2019.02.05-06 Sprzedaż pakietu 40000 akcji Wisła Kraków SA na platformie Beesfund

Z Historia Wisły

Źródło: wisla.beesfund.com
Źródło: wisla.beesfund.com
Źródło: wisla.beesfund.com
Źródło: wisla.beesfund.com
Źródło: wisla.beesfund.com
Źródło: wisla.beesfund.com
Źródło: wisla.beesfund.com
Źródło: wisla.beesfund.com

Spis treści

W wiślackich mediach

Już wkrótce każdy będzie mógł zostać akcjonariuszem Wisły Kraków SA!

Czwartek, 17 stycznia 2019 r.

"Wisła Kraków S.A. to pierwszy klub z Ekstraklasy, który wyemituje swoje akcje na platformie equity crowdfundingowej" - podał na swojej stronie facebookowej beesfund.com - pierwsza platforma udziałowego finansowania społecznościowego w Polsce.

Umowa w tej sprawie została już podpisana. Inwestorzy zadeklarowali wpłaty na ponad 4 000 000 zł, nawet nie znając warunków - czytamy ponadto w komunikacie Beesfund.

Więcej informacji w tej sprawie platforma zapowiada już wkrótce, a już teraz na stronie: https://beesfund.com/wkrotce/wisla-krakow zapisać można się na newsletter, w którym Beesfund poinformuje o szczegółach emisji akcji!

Źródło: beesfund.com

Źródło: wislaportal.pl

Zostań akcjonariuszem Wisły Kraków!

Data publikacji: 05-02-2019 10:39

Od wtorku 5 lutego Kibice Wisły Kraków mogą mieć wpływ na losy ukochanego klubu - jako współwłaściciele możecie współtworzyć z nami dalszy ciąg wieloletniej historii. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która umożliwia podwyższenie kapitału piłkarskiej spółki za pomocą dedykowanej platformy!

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że Biała Gwiazda znalazła się w trudnej sytuacji finansowo-organizacyjnej. Utrata licencji oraz płynności finansowej mogły wykluczyć klub z rozgrywek Lotto Ekstraklasy i doprowadzić do jego upadku.

Misji ratowania Wisły podjęły się jednak osoby, którym los 13-krotnego mistrza Polski nie był obojętny. Dzięki heroicznej walce udało się utrzymać klub przy życiu. Finansowego wsparcia w formie pożyczki udzielili Jakub Błaszczykowski, Jarosław Królewski oraz Tomasz Jażdżyński. Ogromną rolę po raz kolejny odegrali także Kibice, organizując rozmaite zbiórki, dokonując zakupu klubowych pamiątek czy ostatnio włączając się w akcję nabycia karnetów.

Absolutne novum

Kolejnym krokiem, jaki podjęliśmy jest emisja equity crowdfundingowa, która da nam więcej czasu na odpowiednią reorganizację klubu. Sympatycy Białej Gwiazdy mają 14 dni na nabycie akcji na platformie Beesfund, co pozwoli na podwyższenie kapitału spółki o 4 000 000 zł.

Fani dokonają wyboru spośród 11 dostępnych pakietów, których ceny wahają się od 100 do 100 000 zł, zyskując także w ten sposób wyjątkowe nagrody. Każdy akcjonariusz otrzyma również imienny dokument, będący potwierdzeniem zjednoczenia wiślackiej społeczności.

Akcjonariuszem może zostać każdy! Dołącz i Ty, i stań się właścicielem Wisły! Zakupu akcji można dokonać TUTAJ.

  1. MojaWisła

Biuro Prasowe Wisły Kraków SA

Źródło: wisla.krakow.pl

Akcje Wisły Kraków SA wyprzedane!

Środa, 6 lutego 2019 r.

Dwudziestu czterech godzin potrzebowali kibice "Białej Gwiazdy" aby zakupić na platformie Beesfund 40 tysięcy akcji swojego klubu! Te są już na niej niedostępne, co oznacza, że konto Wisły Kraków SA zasiliła właśnie niebagatelna kwota 4 mln złotych! Czas, w którym udało się zamknąć całą tę akcję jest rekordowy, iście szalony! Zaskoczył wszystkich, także serwery platformy, które co rusz odmawiały posłuszeństwa. To jednak ma najmniejsze znaczenie.

Najważniejsze jest bowiem to, że do finansowego ratowania "Białej Gwiazdy" ochoczo ruszyło 9 tysięcy kibiców, którzy mogą czuć się teraz współwłaścicielami piłkarskiej spółki Wisły Kraków.

Oznacza to również, że stwierdzenie "Nasza Wisła" w ustach tych osób brzmi jakby zupełnie inaczej!

I chyba nie pozostaje nam nic innego, jak w imieniu wiślackiej społeczności napisać - dziękujemy. A także - "witajcie wspólnicy", bo i piszącemu te słowa również przyszło zostać dumnie akcjonariuszem "Białej Gwiazdy"!

Źródło: wislaportal.pl

Dokumenty

OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą Wisła Kraków spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000130748), działając na podstawie art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa do zapisywania się na akcje Spółki nowej emisji oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent: Spółka pod firmą Wisła Kraków spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-059), przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000130748, posiadająca NIP 6771022149, o kapitale zakładowym w wysokości 74 196 300,00 zł;
Podstawa prawna emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 9 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji: W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 74 196 300 zł do kwoty 78 196 300 tj. o kwotę do 4 000 000 zł, w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest do 40 000 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii E o numerach od 00001 do 40000, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 4 000 000 zł;
Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna jednej akcji wynosi 100 zł
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 9 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje: Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 5 lutego 2019 r. do dnia 5 maja 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.wisla.beesfund.com”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje: Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej „www.wisla.beesfund.com”. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje: Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 9 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział akcji: Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Źródło: wisla.beesfund.com

Zobowiązania Wisły Kraków SA.

Źródło: wisla.beesfund.com

Założenia strategiczne Wisły Kraków SA.

Źródło: wisla.beesfund.com

W mediach polskich i obcych

VIDEO

05-02-2019

Źródło: wislakrakow.com