Doroczne Walne Zebranie TS Wisła 1921

Z Historia Wisły

Doroczne Walne Zebranie T. S. "Wisła" w Krakowie odbyło się w niedziele dnia 27. listopada r.b. przy nader licznym udziale członków.

Zebranie zagaił przewodniczący kpt. J. Szkolnikowski, poczem po odczytaniu protokółu z ostatniego Walnego Zebrania zabrał głos sekretarz p. Marjan Kopeć, składając sprawozdanie z działalności T. S. "Wisła" za rok ubiegły. - Sprawozdanie to wykazało, że chociaż Towarzystwo przez cały prawie rok było w bardzo trudnych warunkach finansowych i nie posiadało własnego boiska, to jednak praca była nadzwyczaj intenzywną i pełną poświęcenia ze strony ustępującego Wydziału, dowodem czego przeprowadzenie i ukończenie robót około ogrodzenia własnego parku sportowego na placu powyścigowym oraz wystawienie mostku przeznaczonego dla przejścia publiczności z Alei 3-go Maja do parku. Pozatym Wydział w ciągu roku zakupił inwentarz sportowy prawie dla kompletnych trzech drużyn.

Przez cały rok czynnemi były tylko dwie drużyny, a to tylko z tego powodu, że brak boiska własnego uniemożliwiał prowadzenie dalszych drużyn. Drużyny te rozegrały w ciągu roku ogółem 55 zawodów uzyskując ogólny wynik bramek 165:99, z czego na I. drużynę przypada 37 zawodów, przy wyniku (96:59), zaś na II-gą drużynę 19 zawodów przy stosunku bramek 69:40. Pozatem I drużyna rozegrała zawody jako team Krakowa z teamem Lwowa we Lwowie o puhar prof. Żeleńskiego, wychodząc z nich z honorem t.j. z wynikiem 1:1. Zaznaczyć należy, że Wydział nie poprzestał na tem, by drużyny rozgrywały tylko zawody wtenczas, gdy inne kluby krakowskie miały boiska do wypożyczenia, jednak starał się, by drużyny rozgrywały zawody także poza Krakowem.

W ciągu roku tak pierwsza jak i druga drużyna rozgrywały zawody w Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Łodzi, Przemyślu, Rzeszowie, Nowym Sączu, Bielsku i Rumunji, gdzie przyjmowane były zawsze z największą serdecznością.

Po sprawozdaniu sekretarza zabrał głos p. kpt. Cepurski, który imieniem komisji kontrolującej złożył dokładne sprawozdanie kasowe, poczem uchwalono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Wydziałowi.

Ponieważ T. S. "Wisła" posiadało statut, ułożony jeszcze w roku powstania swego t.j. w 1906 r., przeto ustępujący Wydział na podstawie poczynionych doświadczeń widział się zmuszonym przedstawić nowy projekt statutu, który po dłuższej dyskusji został uchwalony.

Urzeczywistnienie zapoczątkowanych prac przez ustępujący Wydział powierzono nowemu Wydziałowi, który się przedstawia następująco: *prezes: Inż. Wilhelm Śliwiński,


Walne zebranie uchwaliło jednogłośnie założyciela i b. prezesa "Wisły", wicemin. wyznań religijnych i oświecenia publicznego p. Tadeusza Łopuszańskiego zamianować swym członkiem honorowym, a panu Franciszkowi Wojasowi, oraz Ministerjum Oświaty i Ministerjum Zdrowia publicznego wyrazić gorące podziękowanie za poparcie Towarzystwa przez udzielenie przez każdego po Mkp. 50,000, jako subwencji bezzwrotnej.

Wkońcu wyrażono serdeczne podziękowanie b. prezesowi p. kap. Szkolnikowskiemu, oraz jego zastępcy p. Marcinowi Karoli za pełną poświęcenia pracę, jaką raczyli włożyć przy budowie parku sportowego.


Źródło: Przegląd Sportowy