu i przysporzenia finansów zarządowi PZPN-u, ile z punktu widzenia załatwienia porachunków między klubowych, konkurencyjnych, zielonostolikowych. Tylko w ten sposób wytłumaczyć można sobie wypadki, jakie nastąpiły w dniu i po dniu 3. maja. Afera Kowalskiego i Cikowskiego jest tylko symbolem i emanacją nastroju antagonistycznego, który PZPN winien się starać mitygować, usuwać i uniemożliwiać, a nie popierać i umożliwiać.

Na szczęście możemy z przyjemnością stwierdzić, że w tym wypadku istniała różnica zdań między Zarządem PZPN, szczególnie jego prezesem Drem Cetnarowskim, a Wydziałem G. i D. PZPN-u, szczególnie jego prezesem mjr. Englem, — powiedzmy to ściślej i ujmijmy rzecz głębiej — pomiędzy kierunkiem i taktyką sportową obozu demokratyczno sportowego (Cracovia), a platformy i dyplomacją obozu szowinistyczno-reakcyjnego (Wisła).

Jaskrawym dowodem i ilustracją tej różnicy zapatrywań i kierunku pracy sportowej, było między innemi wyznaczenie na 3. maja meczu Makkabi —Podgórze, które urbi et orbi uchodziło całkiem jawnie nie za środek kasowy, ale za substrat kwalifikacyjny dla Wydz. G. i D. w rozstrzygnięciu kwestji bezkaucyjnego protestu Podgórza, oraz za wyraźną prowokację Makkabi, która tak nadzielonej murawie, jak i przy zielonym stoliku, aferę tę*,inscenizowaną przez Wisłę i kierowaną przez nią, wygrała we wszystkich dopuszczalnych prawnych instancjach.

… Policzek Kowalskiego, jako wyładowanie się elektryczności antagonistycznej. podziałał jednak mitygująco. Kibice i futballiści otrzeźwieli, jak po zimnym tuszu i tak ..mógł się w zupełnym spokoju odbyć na boisku Jutrzenki mecz.

8. V. Cracovia - Makkabi.

Ruchliwa Makkabi miała rozegrać aż 3 mecze w jednym tygodniu. Ale do powyższych zawodów-nie udzieliła pozwolenia pogoda. Na 2 godz. przed zawodami przeszła szalona burza nad miastem i boisko Mak. zalane było kompletnie wodą, a temsamem stało się niezdatne do gry. Tłumy publiczności z przykrością odchodziły do domu.

Oburzenie natomiast ogólne spowodowała wzmianka konkurencyjna w tutejszem piśmidełku „Goniec Krakowski”, której referentem sportowym jest nuworysz powojenno-sportowy i karjerowicz antysemicki, zupełnie nic nie znacząca persona sportowa, napuszona hochsztaplerstwem mandatowem, adjutant dla spraw podziemnych „czerwonego generała”, p. W. B. Ni mniej, ni więcej, insynuuje „Goniec” Cracovii i Makkabi rozmyślną i celową robotę antypaństwową z powodu urządzenia meczu 8. maja, w dniu przyjmowania przez Kraków Prezydenta Wojciechowskiego, chęć odciągnięcia publiczności, prowokację i apeluje do władz politycznych i komunalnych o zakaz tego meczu. I konkurencja ma swoje granice! Ale to już jest całkiem zwyczajna, ordynarna podłość!! „Goniec”, wzgl. p. W. B., będą odpowiadali za tę kłamliwą insynuację przed władzami sądowemi, Cracovia bowiem i Makkabi wnoszą podobno skargę przeciw niemu, a nadto p. Budzisz będzie odpowiadał przed Związkiem Publicystów Sport., żaden bowiem szanujący się publicysta sportowy nie będzie chciał być członkiem instytucji, której sekretarz jest jawnym podżegaczem politycznym i prowokuje władze polityczne do antysportowych „ czynów, a klubom legalizowanym i zasłużonym insynuuje tendencje antypaństwowe. Tego nie można darować! Wszystkich publicystów sportowych wzywamy w tej sprawie do solidarnej akcji!

Ale biedna Wisła, mająca tak chlubną kartę w sporcie polskim, pokutować będzie 21. maja za niecne i głupie czyny Kowalskich i Budziszów. Oburzenie W sferach Cracovii i Makkabi i ich zwolenników, a więc całej publiczności sportowej Krakowa, jest tak wielkie, że żywa noga nie stanie na boisku Wisły, gdy Notts County przybędzie do Krakowa. Honor ludzki i sportowy nie pozwoli nikomu popierać towarzystwo sportowe, które takimi czynami hańbi nieskażony dotąd sport krakowski. • Precz z brudną polityką w sporcie! Oto dewiza prawdziwych sportowców Krakowa. Nie chodzimy na boisko i imprezy Wisły! — oto hasło dnia. Agitacja winna iść od człowieka do człowieka! A czy znowu p. Bierzejski i „Rozwój” pokryją olbrzymi deficyt po Notts County? A my uprzedzimy i poinformujemy sympatycznych Anglików i prowodyrów futballu, jaką jest przyczyna „bojkotu boiska i tow. Wisły. Kulturalni i toleranccy Anglicy zrozumieją stanowisko postępowego obozu sportowego Krakowa i bojkot Wisły nie jako demonstrację r przeciw mistrzom futballu, lecz jako reakcję na politykoróbstwo i antysemityzm Wisły. Anglicy nas zrozumieją i nie będą się dziwili pustkom i chłodowi, który ich przywita na boisku Wisły. Tysiące sportowców przywita ich owacyjnie poza bramami Wisły i to będzie odpowiedź sportowców na prowokację polityków sportowych


Kaptowanie Zastawniaka

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1925, nr 32 (1 II)

TOWARZYSTWO SPORTOWE „WISŁA” nadsyła nam wyjaśnienie w sprawie rzekomego „kaptowania gracza „Cracovii“ Zastawniaka. Otóż Towarzystwo „Wisła” podaje, że na skutek ukazanej się w „Kurjerze notatki, zwróciło się do krakowskiego Związku piłki nożnej, z żądaniem przeprowadzenia śledztwa. Obecnie związek po przeprowadzeniu dochodzeń doszedł do przekonania, że „nie może stwierdzić znamion kaptowania gracza „Cracovii“ Zastawniaka, wobec czego sprawę odłożono do aktów”.


NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE T. S. WISŁA

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1925, nr 96 (6IV)

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE T. S. WISŁA odbędzie się dnia 8 kwietnia br. o godz. 6‘30 wieczorem w lokalu własnym, Długa 5, I p. ofic. z następującym porządkiem dziennym: 1) Zmiany statutu; 2) Wnioski i interpelacje. W razie braku statutem przewidzianego kompletu. Walne zebranie rozpocznie się w pół godziny później bez względu na liczbę obecnych.


Jak się wygrywa mistrzostwo.

Tygodnik Sportowy

ROK V. KRAKÓW DNIA 2 6 MAJA 1925 ROKU. NR 22 .

Jak się wygrywa mistrzostwo.

Robota Wiślaków z Wydz. Gier i Dysc. PZPN. Walkowery dla Wisły. Spóźnione komunikaty Wydz. Gier i Dysc.

Nikomu na myśl by nie przyszło, ile niespodzianek, a nawet machinacji, przyniosą nam tegoroczne rozgrywki 0 mistrzostwo Polski. Zatrzymam się na pierwszej grupie (Kraków, Łódź, Górny Śląsk), gdyż w pozostałych, prócz nieoczekiwanych wyników, żadnych wybryków, żadnych skandali nie zauważyliśmy.

W postanowieniach PZPN § 12 wyraźnie powiada, że „Weryfikację zawodów przeprowadza Wydział Gier 1 Dysc. na podstawie sprawozdania sędziego na swem najbliższem posiedzeniu i wynik jej ogłasza w organie oficjalnym”. Jak się załatwia te sprawy w rzeczywistości, mieliśmy możność przekonać się. Od 29 marca nie weryfikowano żadnych zawodów w ciągu 6 tygodni, gdyż oczekiwano wyników Wisły z jej przeciwnikami, od czego zresztą uzależniony był sposób przyznania Wiśle punktów zwycięskich. Zasługa w tem niemała p Budzisza, sekretarza Wydz. Gier i Dysc, członka Wisły.

Od pierwszych zawodów mistrzowskich wydano już 3 bjuletyny PZPN z komunikatami i dopiero w ostatnim (Nr. 4) czytamy znamienne uchwały W. G. i D., mocą których zweryfikowano wszystkie zawody Wisły z Amatorskim i LKS walkover (3 :0 ) na korzyść Wisły. W komunikatach tych zwraca się również poraź ostatni uwagę ukaranym klubom na następstwa, jakie oczekują powyższe kluby z chwilą dalszego uporczywego przekroczenia przepisów o wstawieniu nieuprawnionych graczy. Zainteresowane kluby otrzymały ten bjuletyn (z 6 go maja) po 10-tym maja, kiedy im pozostały tylko jedne zawody. Tak więc na 6 możliwych spotkań 5 przemilcza, a ostatnie — przestrzega.

Czy panowie z Wydz. Gier i Dysc. nie orjentują się sami, że postępowanie ich jest karygodne? Czy widząc jakieś nienormalności (nie wchodzę w to, czy one są słuszne), nie należało tuż po pierwszych zawodach zwrócić klubom uwagę ?

Jakżeż śmiesznie wyglądają przestrogi tych panów, skoro sami tolerują jakieś nieformalności przez wszystkie niemal zawody mistrzowskie. „Nieformalności wykryto” dopiero po skończonych rozgrywkach Wisły, gdyż inaczej mogłyby jej odpaść przyznane już walkovery i cenne punkty „zwycięskie”.

ŁKS ma tracić punkty za rzekome niezgłoszenie Janczyka. Gdy delegat LKS, przedstawiwszy p. Budziszowi wszelkie dane, dotyczące zgłoszenia Janczyka, prosił o rozpatrzenie tej sprawy natychmiast, otrzymał odpowiedź odmowną. Przewlekając sprawę umorzonoby wreszcie protest ŁKS z powodu... nieaktualności. Przyciśnięty do muru p. Budzisz musiał zwołać posiedzenie i przyznać słuszność ŁKSowi, jednak jego zdaniem pierwsze zawody Wisły z ŁKS (29 marca) muszą być przyznane walkover dla Wisły, o inne już mniejsza.

Można się zgodzić z tem, że stanowisko uporczywe zajmuje członek Wisły i od niego nie odstąpi, ale trudno sobie wyobrazić, aby sekretarz najpoważniejszego organu sportowego potrafił, mając dokumenty wyjaśnione, toczyć spór i przekonywać... chyba siebie. P. Budzisz przyznał sam, że po Walnem Zgrom. PZPN panowało bezkrólewie i moc równych dokumentów poginęło, a tu po sprawdzeniu na poczcie, że list ŁKS (zawierający zgłoszenie dodatkowe 4 ech graczy) przyjął i pokwitował woźny PZPN, p. B kwestjonował dalej i wygadywał różne niedorzeczności tak, iż trudno wprost uwierzyć, że człowiek ten sprawuje funkcje sekretarza W. G. i D. PZPN. Przy takiej pracy i takich pracownikach sport nasz daleko nie zajedzie, nawet... Wisła. Wymagamy ambicji od graczy, gdy walczą o zaszczytny tytuł mistrza, a dlaczegóż nie wymagamy jej od członków, czy klubu, którego drużyna publicznie domaga się przyznania nagrody takiej, na jaką zasłuży sama, bez pomocy kulisów. Ciekawe, dlaczego Zarząd PZPN nie wnika w niedołężną pracę Wydz. Gier i Dysc. i nie pouczy tych panów i Wydziału, że należy przestrzegać postanowień i uchwał PZPN. A tymczasem wydaje się bjuletyny z kilkutygodniowem opóźnieniem, a komunikaty Wydz. Gier i Dysc. zawierają często postanowienia niemożliwe do wykonania, spóźnione, śmieszne i kompromitujące cały Wydz. Gier i Dysc.

Doprawdy, źle prowadzimy naszą pracę, dziś okazuje się można przegrać wszystkie zawody, a jednak zostać mistrzem, szlachetną rywalizację na zielonej murawie zamienia się na cyrk, gdzie walki mają z góry ułożony program i zwycięzców.

Co na zakusy Wydz. Gier i Dysc. odpowie Zarząd PZPN ? Łódź. Kos.

Górą antysemityzm !

Tygodnik Sportowy

ROK V. KRAKÓW DNIA 2 LIPCA 1925 ROKU. NR 27.

Górą antysemityzm !

Jak grom z jasnego nieba uderzyła w sportowców wiadomość o rozstrzygnięciu Wydziału Gier i Dysc. PZPN- u, strącającem Makkabi krak. do drugiej klasy. Przecieraliśmy sobie oczy, staraliśmy się wmówić w siebie, że to tylko przykry sen, że bezczelność i politykoróbstwo panów „Wiślaków” mają pewne granice etyczne i aż tak daleko pójść nie mogą. Była to jednak rzeczywistość! Panowie z „Wisły” (bo Wydz. G. i D. PZPN-u — to oaza Wisły) chcieli nam udowodnić, że ich bezczelność jest bezgraniczną, a pojęcie etyki jest im zupełnie obce! Nie „per fas et nefas”, ale już przez samą tylko niegodziwość dążyli do swego celu. W myśl zasady : „cel uświęca środki” nie oglądali się na podstawy formalne i prawne, jakie do podjęcia tak w skutki brzemiennej uchwały są konieczne, ale utkwiwszy krwiożerczy wzrok w swoim celu, którym zgodnie z zasadami „Rozwoju”, opiekuna Wisły, jest odżydzenie sportu, dążyli do pozbawienia „Makkabi” owoców jej tyloletniej pracy i rozwoju.

„Unieważnia się rozgrywki o mistrz, kl. B okręgu krak. z r. 1924, ponieważ zawody Makkabi, prowadzone były przez przychylnych jej sędziów”. Oto uchwała Wydz. G. i D. PZPN wraz motywami. Jacy ci panowie z Wisły, przepraszam, z Wydz. G. i D., są delikatni! „Przychylni sędziowie”... Miejcie przynajmniej odwagę powiedzieć to, co rzeczywiście przez to powiedzieć chcieliście! Motywujcie tak, by nietylko zacny p. Obrubański, ale i cały motłoch mógł patetycznie zawołać: „sprawiedliwości stało się zadość”! Czy bezczelność Wasza już się wyczerpała, że nie chcecie w motywach swych jasno podać: „ponieważ sędziowie wygrywali wszystkie zawody Makkabi”! Pocóż się aż tego kazać domyśleć ? Panowie Rosenfeld, Dr. Lustgarten, Rząsa, Mund, Raab i inni zdobyli mistrz, kl. B, a nie Makkabi. Tak głosi uchwała panów Wydz. G i D .! Wprawdzie sami temu nie wierzą, ale... czyż psychologja ich wymaga słów, w któreby wierzyli ? Czyż do ich uchwał potrzebne są prawdziwe motywy?

Przypatrzmy się tej sprawie z merytorycznej strony. Podstawą rozpatrywania tej sprawy był protest Podgórza. Protest ten przechodził wszystkie możliwe instancje, przesłuchiwano sędziego, świadków, strony, badano ze wszystkich możliwych i niemożliwych stron i wszystkie instancje łącznie z W. G. i D. PZPN protest ten, jako nieuzasadniony, odrzuciły. „Przychylnym” rzekomo sędziom wytoczono dyscyplinarkę i uznano, że prowadzili zawody zgodnie z przepisami. Na Waln. Zgrom. KZOPN wybrano specjalną komisję do zbadania wszystkich zarzutów, skierowanych przeciw wszystkim sędziom, a komisja ta również ani krzty „przychylności” nie znalazła. Nie znalazł jej też Wydz. G. i D. PZPN, bo gdyby był znalazł, wspomniani sędziowie straciliby legitymacje. Ale cóż tych panów fakty i... logika obchodzą ? 0 tej uchwale przecież głośno było... jeszcze przed jej powzięciem. Mamy świadków, którym członkowie Wisły na dwa miesiące przed powzięciem tej uchwały z tajemniczą miną oświadczali, iż sprawa Makkabi jest przesądzona. A chluba „Wiślaków”, osławiony i wykluczony z życia sportowego, p. Mastalski na tydzień przedtem o tem wiedział! Mamy tu więc do czynienia z uchwałą, powziętą nieoficjalnie przed miesiącami, d o której szukano podstaw. A że ich nie znaleziono, „dorobiono” motywy niezdarne wprawdzie, ale... byleby coś było. „Na bezrybiu 1 rak rybą”.

Pomijamy fakt, iż za ewent. grzechy sędziów klub cierpieć nie śmie (bo tych grzechów nie było) i żądamy zajęcia odpowiedniego stanowiska przez Zarz. Koli. Sędziów i jego członków, tych „ przychylnych “1 Ponadto uważamy za swój obowiązek przypomnieć coś i panom z Wisły. Na bankiecie z okazji piętnastolecia Makkabi (koniec 1924 r.) przemawiał między innymi przedstawiciel Wisły, p. Orzelski. W swojem pięknem, a mocnem przemówieniu, odmalował trudności, jakie rozwojowi Makkabi towarzyszyły. „Rzucano Makkabi kłody pod nogi, rzucano na jej graczy kamienie, a ona powoli przechodziła przez las przeszkód, rąbała, rąbała, aż go prawie zupełnie wytrzebiła. I oto,, s p r a w i e d 1 i w o ś c i stało się zadość”! (Słuchaj pan, panie Obrubański!). w swym roku jubileuszowym Makkabi znalazła z powrotem słusznie należne jej miejsce w I. klasie”! Tak przemawiał pański kolega klubowy, panie Obrubański ! A my pana zapewnić możemy, że Makkabi dalej będzie rąbała i usuwała przeszkody do jej rozwoju, choćby się to „Wiślakom” z W. G. i D. PZPN i z „Kurjerka” nie podobało! (hg)

(List ten nie pochodzi od redakcji, solidaryzujemy się z nim jednak zupełnie. Naturalnie powrócimy do tej sprawy).

Walne Zgromadzenie. Anons

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1925, nr 283 (15 X)

Walne zgromadzenie T. S. Wisła w Krakowie. W niedzielę, dnia 1 listopada o godzinie 9-tej rano odbędzie się w górnej sali (strzelnicy) Sokola krakowskiego przy ni. Wolskiej zwyczajne walne zgromadzenie członków towarzystwa z nast. porządkiem dziennym: 1) Zagajenie, 2) Odczytanie protokołu ostatnie go walnego zgromadzenia, 3) Sprawozdanie sekretarza, 4) Sprawozdanie skarbnika, 5) Sprawozdanie kierowników sekcji: a) piłki nożnej, b) lekkoatletycznej, c) ciężkoatletycznej, d) pływackiej, 6) Sprawozdanie komisji rewizyjnej, 7) Wybór nowego zarządu i komisji re wizyjnej, 8) Zmiany statutu, 9) Wnioski i interpelacje. Uwaga: W razie braku przepisanego statutem kompletu (Art. VII. pkt. 22, walne zgromadzenie odbędzie się w ½ godziny później z tym samym porządkiem dziennym bez względu na i ilość obecnych członków (Art. VII. pkt. 23 statutu). Wnioski członków winny być zgłoszone na piśmie na ręce sekretarza Zarządu na 48 godzin przed rozpoczęciom walnego zgromadzenia (Art. VII. pkt. 25 statutu.

Walne Zgromadzenie. Anons

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1925, nr 299 (31 X)


Walne Zgromadzenie T. S. „Wisła“ w Krakowie.

W niedzielę dn. 1 listopada o godz. 9 rano odbędzie się w górnej sali (strzelnicy) Sokoła krakowskiego przy ul. Wolskiej zwyczajne walne zgromadzenie członków towarzystwa z następującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie, 2) odczytanie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia. 3) sprawozdanie sekretarza, 4) sprawozdanie skarbnika, 5) sprawozdanie kierowników sekcy.1: a) piłki nożnej, b) lekkoatletycznej, c) ciężkoatletycznej. 6) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 7) zmiany statutu, 8) wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej, 9) wnioski zarządu. 10) wnioski i interpelacje. Uwaga: W razie braku przepisanego statutem kompletu (art. VII, pkt. 22) walne zgromadzenie odbędzie się w ½ godziny później z tym samym porządkiem dziennym, bez. względu na ilość obecnych członków (art. VII, pkt. 23 statutu). Wnioski członków winny być zgłoszone na piśmie na ręce sekretarza zarządu na 48 godzin przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia (art. VII. pkt. 25 statutu).


Walne Zgromadzenie

Kurjer Sportowy

Nr . 33. Środa, 21 Października 1925 t Rok I. »

K O M U N I K A T Y

W niedzielę, dnia 1 listopada 1925 o godzinie 9-tejrano odbędzie się w górnej sali (strzelnicy) „Sokoła” Krakowskiego przy ul. Wolskiej

ZWYCZAJNE W A L N E ZGROMADZENIE CZŁONKÓW T O W A R Z Y S T W A SPORT. „WISŁA "

z następującym porządkiem dziennym:

1) Zagajenie,

2) Odczytanie protokułu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

3) Sprawozdanie Sekretarza,

4) Sprawozdanie Skarbnika,

5) Kierowników sekcji, ,

a) piłki nożnej

b) lekkoatletycznej,

c) ciężkoatletycznej, ,

d) pływackiej,

6) Sprawozdanie komisji rewizyjnej,

7) Wybór nowego Zarządu i Komisji rewizyjnej,

8) Zmiany statutu,

9) W nioski i interpelacje.

Uwaga: W razie braku przepisanego statutem kompletu (Art. V II, pkt. 22: Walne Zgromadzenie odbędzie się w pół godziny później z tym samym porządkiem dziennym bez Względu na ilość obecnych członków (Art. V II pkt. 23 statutu).

W nioski Członków winny być zgłoszone na piśmienne ręce sekretarza Zarządu na 48 godzin przez rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia (Art. V II pkt. 25 statutu).<< Powrót Inne Zarządy >>