Zarząd 1919

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
d (Od 11 kwietnia.)
Aktualna wersja (22:02, 25 lis 2021) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
Linia 302: Linia 302:
{|style="text-align:center;border:1px grey solid" width=20% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
{|style="text-align:center;border:1px grey solid" width=20% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center"
-
|'''[[Zarząd 1914|<<]]'''
+
|'''[[Zarząd 1918|<<]]'''
|'''[[Sezon 1919 (piłka nożna)|Powrót]]'''
|'''[[Sezon 1919 (piłka nożna)|Powrót]]'''
|'''[[:Kategoria:Zarządy Wisły|Inne Zarządy]]'''
|'''[[:Kategoria:Zarządy Wisły|Inne Zarządy]]'''

Aktualna wersja

Spis treści

Od 11 kwietnia.

Na posiedzeniu Zarządu dokonano wyboru nowych władz TS Wisła.

Grafika:Prezes.png‎
dr Bolesław Komorowski
Grafika:I Wiceprezes.png‎
kpt. Józef Szkolnikowski
Grafika:II Wiceprezes.png‎
Wincenty Gawlas
Grafika:Sekretarz.png‎
Marian Kopeć
Grafika:Gospodarze.png‎
Stanisław Adamski
Grafika:Skarbnik.png
Kazimierz Bukowski
Grafika:Kapitan I drużyny.png‎
Artur Olejak

Od 24 września

Z powodu odmowy przyjęcia godności prezesa przez dr Komorowskiego na posiedzeniu Zarządu klubu 24 września dokonano zmian we władzach TS Wisła. Skład władz TS Wisła w publikacji wydanej z okazji jubileuszu 30-lecia klubu różni się nieco od tego wynikłego z zachowanych protokołów z posiedzeń zarządu

Grafika:Prezes.png‎
kpt. Józef Szkolnikowski
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Dr Jan Weyssenhoff
Grafika:Sekretarz.png‎
Kazimierz Bukowski
Grafika:Gospodarze.png‎
Stanisław Adamski
Grafika:Kapitan I drużyny.png‎
Andrzej Bujak
Grafika:Zastępca_kapitana_I_drużyny.png
Artur Olejak
Grafika:Skład zarządu.png
Stanisław Ziemiański, Marian Zajdzikowski, Wincenty Gawlas
Grafika:Komisja rewizyjna.png
Prof. Andrzej Lohn, Artur Olejak, Marian Zajdzikowski

Według protokołów sekretarzem we wrześniu 1919 roku nadal pozostawał Marian Kopeć; skarbnikiem był Kazimierz Bukowski.

Według protokołu z 3. posiedzenia zarządu TS Wisła odbytego 30 września w klubie funkcjonowała sekcja tenisowa i lekkoatletyczna.

Grafika:Kierownik sekcji tenisowej.png‎
Stanisław Ziemiański, dr Jan Weyssenhoff
Grafika:Kierownik sekcji lekkoatletycznej panów.png
Alfred Konkiewicz, Marian Markiewicz

Ważniejsze wydarzenia

    • 29 marca odbywa się doroczne Walne Zgromadzenie TS Wisła, które dokonuje wyboru członków Zarządu.
    • 11 kwietnia. Na posiedzeniu Zarządu dokonano wyboru nowych władz TS Wisła.
    • 24 września. Z powodu odmowy przyjęcia godności prezesa przez dr Komorowskiego na posiedzeniu Zarządu klubudokonano zmian we władzach TS Wisła
    • 14 listopada odbywa się Walne Zgromadzenie TS Wisła, które dokonuje wyboru członków Zarządu.
    • 20 grudnia wiceprezesami PZPN zostają Józef Szkolnikowski i Jan Weyssenhoff.

Protokoły z posiedzeń Zarządu TS Wisła

Rok 1919

Za Wydział:

Sekretarz: Prezes:

[Własnoręczne podpisy:] Maryan Kopeć [pieczęć klubowa z napisem u góry T.S. WISŁA, białą gwiazdą pośrodku i datą 1906 pod nią] Szkolnikowski kap.

Z Bogiem

Z chwilą wybuchu wojny w sierpniu 1914 roku T.S. „Wisła” dzierżawiło boisko wraz z budynkiem na szatnie i sekretaryat w „Oleandrach”, gdzie też znajdował się cały majątek Towarzystwa wraz z jego książkami.- Skutkiem jednak zajęcia placu tego przez wojsko cały ten majątek wraz z księgami został zniszczony.- Towarzystwo zaś zawiesiło swe czynności wskutek powołania prawie wszystkich członków pod broń.-

Dopiero w lipcu 1918 roku dzięki zabiegom kilku członków, którzy czy to zostali zupełnie zwolnieni, lub też czasowo z wojska, albo przydzieleni do służby w Krakowie uruchomiono Towarzystwo. - Było to bardzo ciężko, gdyż żadnego majątku nie posiadało Towarzystwo, a tylko drogą wspólnych składek skompletowano umundurowanie do gry dla jednej tj. pierwszej drużyny, - która to po pilnych i racyonalnych treningach uzyskała bardzo chlubne rezultaty w zawodach, a to:
8. września 1918 z L.K.S „Pogoń we Lwowie 3:0 dla Wisły
22 ” ” ” K.S. „Cracovia” 2:3 " "
3 listopada " " " „Cracovia” 1:0 " "

Przez wygraną z „Cracovią” Wisła stanęła na czele drużyn polskich zamykając swój krótki, ale piękny sezon.-

Kraków w marcu 1919

Maryan Kopeć


Doroczne Walne Zebranie odbyte dnia 29. marca 1919 o godz. 7.30 wieczór

Obecni: Konkiewicz Alfred, Olejak Artur, [M?]aiss Jan, Adamski Stanisław, Kaczor Stanisław, Borkowski Kazimierz, Bujak Andrzej, Kaliciński Ludwik, Kopeć Maryan.

P. Kopeć mający całe pozostałe po [śp?] sekretarzu Kilińskiemu papiery, oraz jako prowadzący sezon ubiegły przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawę p. Morawskiego, który to dotąd jeszcze nie przedstawił zestawienia kasowe za sezon ubiegły, a obecnie przebywa on w wojsku.-
Uchwalono wysłać list z żądaniem kategorycznem zestawień rachunkowych, oraz zwrotu wszystkich druków i papierów Towarzystwa, wraz z jego pieczęcią.-

Uchwalono:
Wynająć tymczasowo szatnię tę samą, którą miało Towarzystwo w roku ubiegłym.-
Wnieść prośbę wraz z Krak. Klubem Cyklistów i Motorystów prośbę do Rady miejskiej o boisko.-
Wkładki pobierać jednorazowo K20 – na cały rok, oraz wpisowe K2. –

Następnie przystąpiono do wyboru Nowego Wydziału.-

Wybrani zostali: Dr Bolesław Komorowski, Kap. W.P. Józef Szkolnikowski, Wincenty Gawlas, Kopeć Maryan, Bukowski Kazimierz, Adamski Stanisław, Maiss Jan, Olejak Artur, Cepurski Wilhelm, Paszucha Stefan, Szubert Bolesław i Karola Marcin.-

Uchwalono urządzić I posiedzenie nowego Wydziału w piątek dnia 11 kwietnia 1919 o godz. 7 1\2 wieczór.-

Wniosków i Interpelacyi żadnych nie było.-

Na tem posiedzenie zamknięto.

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]


I. Posiedzenie Wydziału dnia 11 kwietnia 1919.-

Obecni, Kap. Szkolinikowski Józef, Kopeć Maryan, Mais Jan, Olejak Artur, Adamski Stanisław i Bukowski Kazimierz.-

Przystąpiono do ukonstytuowania Zarządu:
Prezes: Dr Bolesław Komorowski.
I. zastępca: Kap. Szkolinikowski Józef.
II. ": Gawlas Wincenty.
Sekretarz: Kopeć Maryan.
Gospodarz: Adamski Stanisław.
Skarbnik:, Bukowski Kazimierz.
Kap. I Druż.: Olejak Artur.-

Uchwalono: Zgodzić się na urządzenie zawodów z Bielskim Klubem w Bielsku za K 800.-

Zakooptować do Wydziału p. Zajdzikowskiego.-

Na tem posiedzenie zamknięto

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]


II. Posiedzenie Wydziału dnia 24 IX 919.-

Obecni:. Szkolinikowski, Kopeć, Adamski, Ziemiański, Bukowski.

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia przystąpiono do obrad według porządku dziennego:
1). Uregulowanie składu Wydziału.
2). Sprawa boiska.
3). Sprawozdanie Sekretarza z działalności Wydziału podczas nieobecności Prezesa p. Szkolnikowskiego.
4). Sprawozdanie kasowe.
5). " p. Ziemiańskiego z posiedzenia P.Z.P.P.
6). Sprawy bieżące.
7). Wnioski i Interpelacye.

Z powodu nieprzyjęcia godności prezesa przez Dra B. Komorowskiego prezesurę objął p. Kap. Szkolnikowski i tenże ma prawo podpisywania wszelkich aktów wraz z sekretarzem p. Kopeciem Maryanem. Jako zastępcę prezesa wybrano p. Dra Jana Weissenhoffa, skarbnika p. Kazimierza Bukowskiego, oprócz tego poruczono sprawę drużyny p. Adamskiemu i Ziemiańskiemu i kapitanowi I. drużyny p. Bujakowi względnie jego zastępcy p. Olejakowi.

Do komisyi rewizyjnej wybrano p. Zajdzikowskiego, Olejaka i Prof. Lohna.-
Sprawę boiska przedstawił p. Ziemiański w sposób następujący: Po zasięgnięciu informacji w magistracie radzi, aby wspólnie z Kap. Szkolnikowskim udać się do Dra Schneidra i prosić o poparcie sprawy boiska w radzie miejskiej i prezydyum.-

Sekretarz składa sprawozdanie kasowe po dzień 23.IX.919 a to stan kasowy jest K 9.649.05.-

p. Ziemiański oznajmia zarządzenia ZPPN aby graczy przeznaczonych do Reprezentacyi Krakowa wysłać w oznaczonym terminie na trainingi.-
Uchwalono po Matchu z „Cracovią” urządzić bankiet kosztem Towarzystwa w małej Sali „Pollera”.

Przyjęto sprawozdanie p. Ziemiańskiego z zawartej umowy z „Cracovią” o Matchu na 28/IX na mocy której za boisko płacimy 1500 K zaś resztę dochodu Netto po połowie.-

Kontrolę nad kasą objął p. Adamski.

Zatwierdzono termin 5/IX dla „Pogoni” we Lwowie.

Następne posiedzenie 30/IX 6 1/2 wieczór.

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]


III. Posiedzenie Wydziału dnia 30. IX 919.

Obecni:. Szkolnikowski, Kopeć, Ziemiański, Adamski.

Uchwalono na skutek zarządzenia P.Z.P.P przesłać spis najlepszych graczy w liczbie 15. a to:
Szubert Michał, Cepurski, Wilhelm, Szpurna Maryan, Bujak Andrzej, Kowalski Stanisław, Kowalski Władysław, Śliwa Stefan, Markiewicz Maryan, Rayman Henryk, Rayman Stefan, Marcinkowski Stanisław, Olejak Artur, Danz Franciszek, Korzycki Maryan, Ziemiański Stanisław. -
Tenis Ziemiański Stanisław. Dr Jan Weissenhoff.- Atletyka Konkiewicz Alfred i Markiewicz Maryan.-

Wyasygnowano na ręce Markiewicza K 1600 na podróż do Lwowa do Pogoni.- uchwalono poruczyć p. Adamskiemu i Ziemiańskiemu [zestawienie?] rachunków z Cracovią.-

Uchwalono na 5.X wysłać możliwie najlepszy skład I Drużyny do Lwowa na Match z Pogonią.-

Na tem posiedzenie zamknięto

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]


IV. Posiedzenie Wydziału dnia 7. X. 1919

Obecni:. Szkolnikowski, Kopeć, Adamski, Ziemiański (Bukowski na urlopie).

Przyjęto sprawozdanie z Matchu Wisła-Cracovia 0:1 i Wisła-Pogoń 2:0. Dochód czysty z Matchu z Cracovią dał [na?] Wisły K 6911. – zaś koszta wyjazdu do Lwowa kosztowały K 1534.80. –

Uchwalono członka grającego Koguta Adama wykluczyć z listy członków wskutek niesportowego zachowania się. – Uchwalono odpisać „Rewerze" w Stanisławowie, że wskutek braku graczy przez powołanie ich do wojska nie możemy wysłać naszą I drużynę na Match.-

Na tem posiedzenie zamknięto.

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]V. Posiedzenie Wydziału dnia 26. X. 919


Obecni:. Szkolnikowski, Bukowski, Weissenhoff, Ziemiański, Kopeć.-

Uchwalono zwołać na 14 listopada br. Walne Zebranie członków o godz. 7wiecz. w lokalu Klubu „Esperantystów” z następującym porządkiem dziennym:
1) Sprawozdanie Wydziału.
2) " Komisji Rewizyjnej.
3) Udzielenie Absolutoryum ustęp. Wydziałowi.
4) Wybór nowego Wydziału i komisji kontroli.
5) Oznaczenie wysokości składek.
6) Zmiany w statucie.
7) Wnioski i Interpelacye.

Jako członków do Komisyi rewizyjnej na to Walne Zgromadzenie zamianowano pp. Prof. Lohna, Olejaka i Zajdzikowskiego.

Na tem posiedzenie zamknięto.-

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]

Doroczne Walne Zebranie odbyte na dniu 14. listopada 1919 roku

Porządek dzienny
1). Sprawozdanie Wydziału:
2). " Komisji kontrolującej.
3) .Udzielenie Absolutoryum ustępującemu Wydziałowi.
4). Zmiana statutu.
5). Oznaczenie wysokości składek na rok 1920.
6).Wybór nowego Wydziału.
7) Wnioski i Interpelacye.-

Kapitan Józef Szkolnikowski obejmując przewodnictwo Zebrania, składa sprawozdanie z działalności Wydziału za czas 1914/19 roku, tj. od ostatniego Walnego Zebrania odbytego jeszcze przed wojną w 1914 roku.-

Przewodniczący zaznacza, że wskutek wielkiej wojny nie jest to ten Wydział który został wybrany w roku 1914, część jego już zmarła, zaś reszta przebywa jeszcze w szeregach wojskowych.- Od roku 1914 do 1917. Towarzystwo było zupełnie nieczynne, gdyż oprócz Drużyn, także prawie i cały Wydział służył przy wojsku, dopiero w roku 1917 dzięki paru członkom będących czy to na urlopach, czy też już uwolnionych z wojska, pobudzono Wisłę od dalszego życia.- Za pracę położoną około podniesienia Towarzystwa wyraża przewodniczący gorące podziękowanie w szczególności pp. Adamskiemu, Olejakowi i Bujakowi.

Następnie zabiera głos p. Olejak i w imieniu komisyi kontrolującej oświadcza, że książki kasowe komisya znalazła w zupełnym porządku.-

Na wniosek p. Ziemiańskiego uchwalono ustępującemu Wydziałowi udzielić absolutorium.-

Przystąpiono do obrad nad zmianą statutu, w których zabierali głos pp. Ziemiański, Kopeć, Olejak, Bujak i Mazurek i dłuższej dyskusji uchwalono zmianę statutu a mianowicie § 16 i 20 [id?]1: „Walne Zebranie wybiera przewodniczącego prezesa oraz 5 członków” (zamiast 6. członków).

Myśl § 5 statutu oznaczono wysokość składek:
dla członków K 2-.- (Jednorazowo na cały rok z góry).
" "wspierających K 100 – ( " " " ").
" " założycieli " 500 – ( " " " ").

Następnie przystąpiono do wyboru nowego Wydziału.-

Wybrano:
Prezesem jednogłośnie p. Kap. Józefa Szkolnikowskiego.
Członkami Prof. Lohna.
" Maryana Kopecia.
" Stanisłąwa Adamskiego.
" Kazimierza Bukowskiego.
" Stanisława Ziemiańskiego.

Do komisji kontrolującej:
Artura Olejaka.
Wilhelma Cepurskiego.
Maryana Zajdzikowskiego.-

Nowo wybrany prezes dziękuje za wybór i zaznacza, że staraniem jego będzie pracować sumiennie i pilnie około dalszego rozwoju Towarzystwa.-

Walne zebranie prosi usilnie nowy Wydział o jak najenergiczniejsze przystąpienie do pracy około otrzymania własnego boiska od gminy, gdyż inne Towarzystwa znacznie młodsze już własne boiska posiadają, podczas gdy "Wisła" jedno z najstarszych Towarzystw sportowych w Polsce takowego jeszcze nie posiada. –

Prezes zapewniając że całem dążeniem jego wraz z Wydziałem będzie staranie się o otrzymanie własnego boiska, bez dyskusji .

Zebranie zamknął.-

Sekretarz: Prezes:
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego]


<< Powrót Inne Zarządy >>