Zarząd 1926

Z Historia Wisły

1 listopada 1925 roku odbywa się Walne Zgromadzenie TS Wisła, które dokonuje wyboru nowych władz klubu. Dokładnego podziału funkcji dokonano na posiedzeniu zarządu 9 listopada i późniejszych...

Grafika:Prezes.png‎
Zygmunt Bieżeński
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Kazimierz Dobija
Grafika:II Wiceprezes.png‎
ppłk. Jan Gabryś
Grafika:III Wiceprezes.png‎
Adam Obrubański
Grafika:Skład zarządu.png
ppłk. Dębski, Dr Marian Ujejski, Jan Stankiewicz, Mieczysław Potocki, mjr. dypl. Karol Strusiewicz, red. Wacław Sperber, Mieczysław Krajewski, Adam Ulmam, kpt. Bronisław Roganowicz, Gustaw Kornaś
Grafika:Sekretarz.png‎
Mieczysław Krajewski, Józef Mastalski
Grafika:Zastępca sekretarza.png‎
Adam Ulmam
Grafika:Skarbnik.png‎
Mieczysław Potocki
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Dr Marian Ujejski, Szczęsny Potocki
Grafika:Gospodarze boiska.png‎
Gustaw Kornaś
Grafika:Referat_propagandy.png‎
Kazimierz Dobija, ppłk. Dębski, Jan Stankiewicz
Grafika:Komisja_administracyjna.png
Adam Obrubański, Adam Ulman, kpt. Bronisław Roganowicz
Grafika:Komisja_dyscyplinarna.png
ppłk. dypl. Jan Gabryś, mjr. dypl. Karol Strusiewicz, Wacław Sperber
Grafika:Kierownik_sekcji_piłki_nożnej.png
Aleksander Dembiński
Grafika:Kapitan_I_drużyny.png‎‎
por. Henryk Reyman
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej_panów.png‎
kpt. Wrona, Dr. Władysław Zajączkowski
grafika:Kierownik_sekcji_ciężkoatletycznej.png‎‎
Franciszek Pawlikowski
Grafika:Kierownik_sekcji_narciarskiej.png
Dr. Władysław Zajączkowski
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej_pań.png‎
inż. Teodor Łasiński
Grafika:Komisja rewizyjna.png
Jan Wyrobisz, Zbigniew Wóycicki?, Studnicki, Kazimierz Bukowski

Ważniejsze wydarzenia

  • Styczeń. Konflikt w ramach KOZPN. Działacze Wisły nie obsadzają związkowych stanowisk.
  • 23 stycznia. Walne zgromadzenie i wybory władz sekcji ciężko atletycznej TS Wisła.
  • Marzec. Pierwszy walny zjazd Polskiego Związku Atletycznego. Do zarządu PZA wybrano Pawlikowskiego.
  • 7 marca. Walne zebranie sekcji lekkoatletycznej na boisku TS Wisła.
  • 25 lipca. Przy okazji mistrzostw okręgowych w Krakowie z „polecenia Zarządu Polskiego Związku Atletycznego” „przystępuje Towarzystwo Sportowe Wisła do zorganizowania Okręgowego Związku Atletycznego” działającego w całej Małopolsce.
  • 14 listopada odbywa się Walne Zgromadzenie TS Wisła, które dokonuje wyboru nowych władz klubu.
  • 4-6 grudnia - z inicjatywy działaczy Wisły odbywa się w Warszawie założycielskie zebranie Ligi Polskiej. W jej władzach zasiadają działacze Wisły: Zygmunt Bieżeński, Aleksander Dembiński i Adam Obrubański.


Spis treści

Protokoły z posiedzeń Zarządu TS Wisła

Protokół No I spisany na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 listopada 1925.


Przewodniczy prezes p. Bieżeński.
Obecni: wicepr. pp. Dobija, ppłk. Gabryś i Obrubański.
Członkowie: Dr. Ujejski, płk. Dębski, Dr Sperber, Stankiewicz, Potocki, Kornaś, kpt. Roganowicz, mjr. Strusiewicz i kpt. drużyny p. Reyman.
Nieobecni pp. Krajewski i Ulman.

1) Po powitaniu obecnych przez przew. przedstawia tenże obecne położenie Twa, program praz Zarządu na rok bieżący, poczem zwraca się z apelem do wszystkich członków, aby przyjęte w Zarządzie obowiązki zechcieli spełniać pilnie i gorliwie - do kapitana drużyny zaś o utrzymanie drużyny na odpowiednim poziomie.

2) Zarząd ukonstytuował się następująco:
a) Przewodnictwo Sekcji propagandy obejmuje wicepr. p. Dobija,
b) -- Komisji dyscyplinarnej -- p. płk. Gabryś,
c) -- Komisji administracyjnej -- p. Obrubański,
d) skarbnik: p. Potocki,
e) zast. --: p. Dr Ujejski,
f) sekretarz: p. Krajewski,
g) zast. --: p. Ulman,
h) gospodarz boiska: p. Kornaś.

Kierownictwo sekcji p.n. uchwalono przez aklamację powierzyć p. Dembińskiemu, przyczem uproszono prezesa p. Bieżeńskiego i i kpt. drużyny p. Reymana, aby powiadomili p. Dembińskiego o powyższej uchwale i nakłonili go do przyjęcia tej godności. Wybór kierownika sekcji lekkoatletycznej odłożono do następnego posiedzenia.

2) Termin zebrania I drużyny przekazano do wyznaczenia kpt. drużyny po porozumieniu się z kierownikiem sekcji.

Po dyskusji nad sprawą darniowania boiska, uproszono p. prezesa o wyjednanie w Magistracie zezwolenia na wycinanie darni na Małych Błoniach. Sprawę dowozu na boisko załatwi się później.

4) Uchwalono wniosek p. Obrubańskiego, aby zwolnić szatnego Kuryłę z jego dotychczasowych obowiązków z dniem 1 grudnia br. i od tego dnia powierzyć mu opiekę nad lokalem klubowym i ściąganie składek od członków za wynagrodzeniem w kwocie 60 zł miesięcznie i 10% od ściągniętych wkładek.

5) Przewodniczący imieniem Zarządu wyraża podziękowanie drużynom, a to Iszej za zdobycie pierwszego miejsca w okręgowych rozgrywkach o puhar P.Z.P.N. - IIgiej za zdobycie srebrnej piłki ufundowanej przez Zarząd K.Z.O.P.N. - i prosi kapitana drużyny o zakomunikowanie tego drużynom.

6) Wysokość wkładek dla członków założycieli na rok bieżący ustalono na kwotę 100 zł jednorazowo klub po 10 zł mieś.

7) Wicepr. p. Dobija prosi o gorliwe zajęcie się sprawą zorganizowania innych sekcji przy Twie, a w szczególności z powodu zbliżającej się pory zimowej, sekcji narciarskiej i łyżwiarskiej. Przewodniczący zawiadamia, że organizacja sekcji narciarskiej jest w toku. O organizowanie sekcji łyżwiarskiej uproszono p. płk. Dębskiego.

8) Sprawę zawodów w dniu 15 bm z 3 p.s.p. względnie z K.S. "Biała-Lipnik" przekazano do załatwienia kierownictwu s.p.n.

9) Nad poruszoną przez prezesa p. Bieżeńskiego sprawą ewentualnego meczu z Cracovią wywiązała się wyczerpująca dyskusja, w której przemawiali kolejno p.p.: Dobija, Rogan., Dr. Sperber, Stankiewicz, Dr Ujejski, Strusiewicz i Obrubański; w rezultacie uchwalono jednogłośnie wniosek zgłoszony przez p. mjra Strusiewicza tej treści: Zarząd upoważnia p. prezesa do odpowiedniego wyczucia sytuacji i stosownie do tego nawiązania nieoficjalnych pertraktacji z przedstawicielami Cracovii w sprawie tych zawodów.

10) Uchwalono urządzić w dniu 13 bm. g. 9ta wieczór herbatkę w lokalu Twa dla I i IIgiej drużyny.

11) Termin posiedzeń Zarządu ustalono na poniedziałek każdego tygodnia, godzina 7ma wieczór, w Ziemsk. B. Kr.

Na tem zakończono posiedzenie.
[podpisy Krajeski sekr. i ?Gabryś]


Protokół N. II spisany na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.XI. 1925.


Przewodniczący: wicepr. ppłk. Gabryś.
Obecni: pp. Dobija, Obrubański, płk. Dębski, kpt. Roganowicz, mjr. Strusiewicz, Potocki, Kornaś, Dr Ujejski, Ulman, por. Reyman - sekr. Krajewski.
Nieobecni: pp. Stankiewicz i Dr Sperber.

1) Przyjęto do wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia.

2) Por. Reyman zdał sprawę z delegacji u p. Dembińskiego o przyjęcie kierownictwa sekcji piłki nożnej i oznajmia iż p. Dembiński prosił o trzechdniową zwłokę do namysłu.

3) Na wniosek p. Obrubańskiego powierzono kierownictwo sekcji lekkoatletycznej kpt. Wronie. Ppłk. Gabryś przyjął na siebie sprawę pertraktacji z kpt. Wroną o przyjęcie kierownictwa.

4) Do komisji dyscyplinarnej wybrano: pp. mjra Strusiewicza i Dr Sperbera.

5) Do Komisji administracyjnej wybrano: kpt. Roganowicza, i Ulmana prócz członków przewidzianych statutem.

6). Na referenta propagandy w Wydziale prog. wybrano red. Stankiewicza.

7) Dr. Zajączkowski zreferował sprawę organizacji sekcji narciarskiej. Po dyskusji powierzono Dr. Zajączkowskiemu kierownictwo tejże sekcji i przewodniczenie na konstytuującem się Zgromadzeniu.

8) Na zapytanie P.Z.P.N. czy nasze Two może oddać graczy do dyspozycji kpt. związk. na zawody Polska północn.-Polska poł. uchwalić ze względów ciężkiego położenia finansowego odmówić oddania graczy na te zawody.

9) Sprawę urządzenia w najbliższą niedzielę zawodów I. F.C. Katow. lub Biała Lipnik oddano do załatwienia p. Obrubańskiemu.

10) Na konferencję ze Sokołem w sprawie zabawy sylwestrowej jako pełnomocników Urzędu wydelegowano p.p. Obrubańskiego i Potockiego.

11). Uchwalono podziękować Sokołowi za wypożyczenie sali na Walne Zgromadzenie Twa.

12) Na prośbę Sokoła uchwalono udzielić temu Towarzystwu boiska na zlot Sokli w przyszłym roku, a ułożenie warunków powierzono Kom. Admin.

13) Ofertę p. [C?] Tylki na wydzierżawienie ogrodzenia na reklamy oddano Kom. Adm. do załatwienia.

14) Na polecenie Magistratu naprawy mostka od ul. Miechowskiej uchwalono odpowiedzieć, że mostek nie jest własnością naszego Tow.

15) Sprawę urządzenia toru ślizgawkowego wspólnie z Szkoła Przemysłową przyjął ppłk. Dębski.

16) Odczytano list inż. Rączkowskiego z daty 2. VI br. z zawiadomieniem o niedojście do skutku porozumienia między T.S. Wisła z Ks. Cracovia z winy tego ostatniego klubu.
[podpisy Krajewski sekr. i ?]

Protokół Nr III. spisany na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.XI. 925.


Przewodniczący: i prezes dyr. Z. Bieżeński.
Obecni: ppłk. Dębski, mjr. Strusiewicz, Dobija, Obrubański, Dr Ujejski, Kornaś, Potocki, por. Reyman, Ulman, sekr. Krajewski.
Nieobecni: red. Stankiewicz, Dr Sperber, ppłk. Gabryś.

1) P. płk. Dębski zdaje sprawę z pertraktacji ze szkoła przemysł. o urządzenie ślizgawki i oświadcza, że szkoła przem. nie dała jeszcze konkretnej odpowiedzi. Sprawą urządzenia ślizgawki postanowiono zająć się na najbliższych posiedzeniach.

2) P. Obrubański podaje wyniki konferencji ze Skołem co do warunków urządzenia zabawy Sylwestrowej, które przyjęto i uchwalono, iż do komitetu wchodzi cały Zarząd, z wyjątkiem Dr. Ujejskiego.

Do komitetu ścisłego wybrano: pp. Potocki, Kornaś, por. Reymann i Obrubański.

3) Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Obrubańskiego odnośnie do zawodów w ubiegła niedzielę.

4) Na prośbę P.Z.P.N. uchwalono przesłać wyciąg z protokołu XXVII z posiedzenia Zarządu odnośnie do propozycji Ż.K.S. Makkabi.

5) Przyjęto na członków Twa: Tadeusz Zajączkowski i dr. Karol Ptaś.
[podpisy Krajewskiego i ?]

Protokół Nr 4. spisany na posiedzeniu w dniu 15. grudnia 1925.


Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński. - sekret. Krajewski.
Obecni: pp: mjr. Strusiewicz, kpt. Roganowicz, Obrubański, dr. Ujejski, Potocki, Kornaś, dr. Zajączkowski.

1. Omówiono urządzenie zawodów ciężko-atletycznych w sali Sokoła ze współudziałem Zb. Cyganiewicza.

2. Zatwierdzono regulamin sekcji narciarskiej.

3. Pismo p. Dembińskiego o uwolnienie do z tajemnicy klubowej odnośnie propozycji Makkabi przyjęto do wiadomości.

4. Nadano godność honorowych prezesów Twa za bieżący okres pp.: Rączkowskiemu, Osieckiemu, Bieżeńskiemu i Dembińskiemu.

5. Po dyskusji na urządzeniem Jubileuszu, uchwalono przygotować odpowiednie wnioski na przyszłe posiedzenie.
[podpisy Krajewskiego i ?]

Protokół l. 5. spisany na posiedzeniu w dniu 5. stycznia 1926.


Przewodniczący: wicepr. Obrubański - sekretarz Krajewski.
Obecni pp: pułk. Dębski, mjr. Strusiewicz, kpt. Roganowicz, Potocki, Ulmann.

1. Przewodniczący zdał sprawę z zawodów ciężkoatletycznych i zabawy sylwestrowej.

2. Uchwalono urządzić zabawę 6. lutego wspólnie z Sokołem.

3. Uchwalono odbyć następne posiedzenie 12go bm.

4. Wybrano Komisję do ułożenia wniosków na Walne Zgromadzenie KZOPN w składzie: pp. Obrubański i kpt. Roganowicz.

5. Uchwalono wystosować odpowiednie pismo do P.Z.P.N. z wyjaśnieniem, odnośnie do pogłosek o kaperowaniu Hankego do naszego Towarzystwa.

6. Postanowiono wezwać na następne posiedzenie kierownika sekcji narciarskiej celem złożenia sprawozdania sekcji.

7. Uchwalono ogłosić konkurs na dzierżawę bufetu na b. okres.
[podpis Krajewskiego i ?]

Protokół l. 6. spisany na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 1926.


Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. Krajewski.
Obecni pp: Obrubański, dr Ujejski, mjr Strusiewicz, kpt. Roganowicz, Potocki, Kornaś, dr. Zajączkowski.

1. Dr. Zajączkowski złożył sprawozdanie z organizacji i rozwoju sekcji narciarskiej.

2. Komisja przedłożyła wnioski na Walne Zgromadzenie KZO.P.N. które uchwalono - referuje p. wicepr. Obrubański:
a) powiększyć ilość miejsc w K.Z.O.P.N. dla przedstawicieli klubów kl. B do 3., kl. C 2.
b) Eliminować soboty i dni przedświąteczne na urządzanie zawodów związkowych jako w dnie powszednie.
c) Urządzić zawody Kraków-Lwów raz w roku.
d) Odpisać klubom zaległe wkładki względnie udzielić w tej wysokości subwencji.
e) Rozszerzyć pkt statutu odnośnie do prezesa, iż w razie zawieszenia uchwały przez prezesa K.Z.O.P.N. i [następnie?] różnicy zdań między zarządem, prezes może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, który daną sprawę rozstrzyga.
f) Wnieść prośbę do Walnego Zgromadzenia o darowanie reszty kary dyskwalifikacji gracza Kowalskiego.

3. Na wniosek pisma kl. Polonji Warszawa, uchwalono zaproponować temuż klubowi zawody w W-ie we Wielkanoc bez podania warunków.

4. Po dyskusji nad urządzeniem jubileuszu uchwalono termin od 3-5 września br. o do wzięcia udziału w [?] uchwalono zaprosić: KS Cracovię, LKS Pogoń Lwów.

5. Uchwalono urządzić zabawę w salo Sokoła dn. 1. lutego br. na własny rachunek.

6. Kierownictwo sekcji ciężkoatletycznej powierzono nadal p. Pawlikowskiemu.

7. Postanowiono wysłać list do kpt. Kempskiego, iż po jego powrocie do Krakowa liczymy na dalszą współpracę w Towarzystwie.

8. Uchwalono oddać Sokołowi boisko na zawody w czasie jubileuszu, z żądaniem 10% brutto od dochodu na amortyzację boiska.

9. Uchwalono czynić usilne starania w Magistracie o wydzierżawienie przyległych do boiska gruntów, celem urządzenia boiska na trainingi. Sprawę tę przejęła na siebie delegacja: prezes Bieżeński i wicepr. Obrubański.

10. Uchwalono jak delegatów na Walne Zgromadz. KZOPN: pp. wicepr. Obrubański, dr. Ujejski, dr. Zajączkowski, wicepr. K. Dobija i kpt. Roganowicz.
[podpisy Krajewskiego i ?]


Protokół l. 7 spisany na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 1926.


Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. Krajewski.
Obecni pp: dr Ujejski, wiceprezes Obrubański, dr. Zajączkowski, Potocki, Kornaś, por. Reymann.

1. Wybrano delegację: wicepr. Obrubański i dr. Ujejski, która ma udać się do p. Powalskiego z prośbą o przyjęcie godności hon. prezesa.

2. Postanowiono wstrzymać podanie rachunków Sokołowi za udzielenie boiska na jubileusz.

3. Uchwalono zwrócić się do Hakoahu Wiedeń z propozycją rozegrania zawodów i z prośbą o podanie warunków.
[podpisy Krajewskiego i ?]

Protokół l. 8 spisany na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 1926 r.


Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. M. Krajewski.
Obecni pp: wicepr. Obrubański, Kornaś, Potocki, kpt. Roganowicz, mjr Strusiewicz, dr. Zajączkowski.

1. P. Obrubański zawiadamia, że konsul Powalski przyjął godność honor. prezesa nasz. Twa.

2. Zaproszony prof. Orzelski motywuje swój wyjazd do Lwowa w charakterze członka P.Z.P.N. do zbadania profesjonalizmu i oświadcza, że solidaryzuje się z Zarządem Twa w każdych jego poczynaniach, jako członek TS Wisła.

3. Następnie wywiązała się długa dyskusja, odnośnie do mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia K.Z.O.P.N, w czasie której ustalono wytyczne da zajęcia stanowiska przez naszych delegatów a mianowicie:
Upoważniono delegatów do zawarcia układów o wejście naszych przedstawicieli do K.Z.O.P.N. , lecz w sposób któryby nie przyniósł ujmy naszemu Twu. Postanowiono żądać 3ch miejsc w K.Z.O.P.N. względnie tyle ile KS Cracovia, bez mian osób, wyznaczonych z naszej strony. Jako kandydatów wybrano: dyr. Dobija, wicepr. Obrubański, dr. Ujejski i Potocki.
Oprócz powyższych mandatów postanowiono żądać jeszcze prezesury dla dyr. Bieżeńskiego.
W razie nieprzyjęcia [?przez] nas mandatów, uchwalono mandaty te oddać klubom kl. B i C.
W skład delegacji weszli jeszcze pp: Krajewski, Kornaś i Potocki.
Dla prezydjum pozostawiono wolną rękę co do ewentualnych zmian i przedsięwzięcia odpowiednich kroków przed Wal. Zgromadz. KZOPN, o ile tego wymagałaby zmieniona sytuacja.
[podpisy Krajewskiego i ?]

Protokół l. 9. spisany na posiedzeniu w dniu 3. lutego 1926.


Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. Krajewski.
Obecni pp: wicepr. Obrubański, dr. Ujejski, Ulman, kpt. Roganowicz, [mjr Strusiewicz], Potocki, dyr. Dobija, Kornaś
i zaproszeni: prof. Orzelski i Skoczylas.

1. W czasie dyskusji nad obecną sytuacją, uchwalono, by członkowie na Twa zasiadający w P.Z.P.N. wnieśli rezygnację z piastowanych godności, w następstwie czego zrezygnowali: dr. Ujejski jako wiceprezes zarządu P.Z.P.N. i prof. Orzelski,

Skoczylas i Krajewski jako członkowie W.G.iD. P.Z.P.N.
[podpis Krajewskiego]

Protokół l. 10. spisany na posiedzeniu w dniu 9. lutego 1926.


Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekretarz M. Krajewski.
Obecni pp: wicepr. Obrubański, por. Reymann, Potocki, Ulmann, dr. Zajączkowski.

1. Wybór kierownika sekcji piłki nożnej postanowiono definitywnie załatwić na najbliższem posiedzeniu.

2. Uchwalono wstrzymać zaproszenie KS. Cracovii na nasz jubileusz.

3. Na skutek prośby gracza Kremera, uchwalono w zasadzie udzielić temuż zwolnienia pod warunkiem, że D.F.C. Sturm Bielsko złoży oświadczenie, iż w razie wystąpienia tego gracza, udzieli mu zwolnienia tylko do Wisły.
[podpisy Krajewskiego i ?]

Protokół l. 11. spisany na posiedzeniu w dniu 16. lutego 1926.


Przewodniczący: prezes Z. Bieżeński - sekret. Krajewski.
Obecni pp: wicepr. Obrubański, mjr. Strusiewicz, dr. Ujejski, Kornaś, dr. Zajączkowski, Ulmann.

1. Prośbę gracza Kramera o zwolnienie, załatwiono w ten sposób, że można mu udzielić zwolnienia o ile D.F.C. Sturm, do którego wymien. ma wstąpić, złoży deklarację, iż w przyszłości udzieli zwolnienia tylko dla naszego Twa.

2. Na skutek prośby graczy: [Kawalec?], Szumilas, [Barłys?] - uchwalono nie udzielić im zwolnień i powrócić do tej sprawy o ile, kluby do których ci gracze chcą obecnie wstąpić zwrócą się do nas z prośbą o zwolnienie dla swego Twa.

3. Uchwalono zawody z Krowodrzą w dniu 21. bm. urządzić na boisku KS. Olszy.

4. P. Obrubański zdaje sprawę z wyników komisji K.Z.O.P.N. przeciw inż. Rozenstockowi, jako kapitan. związk. i stwierdza, że za zapytanie, podtrzymał zarzuty poczynione na Walnem Zgromadzeniu K.Z.O.P.N. przeciw kap. związk. jako natury sportowej, a specjalnie zarzuty co ustawiania drużyn reprezentacji Krakowa, w stosunku do pracy nasz. Twa.

5. Uchwlono przyjąć opinię p. [Oraczewskiej?] na dzierżawę bufetu w br. na warunkach: 1.000 zł. bezprocentowej kaucji i 300 zł [?na?] czynszu.

Dr. Ujejski przyjął ułożenie umowy, której podpisanie ma nastąpić w poniedz. 22 bm. w kancelarji mecen. Ujejskiego.

6. Przeczytaniu pisma P.Z.P.N. o odrzuceniu protestów w sprawie zapłaty odszkodowania KS Unia, postanowiono wnieść protest do Walnego Zgromadzenia.

7. Uchwalono wyrazić zgodę na propozycję B.B.S.V. o rozegranie zawodów o mistrzostwo w dniu 14. marca br. zamiast w Bielsku, w Krakowie.

8. Na konferencję kierowników sekcji piłki nożnej, zwołanej przez O.K.S. wydelegowano p. Obrubańskiego, z zaznaczeniem by na zawody Cracovia-Wisła proponować sędziego z poza Krakowa.

9. Na pismo Nasz Tygodnik Sportowy z prośbą o wydanie legitymacji wolnego wstępu na zawody, uchwalono na razie nie odpowiadać.

10. Na oferty klubów zagran. Bratislava, Slovan i Koszyce o rozegranie zawodów uchwalono odpowiedzieć odmownie.

11. Wybrano kierownikiem sekcji p.n. p. A. Dembińskiego, o czem ma go uwiadomić p. Obrubański, zapraszając na najbliższe posiedzenie.
[podpisy Krajewskiego i ?]

Protokół l. 12. spisany na posiedzeniu w dn. 23. lutego 1926.


Przewodniczący: prezes Z. Bieżeński - sekret. M. Krajewski.
Obecni pp: wicepr. Obrubański, pułk. Dębski, Potocki, dr. Zajączkowski, Kornaś, por. Reymann, Ulmann.

1. Uchwalono wydać legitymację wolnego wstępu: red. Gońca 2, red. Naprzodu 2, red. Głosu Narodu 2, red. Il. Kur. Codz. 2, red. Czasu, N. Reformy [i Gońca] po jednej, dyr. Policji 2, Województwa 2, Magistratowi Oddz.I. 2, Komendzie Okręg. Policji 2, Komendz. Policji Miasto 3.

2. Prośbę 20.pp. piechoty o wydanie kart wolnego wstępu w ilości 3. przyjął do załatwienia p. Obrubański.

3. Uchwalono zatrzymać nadal jedną lożę do dyspozycji p. Wojasa.

4. W związku z dyskusją nad zorganizowaniem sekcji lekkoatletycznej uchwalony, by zaproponować Y.M.C.A., który to związek jest skłonny dać instruktora p. Eymana za miesięcznym wynagrodzeniem zł. 100- by urządzić zawody z udziałem naszej pierwszej drużyny p.n. na dochód Y.M.C.A., w zamian p. Eyman będzie instruktorem bezinteresownie.

5. Na skutek listu adwokata S. [?] donoszącego o stanie naszej skargi do [?Zw. Sport?], uchwalono o ile fundusze pozwolą przesłać mu $ 50 jako zaliczkę na pokrycie kosztów.

6. Na propozycję 20. pp. rozegrania zawodów z naszą pierwszą drużyną uchwalono wyrazić zgodę, podając termin w późniejszym czasie.

7. Oferty na rozegranie zawodów z Fussball Klub Fürth i Sportovni Klub Zidenice załatwiono odmownie.
[podpisy Krajewskiego i Obrubańskiego]

Protokół l. 13. spisany na posiedzeniu w dn. 2. marca 1926.


Przewodniczący: wiceprez. Obrubański - sekret. M. Krajewski.
Obecni pp: Dembiński, mjr Strusiewicz, Potocki, Ulmann, Kornaś, dr. Zajączkowski.

1. Wicepr. Obrubański oświadcza, że p. Eyman może zgodzić się na naszą koncepcję urządzenia zawodów na dochód Y.M.C.A. w zamian za prowadzenie sekcji lekkoatl. i sprawę ma się definitywnie załatwić w najbliższych dniach.

2. Uchwalono wydać 20.pp 3 legitymacje wolego wstępu na imprezy na naszem boisku. Legitymacje wręczy p. Obrubański osobiście, prosząc o dalsze popieranie naszego Twa.

3. Upełnomocniono p. Obrubańskiego do pertraktacji z delegatami ŻKS Makkabi o rozegranie zawodów w dniu 7.bm. pod warunkiem by zawody odbyły się na naszem boisku i równocześnie by pertraktacje nie przyniosły ujmy nasz. Twu.

4. Sprawę ewentualnego podnajęcia lokalu do K.Z.O.P.N. odroczono do następnego posiedzenia.

5. Upełnomocniono kier. sekcji p. Dembińskiego do wypożyczenia boiska klubom na zawody p.n. za zawiadomieniem gospodarza boiska.

6. Uchwalono na życzenie kier. sekcji p.n., że w sprawach nagłych tyczących tychże sekcji decyduje kierownik z wicepr. Obrubańskim.

7. Zawody z B.B.S.V. dn. 14.bm. postanowiono rozegrać popołudniem.

8. Udzielono zwolnienia graczom: Turmiński i Kowalski Stanisł.

9. Na interpelację p. Dembińskiego skarbnik p. Potocki ma podać najbliższem posiedzeniu na jaką sumę jest ubezpieczona trybuna.

10. Na kierownika sekcji lekkoatletycznej wybrano dr. Zajączkowskiego.

11. Uchwalono wystosować pismo do p. [?Aksmana] z żądaniem naprawy mostka, zniszczonego przejazdem jego wozów, z zaznaczeniem, że mostek jest naszą własnością a używanie go jest bezprawnem.
[podpis Krajewskiego]

Protokół l. 14 spisany na posiedzeniu w dn. 9. marca 1925 [tak!].


Przewodniczący: prezes Bieżeński - sekret. Krajewski.

Obecni pp: ppułk Dębski, mjr Strusiewicz, Dembiński, dr. Ujejski, Obrubański, Pawlikowski, Potocki, dr. Zajączkowski, Ulmann, Kornaś, kpt. Roganowicz, por. Reyman.

1. Polecono Kom. Adm. oszacować obecną wartość trybuny, zapraszając inż. Lasińskiego, jako rzeczoznawcę.

2. Dr. Zajączkowski złożył sprawozdanie z organizacji sekcji lekkoatletycznej. Uchwalono powierzyć p. Eymanowi prowadzenie trainingów tejże sekcji za wynagrodzeniem zł. 100 - miesięcznie płacone z góry od dn. 15.bm. równocześnie polecając kierownikowi zorganizowanie biegu na przełaj w bm. a najdalej z początkiem kwietnia.

3. Na skutek prośby K.O.Z.L.A. uchwalono użyczyć temu związkowi boiska na zawody lekkoatletyczne za odszkodowaniem: w soboty popoł. zł. 25, za niedziele zł. 50.- [Co do terminów] Ustalenie terminów przyjęli do własnego załatwienia pp: Dembiński i Obrubański.

4. Po odczytaniu pisma K.Z.O.P.N. o wyrażenie zgody na urządzenie związkowych zawodów w dn. 2 i 3. maja br. uchwalono odmówić wzięcia udziału w proponowanych zawodach.

5. Postanowiono w dn. 3. maja urządzić własne imprezy, pozostawiając omówienie szczegółów do najbliższego posiedzenia.

6. Udzielono p. Krzkowskiemu 2 legitymacje wolnego wstępu.

7. Po odczytaniu pisma Il. Kur. Codz. donoszącego, że Ziemski B. Kred. w razie nieuiszczenia dłużnej kwoty przez nasze Two zrobi użytek z weksla kaucyjnego z podpisem p. Dobiji Kaz. wyjaśnia p. prez. Bieżeński, iż sprawa ta nie jest już aktualną i Bank nie zrobi użytku z weksla i uchwalono donieść Il. Kur. Codz. [zawiadamiając] , że sprawę tę Two załatwi we własnym zakresie.

8. Udzielono boiska KS. Krowodrza na 14.bm. popołudniu za zapłatą 15% brutto od dochodów.

9. Na pismo OKS. zawiadamiające, że KS. Cracovia nie godzi się obecnie na p. Seidnera jako sędziego na zawody w dn. 21.bm., proponując p. Rosenfelda uchwalono donieść OKS., że było obopólne porozumienie już na p. Seidnera jak również nie mamy nic przeciw p. Rosenfeldowi wobec czego proponujemy losowanie pomiędzy tymi dwoma sędziami. Sprawę tę przejął do osobistego załatwienia p. Obrubański.

10. Uchwalono wysłać pismo do p. [?Oraczewskiej] z żądaniem złożenia umówionej kaucji zł. 1000. - do dn. 13bm. z zagrożeniem odebrania dzierżawy bufetu.

11. P. Kornaś jako gospodarz boiska przyjął na siebie obowiązek utrzymywania porządku na zawodach w myśl regulaminu K.Z.O.P.N. dobierając sobie odpowiednich ludzi z sekcji.

12. Ze względu na chorobę i nieobecność p. K. Dobiji postanowiono zawiadomić K.Z.O.P.N., żę wymieniony nie może brać udziału w komisjach: dla sprawy p. Stattera i dla zbadania zarzutów gospodarki finansowej byłego Zarządu K.Z.O.P.. proponując do tej ostatniej jako zastępcę p. Obrubańskiego.

13. Do dyżurów na boisku zgłosili się pp.:
na poniedziałki: Kornaś
wtorki: Dr. Zajączkowski
środy: Potocki
czwartki: Dembiński lub Obrubański
piątki: dtto
soboty: Ulmann

14. Na następne posiedzenie uchwalono rozpatrzeć wnioski co do rozwoju i działalności sekcji ciężko-atletycznej.
[podpis ?Krajewskiego]

Protokół l. 15 spisany na posiedzeniu w dn. 16. marca 1926.


Przewodn.: prezes Bieżeński - sekretarz Krajewski.
Obecni: pp. mjr Strusiewicz, Dembiński, Potocki, Obrubański, kpt. Roganowicz, dr. Zajączkowski.

1. Upoważniono prezydjum [do] podniesienia wysokości ubezpieczenia trybuny według obecnej wartości.

2. Przyjęto do wiadomości terminy: 4.IV. dopoł., 15.V. pop., 16.V. przedpoł. i 13.VI. cały dzień, w których oddano K.O.Z.L.A. do dyspozycji nasze boisko sportowe.

3. Na zapytanie K.Z.O.P.N., czy możemy oddać do dyspozycji kpt. związk. graczy wyznaczonych do zawodów związk. w dn. 2. maja br. uchwalono odpowiedzieć, że dn. 2. maja urządzamy własne imprezy i graczy nie oddajemy.

4. Postanowiono poczynić starania o uzyskanie przeciwnika dla drużyny p. n. na dzień 3. maja br. z Katowic ze względu na niewielkie koszta.

5. Ze względu na niewpłacenie przez p. [?Oraczewską] umówionej kaucji postanowiono odebrać tejże dzierżawę bufetu i pertraktować z następnem oferentem.

6. Ustalono ceny biletów na zawody z Cracovią w dn. 21.bm. na: zł. 1, 1.50, 3 i 4.

7. Wiceprezes Obrubański podaje [do wiadomości] przebieg Walnego Zgromadzenia OKS. i zawiadamia, iż został wybrany na prezesa, co przyjęto do wiadomości.

8. Na konferencję z przedstawicielami Krak. Klubu Cykl. i Motorz. w sprawie przyłączenia się do nasz. Twa oddelegowano pp. Obrubańskiego i Potockiego.
[podpis Krajewskiego]

Protokół l. 16 spisany na posiedzeniu w dn. 23. marca 1926.


Przewodniczący: prezes Bieżeński - sekret. Krajewski.
Obecni pp: Dembiński, dr. Ujejski, wicepr. Obrubański, Ulmann, dr. Zajączkowski, Potocki, kpt. Roganowicz, Kornaś, por. Reymann.

1. Udzielono legitymacji wolnego wstępu redakcji Wolnego Słowa.

2. Prośbę 5. p. saperów o wydanie dla oficerów 7-legitymacji wolnego wstępu odłożono do załatwienia na następne posiedzenie przyczem kpt. Roganowicz przyjął na siebie interwencję, celem zmniejszenia ilości proszonych legitymacji.

3. Uchwalono pokryć koszty leczenia kontuzjowanych graczy Gierasa i Reymana III.

4. Upoważniono prezydjum do zakupna 1. tuzina ciepłych kamizelek dla [graczy?].

5. Uchwalono urządzić zebranie z kolacją dla graczy I i II drużyny we czwartek 25.bm. o godz. 8. wieczór w lokalu Tow. Obowiązki gospodarza przyjął p. Kornaś.
[podpis Krajewskiego]

Protokół l. 17. spisany na posiedzeniu w dn. 30. marca 1925 [tak!].


Przewodn.: prezes dyr. Bieżeński [-] sekret. M. Krajewski.
Obecni pp: mjr Strusiewicz, dr. Ujejski, prez. Dembiński, kpt. Roganowicz, dr. Zajączkowski, Pawlikowski, Potocki, Ulmann, wicepr. Obrubański.

1. Uchwalono wydać 5.p. saperów 2. legitymacje wolnego wstępu na boisko opiewające na okaziciela.

2. Uchwalono wstrzymać wydanie legitymacji dla Wolnego Słowa.

3. Prośbę Pol. Ag. Telegraf. o wydanie legitymacji woln. wstępu załatwiono odmownie.

4. Obowiązki delegata do wojewódzk. komitetów Wychow. Fizycz. przyjął p. mjr. Strusiewicz.

5. Uchwalono wydać O. VII. |?Budownictwo| [Magistra?tu] dwie legitymacje wolnego wstępu.

6. Uchwalono wziąć udział w "święconem" urządzonym przez Two Sokół.

7. Uchwalono na koszt Twa wysłać zawodnika Ziffera do Wy na bieg Kuryera Polskiego.

8. Udzielono sekcji lekko-atlet. subwencji zł. 200 - na zakupno inwentarza.

9. Przyjęto do wiadomości program zawodów sekcji piłki nożnej i ciężko-atlet. w drugi dzień Świąt Wielkiej nocy.

10. [Celem] Definitywne[go] załatwienie sprawy wypożyczenia szafki reklamowej u Firmy [Smolarski?] przejął był kpt. Roganowicz.

11. Przyjęto do wiadomości pisma K.Z.O.P.N. w sprawie sposobu uregulowania długu gracza Czulaka i kooptacji p. wicepr. Obrubańskiego do komisji Walnego Zgromadz. KZOPN.
[podpis Krajewskiego]

Protokół l. 18 spisany na posiedzeniu w dn. 13. kwietnia 1926.


Przewodn.: wicepr. Obrubański [-] sekret.: Krajewski.
Obecni pp: pułk. Dębski, Kornaś, kpt. Roganowicz, por. Reymann, Pawlikowski, Ulmann, dr. Zajączkowski, mjr. Strusiewicz, Dembiński.

1.Dr. Zajączkowski złożył sprawozdanie z wyjazdu zawodnika Ziffera do W-y i z udziału w biegu Kuryera Pol.

2. Skarbnik Potocki składa sprawozdanie kasowe z zawodów w czasie Świąt Wielkiejnocy i ubiegłej niedzieli. Dochód wynosił około 11.300 zł.

3. Kpt. Roganowicz oświadcza, że fma Smolarska zgodziła się udzielić nam szafki reklamowej na linjii A-B. na piątki, soboty i niedziele za opłatą 20 zł. miesięcznie na czas sezonu.

4. Pułk. Dębski składa sprawozdanie jako delegat do Komitetu Wojewódzk. Wychow. Fizycznego, [i oświadcza] z którego wynika, że na razie nie powzięto żadnych konkretnych decyzji.

5. Równocześnie oświadcza, że jak w roku ubiegłym, członkowie Twa mogą bezpłatnie korzystać z wojskowej pływalni w Łobzowie.

6. Przyjęto do wiadomości pismo P.Z.P.N. zawiadamiające, że udzielono Kolej. Klub. Sport. w Katowicach terminu do 15. maja br. na uregulowanie naszej pretensji w kwocie [6?] 304.-

7. Prośbę Redakcji Głosu Publicz. o udzielenie karty wolnego wstępu załatwiono odmownie.

8. Sprawę zaproszenia Komitetu Obchodu Uroczystości 3go Maja do wzięcia udziału we mszy polowej odłożono do następnego posiedzenia.

9. Kpt. Roganowicz przyjął na siebie uczestniczenie w konferencji zwołanej przez Magistrat, celem omówienia programu zawodów i zabaw w dn. 3. Maja br.

10. Po przeczytaniu pisma K.Z.O.P.N. o wpłacenie do kasy P.Z.P.N. kwoty zł. 748,85 jako należytość z zawodów z [dn 6.5.?] na rzecz P.Z.P.N. wicepr. Obrubański oświadcza, że już wpłacono 1/3 tej kwoty, prosząc o rozłożenie tej kwoty na raty.

11. Na prośbę szatnego Kuryły, przyznano mu zł. 100 |: 75 zł. płatne zaraz, 25 zł. po pewnym czasie:| z tytułu wynagrodzenia za pomoc przy budowie bieżni lekkoatletycznej i połowy płacy za luty br.

12. Prośbę gracza [Kuł?] o zwolnienie załatwiono odmownie. Pr. Dembiński zawiadamia, że wymieniony w myśl przepisów otrzymał już wykreślenie.

13. Wiceprezes Obrubański oznajmia, że Magistrat przyznał nam grunt na przedłużenie boiska i umowa jest już podpisana.

Do Komisji Magistratu do wytyczenia granic wchodzą: pp. Obrubański i Potocki.

14. Odwołano zawody z ŻKS Makkabi w najbliższą niedzielę [afiszować?] - przez biuro ogłoszeń.

15. Uchwalono polecić stróżowi boiska wbić słupy przy mostku od Alei 3. Maja celem uniemożliwienia przejazdu obcym furmankom.

16. Dr. Zajączkowski na najbliższem posiedzeniu przedstawi stan inwentarza sekcji narciarskiej.

17. Uchwalono wyrazić podziękowanie p. kier. Tylce za starania o uzyskanie ciężarów dla sekcji ciężko-atletycznej.

18. Na następnym posiedzeniu p. Pawlikowski przedstawi wnioski odnośnie do sekcji ciężko-atletycznej.
[podpis Krajewskiego]

Protokół l. 19 spisany na posiedzeniu w dn. 27. kwietnia 1926.


Przewodn.: wicepr. Obrubański [-] sekret.: Krajewski.
Obecni pp: dr. Zajączkowski, dr. Ujejski, Pawlikowski, mjr. Strusiewicz, Kornaś, kpt. Roganowicz, Potocki.

1. Prośbę Kolej. KS Katow. o wyrażenie zgody na uiszczenie długu [d?] 30 - w ratach miesięcznych lub bezinteresowny przyjazd na zawody do Krakowa, załatwiono odmownie.

2. Uchwalono wziąć udział w mszy polowej w dn. 3. Maja br. przez 3. delegatów. |delegatów nie wyznaczono|. Nasz udział zgłosi kpt. Roganowicz ustnie w Komendzie obchodu 3go Maja.

3. Uchwalono urządzić w dn. 3. Maja zapasy ciężko atletyczne na naszem boisku na dochód T.S.L.

4. Wiceprezes Obrubański zawiadamia, że zakupiono deski na oparkanienie nowego boiska, lecz na razie z braku pieniędzy dalsze prace są wstrzymane.

5. Uchwalono zażądać od ŻKS Jutrzenki, zwrotu części poniesionych wydatków [ucięty fragment strony]

przejęcie przez Two odłożono do następnego posiedzenia.

7. Przyjęto do wiadomości program sekcji ciężko-atletycznej, a mianowicie: dn. 3. Maja zapasy a naszem boisku, 16. maja zapasy w Siemianowicach Górny Śląsk z temtejsz. klubem Lurich, 13. czerwca zapasy o mistrzostwa wewnątrzklubowe, 3 i 4. lipca zapasy o mistrzostwo okręgowe, 1. sierpnia zapasy o mistrzostwo Polski w Katowicach.

8.m Na prośbę AZS o udzielenie bieżni i urządzeń lekko-atletycznych wyrażono zgodę pod następującemi warunkami: minimum zł. 150 - miesięcznie jak zwrot kosztów konserwacji płatne z góry, ograniczyć treningi do ściśle oznaczonych dni i godzin. Celem bliższego omówienia tych warunków wyznaczono pp. Obrubańskiego i dr. Zajączkowskiego.

9. Na skutek przedstawienia sytuacji przez dr. Ujejskiego odnośnie do procesu z Wiener Reise kü? Wien uchwalono zrezygnować z żądanego odszkodowania w kwocie zł. 1000 - domagając się zapłaty wpłaconych przez nas funtów angielskich wraz z odsetkami.

10. Prośbę K.O.Z.L.A. o zamianę wynagrodzenia za wypożyczenie bieżni z żądanych przez nas kwot na 15% brutto od dochodu, załatwiono odmownie.

11. Udzielono legitymacji wolnego wstępu dla fotografa Stadjonu p. Statlera Juljana, z żądaniem dostarczenia nam odbitek z poczynionych zdjęć.
[podpis Krajewskiego]

Protokół l. 20 spisany na posiedzeniu w dn. 4. maja 1926.

<
Przewodn.: dyr. Bieżeński [-] sekret.: Krajewski.
Obecni pp: wicepr. Obrubański, dr. Ujejski, dyr. K. Dobija, prez. Dembiński, Kornaś, Potocki, dr. Zająćzkowski.

1. Uchwalono zwrócić się do Jutrzenki o pokrycie połowy kosztów wykonania tablicy ostrzegawczej przy mostku od Alei 3go Maja, wymaganej przez Magistrat.

2. Uchwalono zawiadomić T.S.L., że na zawodach Wisła - 20, pp. w dn. 3go Maja br. nikt się nie zgłosił, celem zbierania datków jeszcze przed zawodami przy wejściu.

3. Uchwalono przejąć na rzecz Twa inwentarz sekcji narciarskiej, przedstawiony przez dr. Zajączkowskiego.

4. Dyr. Dobija oświadczył, iż kwotę zł. 250. - pożyczoną sekcji narciarskiej składa na rzecz Twa.

5. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie dr. Zajączkowskiego, odnośnie do poczynionych zakupów dla sekcji lekko-atletycznej i stwierdzono, że przyznany tejże sekcji kredyt w wysokości 200 zł. jest wyczerpany z czego kwotę circa [d?] 140. wydatkował dr. Zajączkowski z własnych funduszów i uchwalono zwrócić tę kwotę dr. Zajączkowskiemu.

6. Wicepr. Obrubański oświadcza, iż AZS dotychczas nie odpowiedział na nasze warunki wypożyczenia bieżni lekko-atlet. na naszem boisku.

7. Na pismo Wojew. Komit. Wychow. Fizyczn. i PW z prośbą o informację, jakimi środkami mogłoby się Two przyczynić do odbudowy pływalni w gmachu Y.M.C.A. uchwalono odpowiedzieć, że nasze Two z powodów ogólnie znanych złego stanu materjalnego ze wszystkich organizacjach sportowych nie może finansowo przyczynić się do projektu Komitetu. Jednocześnie uchwalono poddać komitet. wojew. projekt, by Magistrat zrzekł się 10% podatków od zawodów sportowych na rzecz projektu wybudowania pływalni.

8. Uchwalono na następnem posiedzeniu omówić urządzenie jubileuszu Twa.

9. Prośbę Red. Słowa Publicznego o wolny wstęp na boisko odłożono do załatwienia na dalsze posiedzenia.

10. Przyjęto do wiadomości zawiadomienie Sokoła o udzieleniu członkom TS. Wisła zniżek na [?] w Parku dr. Jordana i uchwalono ogłosić o tem członkom.

[prawdopodobnie podpis Krajewskiego]

Protokół l. 21 spisany na posiedzeniu w dn. 11. maja 1926.


Przewodn.: prezes Bieżeński [-] sekret. Krajewski.
Obecni pp: dr. Ujejski, dr. Zajączkowski, kpt. Roganowicz, mjr. Strusiewicz, Potocki, wicepr. Obrubański.

1. Do następnego posiedzenia odłożono sprawę wydania karty wolego wstępu redakcji Głosu Publiczn.

2. Uchwalono wydać karty wolnego wstępu: dla[?Biura rad?] dwie, dla Sokoła jedną.

3. Uchwalono nie przyłączać się do akcji niektórych członków K.O.Z.L.A. |AZS - Jutrzenka| mającej na celu zwołanie Nadzwycz. Zgromadz. KOZLA.

4. Na skutek zapoczątkowanej przez prezesa Bieżeńskiego akcji uchwalono prosić Magistrat o udzielenie subwencji na budowę parkanu około nowego boiska i w tym celu wybrano delegację w składzie: pp. prez. Bieżeński, dr. Ujejski, Dembiński, dyr. Dobija.

5. Skarbnik p. Potocki przyjął na siebie załatwienie we fmie Smolarska wypożyczenia okienka reklamow. na linji A-B wzamian za reklamę na parkanie naszego boiska.

6. Wicepr. Obrubański przedstawił wynik komisji dla zbadania finansowej gospodarki byłego Zarządu K.Z.O.P.N. i oznajmił, że członek p. Krajewski ustąpił z powodu zarzutów stronniczości.

7. Sprawę podwyższenia [wartości] ubezpieczenia trybuny do wysok. 100.000- zł. powierzono p. Potockiemu w porozumieniu z p. Dembińskim.

8. W czasie dyskusji nad programem jubileuszu wybrano komisję redakc. w składzie pp. Obrubański i Dembiński z prawem kooptacji.

[brak podpisów]

Protokół Nr. 22 spisany na posiedzeniu w dn. 18. maja 1926.


Przewodn.: prezes Bieżeński [-] sekret. Krajewski.
Obecni pp: Obrubański, Potocki, Pawlikowski, dr. Zajączkowski, mjr. Strusiewicz, kpt. Roganowicz.

1. Uchwalono odmówić KOZLA. dalszego wypożyczania bieżni i urządzeń lekkoatl. z powodu zniszczenia.

2. Wyznaczono dla K.Z.O.P.N. loże jak w ubiegłym roku.

3. Na zapytanie K.Z.O.P.N. uchwalono odpowiedzieć, że p. dyr. Dobija będzie brał udział w2 komisji dla zbadania gospodarki finans. był. Zarządu, a wstępuje p. Obrubański.

4. Uchwalono donieść P.Z.P.N., że Kolej. KS. nie opłacił nam dłużną kwotę zł. 304.
[podpis Krajewskiego]

Protokół Nr. 23 spisany na posiedzeniu w dniu 3. lipca br.


Przewodnicz.: Bieżeński prezes[-] sekret. Obrubański.
Obecni pp: pułk. Dębski, Dobija, Potocki, Kornaś, Pawlikowski.

1a. Na podstawie 37. paragr. statutu utracili mandaty pp. dr. Sperber i Ulmann.

1b. Kooptowano do Zarządu pp.: inż. Łasińskiego, Kilińskiego i Mastalskiego, a rozdział czynności nastąpi na następnem posiedzeniu.

2. Udzielono urlopu wiceprezes. Obrubańskiemu.

3. Uchwalono wynająć lokal dla K.Z.O.P.N., a ustalenie ceny pozostawiono do najbliższego posiedzenia.

4. Uchwalono naprawić dach na trybunie [bez zwłoki?] oddając robotę p. [Noconiowi?] według oferty za ryczałtową sumę zł. 500.-

5. Uchwalono zwołać Walne Zgromadzenie Okręg. Zw. Ciężkoatl. na dzień 25. bm. i urządzić mistrzostwa ciężko-atletyczne okręgowe.

6. Zmieniono termin jubileuszu nasz. Twa na dzień 1, 2, 3. października br. i uchwalono zaprosić Pogoń Lwów i Polonję W-a.
[podpis Krajewskiego]

Protokół No 24 z posiedzenia , odbytego w dniu 10. lipca 1926.


Obecni: pp. prezes Bieżeński, sekr. Mastalski, członkowie: pp. Obrubański, Krajewski, Dembiński, dr. Zajączkowski, Potocki, inż. Łasiński, Kiliński, dr. Ujejski.

1. Odczytany protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto do wiadomości.

2. P. prezes Bieżeński składa sprawozdanie ze swego wyjazdu do Wiednia i z tamże załatwionych spraw klubowych, a mianowicie:
Spór z Wiener Reise [lüre?] o zwrot 150 Ł został ostatecznie załatwiony w ten sposób, że otrzymaliśmy, należne nam Ł 150- i Ł 60- jako odszkodowanie za odsetki i koszta, a więc razem otrzymaliśmy Ł 210 - (efekt. funtów 198 i 400 [?] austr.).
Z tej kwoty wpłacił p. prezes Bieżeński Ł 93 i 400 [sh?] t.j. razem zl 4.705 - do Ziemskiego Banku Kredytowego na wykupno weksli, co zarząd przyjął do wiadomości.
Następnie uchwalono wpłacić dalszy 1000 zł. na tenże sam cel; zaś co do adwokata p. dr. Merwina wysłać list z podziękowaniem za dobre poprowadzenie sprawy.
Następnie p. prezes Bieżeński zawiadamia, że firma [...], do której się zwrócił o odznaki jubileuszowe przyśle na ręce p. Obrubańskiego wzory.
Hakoahu nie można było zakontraktować ponieważ warunki, podane przez ten klub były nie do przyjęcia.

3. W sprawie listu KZOPN o kooptację p. Obrubańskiego w miejsce p. Krajewskiego do Komisji dla zbadania gospodarki b. zarządu KZOPNu uchwalono wysłać odpowiedź, że p. Krajewski nie zrezygnował, lecz tylko na skutek stanowiska p. dr. Lustgartena opuścił posiedzenie, a następnie zaznaczył, że zarząd KZOPN nie ma prawa kooptowania członków Komisji, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie KZOPN.

4. Po opuszczeniu posiedzenia przez prezesa p. Bieżeńskiego i p. dr. Ujejskiego, przewodnictwo obejmuje p. wiceprezes p. Obrubański.

5. Z powodu zmian, powstałych w składzie zarządu rozdzielono poszczególne funkcje między członków zarządu.

Obecnie skład zarządu wraz z odpowiedniemi przy[?]działami przedstawia się następująco:
Prezes: p. Bieżeński
Wiceprezesi: pp. Dobija, Obrubański i płk. Gabryś
Sekret: Krajewski, zast. Mastalski
Skarbn. Potocki, zast. Kiliński
Gospodarz boiska p. Kornaś
Kierownicy sekcji pp. Dembiński, dr. Zajączkowski, Pawlikowski, inż. Łasiński
Ref. prop. p. Stankiewicz
Kom. adm. dr. Ujejski i kpt. Roganowicz
Kom. dysc. mjr. Strusiewicz, ppłk. Dębski.

6. P. inż. Łasiński przyjmuje kierownictwo sekcji lekkoatletycznej [?] z tem jednakże, że p. dr. Zajączkowski w tem mu pomoże, na co dr. Zajączkowski zgadza się.

7. Uchwalono wystosowanie do zarządu KZOPN list sprzeciwiający się udzieleniu większej ilości miejsc siedzących dla członków władz okręgowych.

8. W sprawie udzielenia loży dla Komendanta Wojewódzkiego Policji Powiatowej polecono sekretarzystom porozumieć się z p. Kaczorem.

9. Uchwalono wystosować do Zarządu KOZLA list wyjaśniający istotne powody [jakie] odmówienia dalszego udzielania boiska na imprezy KOZLA, a mianowicie:
niedotrzymywanie ze strony zarządu KOZLA warunków, na podstawie których dotychczas boiska udzielaliśmy, t.j. 1) niedopuszczenie osób nie powołanych do chodzenia po boisku. 2). stół sędziowski nie może znajdować się na boisku, 3). zawodnicy w bucikach z gwoździami nie będą chodzić po trybunie, a szczególnie po [?siedzeniach]. Straty spowodowane niedopilnowaniem tych warunków, jak również stawanie [?] na boisku i trybunie zmusiły nas do odwołania pozwolenia.

10. Kierownicy sekcji mają przedłożyć sekretarjatowi szczegółowe informacje o działalności i rozwoju swych sekcji celem [?uzyskania] wyczerpującej odpowiedzi dla Polskiej Agencji Publicystycznej w Warszawie. Informacje dotyczące sekcji ciężkoatl. sporządzi p. Mastalski łącznie z p. Pawlikowskim.

11. Polecono Komisji administracyjnej utworzenie regulaminu dla gospodarza boiska, w porozumieniu z tymże.

12. Ponieważ wicepr. p. Obrubański z przyczyn natury prywatnej nie jest obecnie w stanie całkowicie wypełniać swe obowiązki, przeto na [?zwrócenie] się zarządu, zobowiązali się [do pomocy w dniach] pp. Kiliński, Mastalski i Krajewski do udzielania mu swej pomocy w wykonywaniu tychże obowiązków.

13. P. inż. Łasiński przedłuży Komisji admin. kosztorys budowy parkanu naokoło boiska treningowego.

14. Udzielono urlopu p. Kraje3wskiemu do dnia 10.VIII. p. dr. Zajączkowskiemu do dani 15.VIII. P. Krajewskiego zastąpi p. Mastalski, p. dr. Zajączkowskiego p. inż. Łasiński.


[brak końcowych fragmentów protokołu]

Protokół No 25 z posiedzenia, odbytego w dniu 17.VII.26.


Przewodniczący p. Dembiński
Sekretarz p. Mastalski
Członkowie: pp. Łasiński, Potocki, Kiliński, Kornaś, Pawlikowski, Krajewski.

1. Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości.

2. P. Mastalski zawiadamia, że w myśl ostatniego polecenia zarządu wpłacił do Ziem. Bku Kred. zł. 1024 - na spłatę długu wekslowego, który obecnie wynosi zł. 15800-

3. Polecono sekretarjatowi przynaglić sprawę odznak jubileuszowych w porozumieniu z prezydjum.

4. Polecono sekretarjatowi zwrócić się do p. Orzelskiego o nadesłanie Regulaminu Komisji dyscyplinarnej Twa, który znajduje się w jego posiadaniu.

5. Uchwalono wystosować do zarządu PZPN list w sprawie odebrania legitymacyj wolnego wstępu na zawody footballowe płatnym funkcjonarjuszom PZPN.

6. Przyjęto kosztorys budowy parkanu przedstawiony przez p. inż. Łasińskiego i polecono Komisji Admin. przystąpić natychmiast do wykonania tegoż.

7. Polecono Kom. Adm. [zasta] zająć się sprawą przewiezienia ziemi znajdującej się przy boisku. Wnioski w tej sprawie Kom. Adm. przedłoży na następnem posiedzeniu.

8. Polecono gospodarzowi boiska p. Kornasiowi zrobić spis [o] koniecznych naprawach na trybunie i oparkanieniu boiska, które w czasie budowy parkanu mają być uskutecznione pozostałym materijałem.

9. Uchwalono domówić Związkowi Legjonistów udzielenia [boiska] boiska na dzień 5-6 sierpnia od godz. 11.30 do 5 rano, ponieważ projektowana przez tenże związek zabawa przy świetle pochodni naraża nas na możliwość pożaru trybuny, za który Ubezpieczenie nie bierze odpowiedzialności.

10. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie kasowe per 30.VI. 1926 z tem, że niezgodne pozycje w dziale wekslowym i [dla] wierzycieli zostaną na następnem posiedzeniu [wyrówn] wyjaśnione.

11. Uchwalono wysłać delegata na otwarcie toru kol. Cracovii.

[na tym kończy się protokół - prawdopodobnie ucięty fragment]

Protokół No 26 z posiedzenia zarządu T.S. Wisła, odbytego w dniu 18 sierpnia 1926.


Przewodniczący p. dyr. Bieżeński.
Sekretarz p. Mastalski.
Obecni; wicepr. p. Dobija, Obrubański, inż. Łasiński, Kiliński, dr. Zajączkowski.

1. P. inż. Łasiński zawiadomił zarząd o ukończeniu budowy parkanu naokoło boiska nowego. Polecono p. inż. Łasińskiemu przedstawić plany rozbudowy treningowego boiska i kosztów finansowych.

2. Odnośnie do ostatniego sprawozdania kasowego, oświadcza p. Kiliński, że konto wekslowe zostało uregulowane.
Rachunku p. Dembińskiego nie mógł [?uzgodnić] z powodu jego nieobecności w Krakowie.

3. Przystąpiono do sprawy urządzenia jubileuszu. Po obszernej dyskusji uzgodniono następujący program jubileuszu:
10. września Wisła - Polonia
11. Pogoń - Polonia
12. Wisła - Pogoń
12. przedpołudniem zawody lekkoatletyczne i ciężkoatletyczne.
12.IX. korso kwiatowe automobilowe. Wieczorem raut w Kasynie oficerskiem o godz. 20-tej.
[podpis ?]

Protokół No 27 spisany na posiedzeniu odbytem w dn. 23.8. 1926.


Przewodniczący: wicepr. Obrubański [-] sekret. Krajewski.
Obecni: inż. Łasiński, Kiliński, Potocki, Mastalski, dr. Zajączkowski.

1. Uchwalono w bieżącym roku nie urządzać jubileuszu z powodów uniemożliwiających finansowe przeprowadzenie imprez, zwłaszcza że w projektowanym terminie urządzenia jubileuszu, odbędą się międzypaństwowe zawody z Turcją.

2. Wobec uchwały pod pkt. 1. postanowiono zakontraktowane zawody z KS. Pogoń Lwów urządzić w terminie jesiennym br., a rewanżowe zawody z Polonią W-wa odłożyć do przyszłego roku.

3. Uchwalono urządzić zawody z Turystami Łódź w dniach 2 i 3. października na wspólny rachunek z Jutrzenką.

4. Dr. Zajączkowski zobowiązał się przedstawić program zawodów lekko-atletycznych na posiedzeniu, które odbędzie się po 1. września br.

5. Uchwalono następne posiedzenia odbywać w poniedziałki o godz. 8mej.
[podpis Krajewskiego]

Protokół [28?] spisany na posiedzeniu w dn. 7.9.1926.


Przewodniczący: wicepr. Obrubański [-] sekret. Krajewski.
Obecni pp: mjr. Strusiewicz, Pawlikowski, Mastalski, Kiliński, Potocki, dr. Zajączkowski, Dembinński, Kornaś, kpt. Roganowicz, por. Reyman.

1. Wicepr. Obrubański zawiadamia, że dn. 8.bm. będzie wymierzone nowe boisko przez inż. Łasińskiego i [na] najbliższem posiedzeniu przedstawi plan urządzenia.

2. P. Kiliński zobowiązał się do następnego posiedzenia uzgodnić konto p. Dembińskiego.

3. Wobec odmowy Turystów z Łodzi w dniu 3. października odbędą się zawody z inną drużyną.

4. Prośbę gracza Łukiewicza o zwolnienie załatwiono odmownie.

5. Uchwalono wyrazić podziękowanie I. drużynie piłki nożnej za zdobycie puharu P.Z.P.N. i sekcji lekkoatletycznej za sukcesy odniesione w dn. 5.bm. ogłaszając to na tablicy na boisku.

6. Odnośnie do faktu [?wstawienia] przez kapt. Związk. do drużyny Krakowa w dniu 19 bm. graczy Kaczora i Balcera uchwalono graczy nie odmawiać, lecz starać się by gracze ci udziału w grze nie wzięli.

7. Sprawę udziału graczy w dn. 19. bm. w zawodach K.Z.O.P.N. odłożono do następnego posiedzenia. P. Dembiński oświadcza, że we czwartek [tj?] 9 bm odbędzie się zebranie graczy, którzy wystosują do kapt. związk. list z prośbą o niewstawianie ich do reprezentacji Krakowa, co przyjęto do wiadomości.

8. Uchwalono dla utworzonej sekcji [pań?], która już rozpoczęła trainingi zakupić 4 par szpicek i 4 par gumowych pantofli.

9. Uchwalono udzielić p. Zifferowi zwolnienia i wyrazić mu podziękowanie za dotychczasową pracę dla klubu.

10. Dr. Zajączkowski przedstawił program zawodów lekkoatletycznych na dzień 26. września br., który pod nazwą "dzień sztafet i płotków" obejmuje sztafety 4x100 m, 4x200 m, sztafeta szwedzka 100, 200, 300 i 400 m, sztafeta olimpijska 4x400, 3x100, 4x1500, 10x900 i bieg z płotkami na 110 m, 100 m i 400 m. Wpisowe ustalono na 50 gr. od zawodnika i konkurencji.
Na najbliższe posiedzenie p. Potocki przedstawi kosztorys na prod. żetonów, a dr. Zajączkowski kosztorys sporządzenia [?płotków].

11. Kpt. Reyman jako kapitan I. drużyny pn. przedstawił skargi graczy odnośnie wyjazdów |mała ilość pożywienia, jazda III. kl. zamiast II:| i i braku opieki na boisku |brak wody do picia i umywania się itp.| stwierdzając że drużyna jest niezadowolona i psychicznie źle nastrojona.
Po dyskusji w czasie której p. Dembiński jako kierownik sekcji, p. Obrubański jako przewodn. Kom. Admin. wykazywali bezpodstawność uskarżeń [się?] odłożono powyższe sprawy do następnego posiedzenia.

12. Uchwalono wystosować listo do P.Z.P.N. przez K.Z.O.P.N. w sprawie anulowania nakazu płacenia 10% od brutto dochodu z rozgrywek międzyokręg. o puhar P.Z.P.N. jako niezgodnego ze statutem P.Z.P.N.

13. Uchwalono wyrazić p. Balcerowi podziękowanie za zdobycie pierwszego miejsca w dziesięcioboju w dn. 29. sierpnia br.
[podpis Krajewskiego]

Protokół No 29 spisany na posiedzeniu w dn. 14. października 1926.


Przewodniczący: prezes Bieżeński [-] Sekretarz: Krajewski.
Obecni pp: wicepr. Obrubański, mjr. Strusiewicz, Potocki, Kiliński, ktp. Reyman, Kornaś, dr. Ujejski, Mastalski.

1. Uchwalono zwołać Walne Zgromadzenie na dzień 14 listopada br., w razie wyjazdu I. drużyny p.n. o tydzień później. Porządek [Zgromadzenia] dzienny jak zeszłego roku.

2. W związku z pkt. postanowiono poprosić kierowników sekcji o sporządzenie sprawozdań z działalności sekcji i odczytanie na ostatniem przed Waln. Zgrom. posiedzeniu Zarządu.

3. Wybrano Komisję Matkę: prezes Bieżeński, Obrubański, Dembiński, Dobija, kpt. Reyman i sekret. Krajewski.

4. Uchwalono zwrócić się do Sokoła o wypożyczenie sali dn. 14. XI. 1926.

5. Nie przyjęto do widomości rezygnacji p. Pawlikowskiego z kierownictwa sekcji ciężkoatletycznej.

6. Uchwalono zakupić ze składek złoty zegarek z okazji jubileuszu 200go meczu gracza Kaczora.

7. Zniżono cenę odznak nasz. Twa do zł. 1.50 za sztukę.

8. Uchwalono 30 odznak dla sekcji p.n.

9. Uchwalono wymienić [?nową] maszynę Torpedo u p. Dembińskiego na maszynę [?] za dopłatą 200 - zł.
[podpis Krajewskiego]


<< Powrót Inne Zarządy >>