Zarząd 1923

Z Historia Wisły

Spis treści

Od grudnia 1922

Wyboru nowych władz na Walnym Zgromadzeniu TS Wisła dokonano 26 listopada 1922 roku.


Grafika:Prezes.png‎
Aleksander Dembiński
Grafika:I Wiceprezes.png‎
Franciszek Wojas
Grafika:II Wiceprezes.png‎
Ludwik Rączkowski
Grafika:III Wiceprezes.png‎
mjr Fryderyk Schwenk
Grafika:Sekretarz.png‎
Aleksander Korzeniowski, Gustaw Kornaś
Grafika:Zastępca sekretarza.png‎
St. Żuczkiewicz
Grafika:Skarbnik.png‎
Mieczysław Potocki
Grafika:Zastępca skarbnika.png‎
Wojciech Węgrzynowicz, Szczęsny Kiliński
Grafika:Komisja_kwalifikacyjna.png‎
kpt. Wrona, Karol Strusiewicz, por. Stanisław Zambelli
Grafika:Komisja_gospodarcza.png
kpt. Józef Szkolnikowski, Tadeusz Orzelski, Rudolf Nowak
Grafika:Komisja_szkontrująca.png
inż. Teodor Łasiński, Tadeusz Orzelski, Stefan Paszucha
Grafika:Skład zarządu.png‎
Marian Kopeć, Józef Mastalski, kpt. Bronisław Roganowicz
Grafika:Kierownik_sekcji_ciężkoatletycznej.png‎‎
Franciszek Pawlikowski
Grafika:Kierownik_sekcji_lekkoatletycznej.png
por. Stefan Zakrzewski

Ważniejsze wydarzenia

  • 16 stycznia TS Wisła organizuje zebranie towarzyskie swoich członków.
  • T.S. Wisła Kraków zawiadamia o zmianie adresu. Gustaw Kornaś, Kraków, ul. Kościuszki 34, I. p.
  • Marzec. Z inicjatywy TS Wisła zaczynają wychodzić w Krakowie "Wiadomości Sportowe".
  • 20-21 kwietnia - Jan Weyssenhoff reprezentuje PZPN na kongresie FIFA.
  • Adam Obrubański został przewodniczącym komisji selekcyjnej PZPN.
  • 2 grudnia odbywa się Walne Zebranie TS Wisła, któe dokonuje wyboru nowych władz.

Protokoły z posiedzeń Zarządu TS Wisła

Protokół XIV. z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 13. lutego 1923.


pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego. Obecni pp. Schwenk, Potocki, Żuczkiewicz, Kornaś, Budzisz, Łasiński, Kopeć.
Nieobecność usprawiedliwili pp. Rączkowski, Strusiewicz, Korzeniowski. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany. P. Kopeć zawiadamia Wydział, iż pertraktował niezobowiązująco z Zarządem K.S. "Wawelu" w sprawie udzielenia temuż boiska na treningi dwa razy w tygodniu od. godz. 5-8 pop.

W dyskusji nad wysokością wynagrodzenia od K.S. "Wawel" za użyczenie boiska p. Budzisz stawia wniosek, aby za podstawę brać wynagrodzenie miesięczne stróża, z czegto na K.S. Waw. przypadałoby do uiszczenia 40%,- p. Potocki zaś, aby umowę z Wawelem zawierać na dwa miesiące, z tem, że za ostatnie dni lutego oraz za marzec i kwiecień b.r. zażądać zapłaty w kwocie 75.000
Mkp. Uchwalono wniosek p. Potockiego i polecono p. Kopciowi zakomunikowanie uchwały powyższej Zarządowi K.S. Wawel oraz porozumieć się odnośnie do oznaczenia dni tygodnia, w których Wawel ma trenować.

P. prezes proponuje, aby komisja rewizyjna zrobiła zestawienie majątku i ciężarów Towarz. a to celem przedstawienia stanu majątku Tow. na plenarnem Zebraniu członków. - uchwalono. Skarbnik zawiadamia, że z wkładek członków wpłynęło do kasy Tow. w roku bieżącym ok. 1/2 miljonów Mkp.

Przyjęto do wiadomości pismo Wawelu w sprawie udziału tegoż w turnieju Wielkanocnym przez Towarz. urządzić się mającym, oraz warunki tegoż w piśmie podane z tem, że w razie deficytu pokrywa Wawel takowy do połowy.-

Pismo K.S. Błękitni w Krakowie, w którem Ci proszą o wzięcie ich w opiekę,- przekazano p. Budzisz do odpowiedniego załatwienia i porozumienia się z komisją K.S. "Błękitni" na prośbie powyższej podpisaną. Polecono komisji gospodarczej wygotować karty wolnego wstępu dla Redkacji pism krakowskich na rok 1923, takowe przedłożyć Wydziałowi do aprobaty na następnem posiedzeniu.

Wnioski: Uchwalono wniosek p. Kopcia, aby zakupić płótno na 8 par spodenek, a zainicjowana przez p. prezesa na ten cel składka wśród członków Wydz. przyniosła kwotę 45.000 Mkp,- resztę polecono p. skarbnikowi wypłacić z funduszów Tow.

Uchwalono wydelegować p. skarbnika do p. Nowaka celem odebrania od tegoż pełnomocnictwa udzielonego mu przed kilku miesiącami do odbioru kwoty 2.000 Kč. należnej Towarz. od K.S. "Slavia" w M. Ostrawie. Wniosek p. Budzisza, aby wobec drożyzny wpłat pocztowych wszelkie komunikaty Tow. ogłaszać w oknie wystawowym jednej z firm krakowskich,- wywołał szerszą dyskusją, w której zabierali głos pp. Dembiński, Budzisz, Schwenk, w końcu ten ostatni rozszerza wniosek p. Budzisza, aby niezależnie od umieszczenia komunikatów w oknie wystawowym postarać się o miejsce w jednym z lokali publicznych, w którymby można zamieścić tablicę służącą dla ogłaszania wszelkich komunikatów Tow. - uchwalono i sprawę tę przekazano do załatwienia p. Budziszowi.
Podwyższenie płacy stróża: p. prezes proponuje, aby sprawę tą przekazać skarbnikowi do załatwienia czemu sprzeciwia się p. Budzisz i wnosi, aby płacę stróżowi(doz) podwyższyć do kw. 30.000. p. Potocki zaś do kwoty 25.000. Mkp. Za każdym z powyższych wniosków oświadcza się po 3. członków Wydz. wobec czego rozstrzyga przewodniczący przechylając się za wnioskiem p. Potockiego.
Polecono skarbnikowi zrobić dokładne zestawienie z zabaw urządzonych przez Tow. i przedstawić takowe na posiedzeniu Komitetu zabawowego oraz na następnem posiedzeniu Wydziału.
Sprawę dzierżawy bufetu przez p. Wiśniewską przekazano komisji gospodarczej do zbadania i przedłożenia odpowiednich wniosków na przyszłem posiedzeniu Wydziału.
Uchwalono zakupić potrzebną ilość pokostu do siatek bramkowych.

Na tem posiedzenie zakończono.
[podpisy Korzeniowskiego i Dembińskiego]

Protokół V. z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 1. marca 1923.


Obecni p.p.: Dembiński, Rączkowski, Kempski, Budzisz, Żuczkiewicz, Kornaś, Kopeć, Karolla, Potocki.-

Protokół poprzedniego dnia przyjęto.

P. prezes zawiadamia o zawarciu umowy z Wawelem w sprawie użyczenia temuż boiska na zawody, na następujących warunkach:
a) przy urządzaniu turnieju Wielkanocnego 17 1/2%,- b) przy urządzaniu zawodów o mistrzostwo 15%, c) na wszelkie zawody towarzyskie 20% od dochodu btto.-

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Budzisza z konferencji, odbytej z delegatami K.S. "Błękitni",- zaś sprawę zezwolenia temu klubowi na treningi na boisku Towarzystwa, odłożono na czas późniejszy.-

Aprobowano przedłożone przez Komisję gospodarczą wolne miejsca na trybunie dla redakcji pism miejscowych.-

P. prezes oznajmia, iż zebrał akta, dotyczące należytości od K.S. :Slavia" w M. Ostrawie oraz, że klub ten z powodu trudnych warunków finansowych znajduje się w likwidacji, skutkiem czego trudno będzie należytość Twa w kwocie 2.000 Kč od niego odebrać. Członkowie tego klubu zobowiązują się zapłacić Twu połowę dłużnej kwoty t.j. 1000 Kč.- Po dyskusji uchwalono wniosek p. Kempskiego, aby sprawę tę przekazać p. prezesowi do definitywnego załatwienia z tem, by tenże postarał się zebrać dowody, iż Slavia znajduje się faktycznie w likwidacji w w razie stwierdzenia tego stanu rzeczy, przyjąć ofiarowaną kwotę 100 Kč, natomiast w razie nierozwiązania klubu zastrzec sobie prawo zapłaty reszty należytości.-

Po przedstawienie przez p. Kornasia sprawy bufetowej, przyznano dzierżawę bufetu zgodnie z umową zawartą w roku ubiegłym p. Wiśniewskiej do dnia 15. czerwca br. a ewentualną zapłatę przez nią drugiej raty za dzierżawę, uznawanej uchwałą Wydziału z dnia 10/10 1922. przekazano do załatwienia skarbnikowi.-

Przyjęto do wiadomości oświadczenie p. Budzisza, iż uzyskał zezwolenie p. Bizanza na ogłaszanie komunikatów Twa w oknie kawiarni.-

Sprawa utworzenia "komisji przyjęć": Po obszernej na ten tematy dyskusji uchwalono wniosek p. Kempskiego, aby do tej funkcji wyznaczać każdorazowo ludzi chętnych, który zajmować się będą przyjęciem sprowadzanej drużyny.-

Na wniosek p. Budzisza upoważniono p. prezesa do zawarcia umowy z p. Grabcem w sprawie przyjęcia przez tegoż funkcji [kureara?] Twa.

Uchwalono wniosek p. Dembińskiego, aby prawo użyczania boiska drużynom obcym, pozostawić kierownikowi sekcji za następną aprobatą prezesa.-

Przyjęto zgłoszoną przez p. Korzeniowskiego rezygnację z godności sekretarza Twa, a w miejsce jego wybrano p. Kornasia; p. Korzeniowskiego natomiast przydzielono do komisji gospodarczej. Dalsze przesunięcia względnie zmiany czynności poszczególnych członków Wydziału odłożono do następnego posiedzenia.-

Sprawozdanie p. prezesa z przebiegu Walnego Zgr. P.Z.P.N. przyjęto do wiadomości.-

P. Rączkowski zawiadamia, iż sprawę budowy latryn na boisku w najbliższym czasie załatwi wraz z p. mjr. Schwenkiem u prezydenta m. Federowicza, z którym już prywatnie tę kwestję omówił i uzyskał zapewnienie odroczenia terminu budowy.-

Uchwalono złożyć podziękowanie p. Nowakowi za bezinteresowne ofiarowanie Twu 12. [pack?].-

Zatwierdzono, zgłoszony przez p. Kopecia imieniem drużyny, projekt zamianowania p. Cepurskiego kapitanem honorowym I. drużyny.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]


Protokół VI. z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 9. marca 1923.


pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.

Obecni: p.p. Wojas, Schwenk, Kornaś, Żuczkiewicz, Potocki, Kempski, Budzisz, Korzeniowski, Karolla, Kopeć.-

Odczytany protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany.

Uchwalono loże No 1. na boisku oddać bezpłatnie do użytku Okr. Komendzie Policji Państw., zaś "Sokołowi" krak. trzy miejsca na trybunie oznaczone numerami: 601, 602 i 603.-

Przewodniczący zawiadamia o przyjęciu p. Grabca w charakterze [kurea?ra] Towarzystwa i prosi p. Żuczkiewicza o spisanie z tymże umowy.

Po przedstawieniu przez p. prezesa konieczności ustanowienia z pośród członków Zarządu, gospodarza boiska,- urząd ten powierzono p. Korzeniowskiemu, który wybór przyjmuje.-

Wniosek p. Schwenka, aby dochody uzyskane z wynajmu boiska przeznaczyć wyłącznie na konserwacje boiska, nie uzyskał większości.-

Następnie omówiono szczegółowo organizację zawodów piłką nożną i rozdzielono funkcje między poszczególnych członków Zarządu na mecz Cracovia - Wisła.-

Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. prezesa projekt sprowadzenie drużyn zagranicznych, a mianowicie: 1 i 2. kwietnia br. Wacker z Monachium, 7. kwietnia "Vivo" z Budapesztu, 8 i 10 maja "Admira" z Wiednia, oraz Fürth na Zielone Święta.-

Po dyskusji nad żądaniami p. Bandrowskiego wyrażanymi w liście do Towarzystwa nadesłanym, uchwalono wniosek p. Wojasa, aby w miarę możności spłacać należne raty, nie wyczekując terminu ich płatności, odnośnie do dalszych żądań, przestrzegać ściśle umowy zawartej z p. Bandurskim w dniu 15/11 - 1922.-

Uchwalono zezwolić "Przeglądowi Sp." na sprzedaż pisma w czasie imprez sportowych, urządzanych na boisku Tow.

Przyjęto do wiadomości pismo "Jutrzenki", wyrażającej zgodę na rozegranie meczu o mistrzostwo w dniu 17. bm. godz. 3.15 pop.-

Zgłoszonych przez p. Żuczkiewicza, p. Marję Żuczkiewiczową i inż. Staisława Żuczkiewicza przyjęto na członków Tow.

Uchwalono wysłać delegata w osobie p. kpt. Kempskiego na Walne Zebranie Krak. Zw. Okr. Lekkoatl. w dniu 15. bm. odbyć się mające.-

W sprawie treningów lekkoatletycznych, urządzać się mających na bieżni Tow. przez Związek Lekkoatl. pod kierownictwem trenera zagranicznego, - uchwalono:
1) zezwolić na treningi lekkoatletom wszystkich klubów,
2) " na urządzenie projektowanych zawodów Węgry Prownicja:|- Kraków, wreszcie
3) członkom Azetesu zezwolić na treningi na bieżni Tow. także poza treningami wymienionymi pod 1).-

P. prezes przedstawia przebieg konferencji odbytej z przedstawicielami "Sokoła" w sprawie ewent. przystąpienia Towarzystwa do tegoż i oświadcza, że celem dokładnego rozważenia tej sprawy zarządza w najbliższym czasie specjalnie termin celowi przeznaczone posiedzenie Zarządu.
Drużynom, rozgrywającym przedmecze na boisku Tow. uchwalono przeznaczyć ryczałt. kwotę 50.000 Mkp, i o tej uchwale zawiadomić Zarząd K.Z.P.P.N.-

Wniosek p. Schwenka, aby stróżami podnieść płacę na kwotę 30.000 Mk. tygodniowo oraz udzielić jednorazowego wynagrodzenia w tej samej wysokości, za usuwanie śniegu z boiska,- uchwalono.-

P. kpt. Kempski prosi o przyznanie kredytu potrzebnego na sprawienie przyborów lekkoatletycznych, oraz wykończenie budowy bieżni,- uchwalono w miarę możności z najbliższych dochodów przez Towarzystwo uzyskanych, przeznaczyć potrzebna na ten kwotę.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół VII. spisany na posiedzeniu Wydziału w dniu 21. marca br.


Obecni pp.: Wicepr. Schwenk, Wojas, Kornaś, Kempski, Żuczkiewicz, Orzelski, Łasiński, Strusiewicz, Potocki, Budzisz.

W zastępstwie nieobecnego prezesa p Dembińskiego, przewodnictwo obejmuje p. wicepr. Schwenk.-

Odczytany protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany.
P. Żuczkiewicz oznajmia, że umowa z p. Grabcem została już spisana i w najbliższym czasie przedłoży takową do aprobaty Wydziału.

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. kpt. Kempskiego z Walnego Zebrania Związku Lekkoatletycznego.

Następnie p. Orzelski przedstawia przebieg konferencji, odbytej z delegatami P.W.S.K.- Nad sprawozdaniem tem wyłania się obszerna dyskusja, w której zabierają głos pp. Wojas, Budzisz, Kempski, Orzelski, Schwenk i Strusiewicz, wszyscy zgodnie przestrzegając przed zbytniem angażowaniem się w tę niezbyt korzystną dla Towarzystwa sprawę, zalecają ostrożność przy przeprowadzaniu pertraktacji, w końcu p. Budzisz stawia wniosek, aby sprawę P.W.S.K. traktować łącznie ze sprawą Sokoła i w tym celu odbyć posiedzenie w dniu 26. bm. poświęcone wyłącznie załatwieniu tych spraw,- uchwalono.

Zezwolono "Wiadomościom Sport." na sprzedaż pisma i robienia zdjęć fotograficznych podczas imprez sportowych, urządzanych na boisku Towarzystwa.-
Sprawę wysłania delegatów na kongres sportowy, odbyć się mający w dniach 7 i 8 kwietnia w Warszawie,- odłożono do następnego posiedzenia.-

W końcu uchwalono wniosek p. kpt. Strusiewicza, aby dla Członków Wydziału i ich najbliższej rodziny przeznaczyć loże No 5 i 7. za jednorazowem złożeniu przez każdego kwoty 50.000. Mk z tem, że w razie liczniejszej konkurencji publiczności na zawodach, członkowie zajmować będą lożę boczną, przeznaczoną dla Zarządu T. S. Wisła.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół VIII. z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 26. marca br.


Obecni p.p. Dembiński, Rączkowski, Wojas, Schwenk, Kornaś, Orzelski, Łasiński, Strusiewicz, Kempski, Potocki, Kopeć.

Protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany.
Przewodniczący p. prez. Dembiński zawiadamia, iż celem dzisiejszego posiedzenia jest dokładne omówienie warunków, na których można by było doprowadzić do skutku połączenie się "Sokoła" z "Wisłą" w jedno Towarzystwo.- Po otwarciu dyskusji nad tą sprawą wypowiadają się kolejno pp. Orzelski, Rączkowski, Schwenk, Kempski, Łasiński i Strusiewicz, jedni oświadczają się za kontynuowaniem pertraktacji z Zarządem Sokoła, zalecając wielką ostrożność przy prowadzeniu tychże, inni znów przemawiają za ich zaniechaniem.- W końcu Wydział uchwala wniosek p. Rączkowskiego, aby wysłać do Sokoła pismo z powołaniem się na odbytą konferencję o podanie warunków, na których połączenie się obu Towarzystw mogłoby nastąpić.
Uchwalono również wniosek p. Orzelskiego, aby wysłać wybranych już dawniej delegatów na posiedzenie P.W.S.K.-

Następnie ułożono program przyjęcia K.S. "Warszawianka", przybywającej do Krakowa, celem wzięcia udziału w turnieju Wielkanocnym, a poszczególne punkty programu przyjęcia przekazano do wykonania poszczególnym członkom Zarządu, za ich zgodą.-

Uchwalono wniosek p. Rączkowskiego, aby na kongres sportowy, odbyć się mający w Warszawie w dniach 7 i 8. kwietnia wydelegować p. kpt. Kempskiego.


Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]


Protokół IX. z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 14. kwietnia br.-


Obecni pp. Dembiński, Wojas, Schwenk, Kornaś, Potocki, Kempski, Łasiński, Strusiewicz, Korzeniowski, Karolla, Budzisz, Orzelski, Pawlikowski, Kopeć.

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości sprawozdanie delegatów na Kongres Sportowy w Warszawie pp. Kempskiego i Orzelskiego i wyrażono im gorące podziękowanie za korzystne zastępowanie interesów Towarzystwa.
Poruszaną przez delegatów sprawę sprowadzenia niemieckiej drużyny Fürth na Zielone Święta dla rozegrania zawodów z drużyną Towarzystwa, wyjaśnia przewodniczący, a po przeprowadzonej obszernej dyskusji Wydział uchwala ja sprowadzić.

Następnie przewodniczący podaje do wiadomości Wydziału program rozgrywek międzynarodowych, mających się odbyć w bieżącym sezonie i wyraża przypuszczenie, że zawody te odbędą się na boisku Tow., skutkiem czego zachodzi potrzeba poczynienia koniecznych uzupełnień w urządzeniu boiska,- na co Wydział się zgada.-

Uchwalono wniosek p. Kempskiego, aby ograniczyć do minimum użyczanie boiska innym klubom na zawody.

Uchwalono zamówić odznaki Towarzystwa w ilości 1000 sztuk; a wykonanie tej uchwały przekazano skarbnikowi.-

Wniosek p. Orzelskiego, aby Redakcji Kurjera Codziennego odebrać prawo wolnego wstępu na zawody przez Towarzystwo urządzane, na czas dopóki recenzentem sportowym tego pisma będzie p. Wacław Sperber, a na uzasadnienie tego kroku podać szkodliwą działalność, wyrządzaną sportowi polskiemu przez kłamliwe, stronnicze i prawdą niezgodne przedstawianie przebiegu zawodów przez tegoż reprezentanta,- uchwalono.

Płacę stróża uchwalono podnieść do kwoty 50.000 Mkp. tygodniowo.

Prezes p. Dembiński zawiadamia o tragicznej śmierci por. Dąbrowskiego, członka czynnego T.S. Wisła, a obecni uczcili pamięć zmarłego przez powstanie.-

Kierownik sekcji lekkoatletycznej p. kpt. Kempski żali się że tak gracze jak i i lekkoatleci nie uczęszczają na treningi i oświadcza, że jeśli stan taki nadal trwać będzie, to zmuszonym będzie zrezygnować z kierownictwa. Uproszono prezesa p. Dembińskiego, aby użył swego wpływu na graczy i skłonił ich do pilnego uczęszczania i racjonalnego uprawiania ćwiczeń lekkoatletycznych.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół X. z dnia 30.kwietnia 1923.

br>Obecni pp. Dembiński, Rączkowski, Wojas, Schwenk, Kornaś, Kempski, Łasiński, Potocki, Kopeć, Pawlikowski, Orzelski,
Karolla.-

Odczytany protokół przyjęto.

Przewodniczący zawiadamia, iż zarządził wstrzymanie uchwały Wydziału odnośnie do odebrania prawa wolnego wstępu recenzentowi Il. Kurjera p. W. Sperberowi, a to na skutek zmiany zajmowanego dotąd stanowiska przez tegoż, p. vicepr. Rączkowski oświadcza, że sprawę tę załatwi osobiści z naczelnym redaktorem p. Dąbrowskim.-
Następnie p. prezes Dembiński przedstawia wyczerpująco sprawę Wawelu, a po obszernej dyskusji, w której przemawiali pp. Kempski, /Rączkowski, Wojas, Kornaś, Schwenk i inni uchwalono:
1) Wniosek p. Wojasa: Wydział wyraża votum zaufania swemu prezesowi p. Dembińskiemu,
2) wniosek p. Rączkowskiego: 1). Wydział przyjmuje do wiadomości pismo Wawelu, b) Wydział solidaryzuje się w zupełności z zarządzeniami prezesa, c) konsekwencje pozostawia Wawelowi. Nadto wskutek złamania przez Wawel punktu 7. umowy z nim zawartej odnośnie do używania min. boiska, umowę tę uznać za nieistniejącą.-

W miejsce kpt. Roganowicza, który przeniesiony służbowo z Krakowa nie może sprawować nadal godności skarbnika K.Z.P.P.N. uchwalono zaproponować p. Zambellego ewentualnie Kilińskiego.
Celem złożenia życzeń p. Bieżeńskiemu z okazji Jego imienin delegowano pp. Dembińskiego, Wojasa i Potockiego.-

Pismo "Błękitnych" o udzielenie im boiska na 4. spotkania o mistrzostwo przekazano p. prezesowi do przychylnego załatwienia.-

Na skutek pisma p. Wiśniewskiej o dalszą dzierżawę bufetu, uchwalono zgłosić na boisku wnoszenie ofert na dzierżawę na czas od 15/6 br. do 15/6. 1924.-

P. Kempski składa kierownictwo sekcji lekkoatlet. z powodu przeniesienia go do [Sławina?], p. prezes dziękując mu za gorliwą i ofiarną pracę wyraża zapowiedzenie, że Tow. dołoży wszelkich starań, by w najkrótszym czasie uzyskać jego przeniesienie z powrotem do Krakowa.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpis Kornasia?]


Protokół XI. spisany na posiedzeniu Wydziału odbytym w dniu 27. maja br.-


Obecni pp: Dembiński, Schwenk, Rączkowski, Kornaś, Potocki, Łasiński, Kopeć, Karolla, Pawlikowski, Korzeniowski.
Nieobecność usprawiedliwił p. vicepr. Wojas.-

Przewodniczący p.Dembiński przedstawia sprawę odebrania wolnego wstępu przez Związek recenzentowi sportowemu I. Kurjera, co Wydział przyjmuje do wiadomości. Również przyjęto sprawozdanie prezesa z wyjazdu drużyny do Warszawy, Torunia i Poznania.-

Uchwalono udzielić K.Z.O.P.Nowi boiska na zawody międzynarodowe Łódż-Kraków, w dniu 31./5. br.-

Upoważniono p. inż. Łasińskiego do przeprowadzenia pertraktacji z budowniczym odnośnie do naprawy dachu na trybunie i rynien.-

Polecono skarbnikowi wpłacić do kasy P.Z.P.N. kwotę 260.000 Mk potrąconą z dochodu brutto zawodów urządzonych na rzecz Związku w dniu 3 maja, za dwie zaginione, a będące własnością Towarzystwa piłki wypożyczone drużynom rozgrywającym w tym dniu zawody. Zwrócić się natomiast z żądaniem zwrotu równowartości zaginionych piłek do klubów, których drużynom piłki te wypożyczone zostały.

Na skutek prośby "Błękitnych" zezwolono tymże na rozgrywanie zawodów treningowych raz w tygodniu z jedną z drużyn Towarzystwa.-

W końcu uchwalono urządzić proponowany przez Związek lekkoatletyczny bieg okrężny Il. Kurjera w dniu 17. czerwca br., a do poczynienia przygotowań do tego biegu, zaprosić p. kpt. Kempskiego, dla którego należy wyjednać urlop u jego władz przełożonych.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół XII. spisany dnia 7. czerwca 1923 r.

w obecności członków Wydziału pp. Dembińskiego, Schwenka, Kornasia, Potockiego, Strusiewicza, Karolli i Budzisza.-

Przewodniczący p. prezes Dembiński zawiadamia, że jedynym celem dzisiejszego posiedzenia jest sprawa zatargu K.Z.O.P.N. z P.Z.P.Nem z powodu uczestnictwa kapitana związkowego inż. Rosenstocka w kongresie sędziów footballowych w Wiedniu, oraz stanowisko jakie w sprawie tej zajęli członkowie Towarzystwa w obu związkach.-

Po dokładnem przedstawieniu sprawy prz4ez przewodniczącego wyłoniła sie dyskusja, w której przemawiali pp. Schwenk i jako dokładnie o przebiegu sprawy poinformowany uzupełnił sprawę przez przewodniczącego przedstawioną oraz. kpt. Strusiewicz, który zalecał członkom Towarzystwa, będącym równocześnie członkami obu wyż. wspomnianych związków, ostrożność w postępowaniu tak, aby Towarzystwo nasze z powodu tego zatargu nie poniosło szkody.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół XIII z dnia 13. czerwca 1923.


Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Kornaś, Strusiewicz, Potocki, Korzeniowski, Łasiński, Kopeć, Karolla, Pawlikowski.

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, który bez zmiany przyjął Wydział do wiadomości przystąpiono do sprawy bufetu, który na wniosek p. mjra Schwenka uchwalono oddać w dzierżawę p. Marji Wiśniewskiej za oferowaną przez nią jednorazową opłatą w kwocie 400.000 Ml|: czterysta tysięcy:| płatną do dnia 17. czerwca br.-

Przyjęto następnie do wiadomości zgłoszoną na ręce prezesa p. Dembińskiego rezygnację p. Żuczkiewicza z godności członka Wydziału, a w miejsce jego wybrano jednogłośnie p. Mastalskiego Józefa, nadto w myśl przepisów statutu Towarzystwa usunięto z grona członków wydziału nieuczęszczających na posiedzenia pp. kpt. Wronę i Węgrzynowicza, a w miejsce ich kooptowano pp. Kilińskiego Szczęsnego i por. Zembellego Stanisława, powierzając pierwszemu urząd zastępcy skarbnika, drugiemu członka komisji kwalifikacyjnej.
Prezes p. Dembiński zawiadamia, że w prawie reparacji dachu i rynien prowadzi pertraktacje z przedsiębiorcą, który koszta reparacji oblicza na kwotę 9 1/2 miljonów Mk.- Po dłuższej nad sprawą tą dyskusji uchwalono zakupić potrzebny materjał, przeprowadzenie robót powierzyć kwalifikowanym robotnikom, a pp. Łasińskiego i Karollę uproszono o przygotowanie dokładnego spisu uzupełnić się mających braków w rynnach i dachu trybuny.-

Zainicjowana przez prezesa p. Dembińskiego składka wśród członków Zarządu na sprawienie podarku imieninowego dla gracza Gierasa przyniosła kwotę 200.000 Mk|: Demb. Łasiński i Karolla [?] 50.000 Mk., Kopeć 30.000, Schwenk 20.000 Mk:.-

Zgodzono się na propozycję przewodniczącego, aby Wydział odbywał posiedzenia raz w tygodniu t.j. w każdy poniedziałek o godz. 6tej pop. w kancelarji sekretarjatu na boisku z tem, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, dnia 25. bm.-

Upoważniono p. Dembińskiego do zakupienia upominku dla K.S. "Czarni" we Lwowie z okazji 20 letniego ich jubileuszu.-

W dłuższej dyskusji omawiano stosunki panujące w drużynach Towarzystwa i uchwalono dołożyć starań do jaknajlepszego ich ułożenia.

Załatwienie poruszanej przez p. mjr. Schwenka podwyżki płacy stróża przekazano do załatwienia pp. Dembińskiemu, Schwenkowi, Kornasiowi i Potockiemu, upoważniając ich równocześnie do regulowania tej sprawy także w przyszłości, a to w miarę wzrostu drożyzny.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół XIV z posiedzenia odbytego w dniu 21. czerwca 1923.


Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Kopeć, Pwalikowski, Mastalski, Kiliński, Karolla, Korzeniowski.

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia przewodniczący powitał nowych członków Wydziału, zachęcając ich do pracy dla dobra Towarzystwa.
Na prośbę p. Wiśniewskiej przedłużono jej termin płatności należytości za dzierżawę bufetu do dnia 1. lipca br.-

Następnie przewodniczący p. Dembiński przedstawił szczegółowo przebieg oferty K.Z.O.P.N i prosi Zarząd o udzielenie mu pełnomocnictwa do zastępowania Towarzystwa na zebraniu członków delegatów klubów [skreślone: członków b. K.Z.O.P.Nu]. Sprawa ta wywołała bardzo obszerną dyskusję, w której przemawiali pp. Schwenk, Orzelski, Mastalski, Strusiewicz, Łasiński i inni. W toku dyskusji p. kpt. Strusiewicz postawił wniosek, aby prezesowi p. Dembińskiemu za jego skuteczną, pełną poświęcenia pracę dla rozwoju Towarzystwa wyrazić najzupełniejsze zaufanie, który to wniosek jednogłośnie uchwalono.- Wniosek p. Orzelskiego o udzielenie prezesowi proszonego pełnomocnictwa spotkał się ze sprzeciwem p. Schwenka, który sprzeciw swój motywuje tem, że p. Dembiński jest osobiście zaangażowany w aferę Związku, a zatem lepiej będzie tak dla Towarzystwa jak również dla niego samego, wydelegować kogoś pośród członków Zarządu nie mającego nic wspólnego z pomienioną aferą i proponuje poruczenie tej misji p. Rączkowskiemu.
W toku dalszej dyskusji p. mjr. Schwenk propozycję powyższą cofa a oddany pod głosowanie wniosek p. Orzelskiego uzyskał aprobatę wszystkich obecnych członków oprócz p. Schwenka.- Prezes p. Dembiński oświadcza, że przekonany wywodami p. mjr. Schwenka z udzielonego mu pełnomocnictwa korzystać nie może, prosi obecnych o cofnięcie powziętej uchwały i proponuje wydelegowanie pp. Rączkowskiego i Mastlaskiego. Gdy mimo wszelkich próśb i przedstawień p. Dembiński przyjęcia tej misji odmówił, uchwalono wydelegować pp. Orzelskiego i Mastalskiego z tem, iż potrzebnych informacji i wskazówek odnośnie do spraw na zebraniu tem załatwić się mających udzielą delegatom pp. Dembiński i Schwenk.-

Na uroczystość jubileuszu 30lecia O.W.S.K. wydelegowano pp. Rączkowskiego i Orzelskiego.

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół XV spisany na posiedzeniu Wydziału w dniu 25/6.


Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Mastalski, Kiliński, Kopeć, Pawlikowski, Orzelski.-

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Orzelskiego z zebrania delegatów klubów i uchwalono zaproponować do nowego zarządu L.Z.O.P. N z pośród członków Towarzystwa pp. Roganowicza, Łasińskiego i Kornasia.-

Uchwalono:
1). złożyć gratulacje I drużynie z okazji zdobycia przez nią mistrzostwa okręgu krakowskiego,
2). sprawić odznaki dla graczy I drużyny, którzy brali udział w rozgrywkach o mistrzostwo,
3). urządzić wspólną kolację w hotelu Pollera.
Do przeprowadzenia uchwała ad. 2 i 3. wybrano komisję, składającą się z pp. Strusiewicz, Łasińskiego, Potockiego i Kopecia.-

Wiadomościom Sportowym uchwalono użyczyć boiska na urządzenie turnieju za opłatą 15% od dochodu Btto.-

Na jubileusz K.S. Czarni we Lwowie wydelegowano pp. Dembińskiego, Wojasa, Strusiewicza i Kopcia.

Zaginioną w szatni koszulę gracza Nowaka uchwalono odkupić z tem, że w przyszłości wszelkie podobne pretensje do odszkodowania nie będą uwzględniane.-

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. inż. Łasińskiego z odbioru dokonanej przez p. Karollę reparacji trybuny a do ostatecznego odbioru powyższych robót wybrano komisję w osobach pp. inż. Łasińskiego, prez. Dembińskiego i p. Śliwy.-

Uchwalono wniosek p. Orzelskiego, aby na porządku dziennym każdego posiedzenia zamieszczać sprawozdanie skarbnika i kierowników poszczególnych sekcji.
Początek posiedzeń poniedziałkowych uchwalono na godz. 6 1/2 wieczorem.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Schwenka]


Protokół XVI z dnia 2. lipca 1923.


Obecni pp. Schwenk, Kornaś, Potocki, Korzeniowski, Pawlikowski, Kiliński, Łasiński, Zambelli, Mastalski.

Protokół przyjęto bez zmiany.

Upoważniono p. Pawlikowskiego, aby poinformował się o cenie materaca do ćwiczeń ciężkoatletycznych i takową podał Wydziałowi na następnem posiedzeniu.-

Uchwalono zakupić potrzebne do ćwiczeń ciężkoatl. ciężarki.-
Pismo Magistratu m. Krakowa:
a) uproszono pp. Korzeniowskiego i Potockiego, aby poinformowali się ile kosztują [minimaksy?], które ewent. zastąpić by miały 2. zbiorniki studzienne;
b) sofę i apteczkę ofiarował Twu bezinteresownie p. Zambelli, za co przewodniczący wyraził mu serdeczne podziękowanie;
c) uchwalono bezzwłocznie wywiesić napisy zabraniające palenia tytoniu w garderobach oraz tablicę z zakazem wjazdu dorożkom na most.-

Uchwalono udzielić A.Z.Sowi bezpłatnie bieżni na zawody lekkoatletyczne w dniu 7. bm. z okazji piętnastoletniego jubileuszu A.Z.Su urządzić się mające.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpis Kornasia?]


Protokół XVII z posiedzenia Wydziału w dniu 2. lipca 1923.


Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Strusiewicz, Kornaś, Łasiński, Mastalski, Kiliński, Kopeć, Korzeniowski, Krolla.

W dyskusji nad pismem Magistratu z dnia 2/6 br. L. 8374/23. - uchwalono:
1.) wybudować nakazane powyższym pismem 2. zbiorniki na wodę i uproszono p. Korzeniowskiego, aby zasięgnął informacji ile kosztować będzie budowa tych zbiorników;
2.) doły kloaczne zamiast przykrywać żelaznymi płytami, - ogrodzić tak, aby nie było dostępu,- wykonanie ogrodzenia poruczono p. Karolli.

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie prezesa p. Dembińskiego z jubileuszu A.Z.S.

Sprawę użyczenia bieżni K.O.Z.L.A. na zawody lekkoatletyczne oraz boiska Wiadomościom Sport. na urządzenie turnieju przekazano do załatwienia pp. Dembińskiemu i Mastalskiemu.-

Uchwalono w dniu 20. bm.|: piątek :| urządzić bankiet, w czasie którego wręczone zostaną graczom I drużyny odznaki z okazji zdobycia mistrzostwa K.Z.O.P.N.- Szczegóły urządzenia bankietu przekazano pp. Strusiewiczowi, Łasińskiemu i Kopceiowi.

Pismo p. Wiśniewskiego przekazano do załatwienia p. Dembińskiemu, przyczem Wydział uchwala wyrazić p. Wiśniewskiemu uznanie za jego dotychczasową pracę.-

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Dembińskiego z przebiegu uroczystości jubileuszu "Czarnych" we Lwowie.-

W sprawozdaniu z odbioru robót wykonanych przez p. Karwata oznajmia p. inż. Łasiński, że Karwat na robotach tych zarobił 90% na czysto, wobec czego wnosi, aby wydział wybrał komisję w składzie: Łasiński, Schwenk, Strusiewicz, któraby skłoniła p. Karwata do zredukowania rachunku.
Wniosek powyższy jednogłośnie uchwalono.-

Dyskusję nad rachunkiem p. Karolli za roboty wykonane przez tegoż odłożono do następnego posiedzenia.-

Upoważniono prezesa p. Dembińskiego do poczynienia starań w celu uzyskania dla Towarzystwa pożyczki, potrzebnej dla spłacenia zobowiązań Towarzystwa.-
P. Korzeniowskiemu polecono zakontraktowanie sali "Sokoła" na Sylwestra.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]


Protokół XVIII z posiedzenia Wydziału w dniu 16. lipca 1923.


Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Orzelski, Potocki, Kiliński, Kopeć, Mastalski.

Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości.

Na wniosek prezesa p. Dembińskiego oddać wykonanie studni studziennemu, który zobowiązał się za cenę 400.000 Mkp za metr wykopać ocementowany dół głębokości 4 m. i średnicy 1 m.

Prezes p. Dembiński zawiadomił, że bankiet, który się odbył z okazji zdobycia przez I drużynę mistrzostwa, kosztował 645.000 Mkp.

Wicepr. p. mjr. Schwenk zawiadamia, że nie odbyło się posiedzenie komisji, mającej zbadać rachunek p. Karwata; posiedzenie to odbędzie się później.

Sprawa rachunku p. Karolli wywołała dłuższą dyskusję; zabierali głoś pp.: Dembiński, mjr. Schwenk, Kiliński, Potocki, Kopeć, Mastalski. Decyzje postanowiono odłożyć na później.

Przyjęto do wiadomości terminy zabaw w Sokole t.j. 5/I, 19/I i 2/2, następnie poruczono p. Orzelskiemu sprawę uzyskania sali Sokoła na Sylwestra.

Czytelni Towarzyskiej udzielono dla jej członków zniżek, jakich udziela się akademikom i uczniom.

Udzielono p. Dembińskiemu na własne życzenie 2-tygodiowego urlopu.

Wicepr. p. mjr. Schwenk wniósł prośbę o zwolnienie z godności wiceprezesa, motywując to stanowiskiem, jakie zajęli delegaci klubu na Walnem Zebraniu KZOPN, które to stanowisko jest przeciwne jego poglądom. Drugim powodem było głosowanie delegatów za zmianą przewodniczącego na tem zebraniu, a nawet przyjęcie godności przewodniczącego przez p. Orzelskiego.

W dyskusji nad powyższem zabierali głos pp. Dembiński, mjr. Schwenk, Orzelski i Mastalski. Na wniosek p. Dembińskiego sprawę odłożono do następnego posiedzenia, ponieważ sprawa jest ważna i należy ją przedstawić wobec całego Wydziału. Uchwalono zwołać następne posiedzenie na środę t.j. 18. bm. o godz. 6 1/2.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Mastalskiego i Dembińskiego]


Protokół XIX z posiedzenia Wydziału T.S. Wisła odbytego w dniu 18. lipca 1923.


Obecni pp. Dembiński, inż. Rączkowski, mjr. Schwenk, Mastalski, Kiliński, Kopeć, Potocki, Orzelski, inż. Łasiński, por. Zambelli, Potocki, Kornaś.

Zagaja p. Dembiński posiedzenie poświęcone rezygnacji majora Schwenka.

P. mjr. Schwenk twierdzi, że między jego przekonaniami, a przekonaniami innych członków Twa panuje rozdźwięk, a nie chcąc osobą swą powiększać rozdźwięku, zgłasza rezygnację, a następnie przedstawia błędy delegatów Twa na Walnem Zebraniu KZOPN.

Po przemówieniu p. mjra Schwenka przedstawia całą sprawę obszernie i wyczerpująco p. Dembiński.

W dyskusji zabiera głoś p. Orzelski: przedstawia przebieg zebrań delegatów klubów i treść uchwał, na tych zebraniach powziętych, dale przebieg Walnego Zgromadzenia KZOPN, w końcu stawia wniosek o nieprzyjęcie rezygnacji p. mjra Schwenka do wiadomości i uprasza p. mjra Schwenka, aby nadal pracą swą i sportowem doświadczeniem Tow. popierał.

P. inż. Rączkowski stwierdza, że sama sprawa jest zbyt małej wagi, a tylko dwie strony, to jest p. major Schwenk i delegaci klubu niepotrzebnie ją wyolbrzymiają. Apeluje, by sprawę załatwić ugodowo, w końcu popiera wniosek p. Orzelskiego.

P. Mastalski przedstawia intencje deklaracji powziętej na zebraniu klubów.

P. Dembiński popiera zdanie p. inż. Rączkowskiego, stwierdza brak złej woli u delegatów na Walne Zebranie KZOPN, apeluje do obu stron, by poniechali waśni, szkodliwych dla Towarzystwa i popiera wniosek p. Orzelskiego.

P. inż. Rączkowski zaznacza, że na przyszłość wszelkie sprawy powierzone delegatom winny być na pełnych posiedzeniach dokładnie przedyskutowane.

Wniosek p. Orzelskiego o nieprzyjęcie rezygnacji p. mjra Schwenka uchwalono jednogłośnie.

P. mjr. Schwenk oświadcza, że rezygnacji swej nie cofa. Przemawiają ponownie pp. Orzelski, inż. Rączkowski i Dembiński, apelując jeszcze do p. mjra Schwenka o cofnięcie rezygnacji.

P. Rączkowski stawia wniosek: Delegaci Wisły do Zarządu KZOPN będą przy każdej sposobności dążyć do usunięcia [Steisnera?] z Zarządu KZOPN, jako jednostki szkodliwej dla sportu polskiego.

Wniosek ten jednogłośnie uchwalono. Wobec powyższego p. mjr. Schwenk swą rezygnację cofa.

Udzielono p. Dembińskiemu urlopu na dwa tygodnie.

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Mastalskiego i Dembińskiego]


Protokół XX z posiedzenia Wydziału T.S. Wisła, odbytego w dniu 23.lipca 1923.


Obecni: wicepr. p. mjr. Schwenk, p. Orzelski, por. Zambelli, Potocki, Kiliński, , Budzisz, kpt. Strusiewicz, Kopeć, Mastalski.

Odczytany protokół z ostatnich dwu posiedzeń przyjęto do wiadomości.

Nawiązując do ost. protokołu podaje p. Orzelski, że rozmawiał z dr. Szczepańskim o udzielonych terminach w Sokole i prosił go o poparcie przy uzyskaniu sali Sokoła na Sylwestra, co tenże mu przyobiecał. Równocześnie przypomina p. Orzelski uchwałę Wydziału, co do każdorazowego sprawozdanie kierowników sekcji.

P. Kopeć zawiadamia, że z powodu ferji sekcja piłki nożnej jest obecnie nieczynną.

P. Budzisz mówi, że obecnie nie jest przygotowany zdać sprawozdania z dotychczasowej działalności sekcji propagandy, uczyni to jednakowoż na następnym posiedzeniu.

P. mjr. Schwenk podaje, że 24. bm. ma odbyć się licytacja w [Demacie?], na której możnaby nabyć pompę, tak potrzebną dla Towarzystwa.

Wobec tego wybrano komisję w osobach pp. majora Schwenka, inż. Łasińskiego i Potockiego, którzy wezmą udział w licytacji i pompę zakupią.

Doraźnie zebrana składka dała następujący wynik: por. Zambelli i Orzelski po 250.000.-, Kiliński 200.000, inż. Łasiński i Potocki po 100.000.-

Polecono p. Kopciowi, by sprawę zakupu odznak Tow. przeprowadził i o wyniku dał znać Wydziałowi. Odznaki mają być mniejszego formatu niż dotychczasowe. P. Potockiemu polecono zakupić na ten cel 1000Kč.

Wniosek p. Mastalskiego o wdrożenie kroków w celu uzyskania należnych nam z Mor. Ostrawy 2000Kč odłożono do następnego posiedzenia.

Otrzymane z Ofic. Klubu 5 baonu saperów 11 biletów sezonowych do pływalni wojskowej polecono wydać pierwszej drużynie; Ofic. Klubowi sap. wyrazić za to podziękowanie.

P. majorowi Schwenkowi udzielono na jego własne życzenie 6-tygodniowego urlopu.

W sprawie rachunków p. Karolli i Karwata p. inż. Łasiński wystosuje odpowiednie listy, które da sekretarzowi do podpisania i wysłania.
[podpisy Mastalskiego i Dembińskiego]


Protokół XXI. z posiedzenia Wydziału T.S. Wisła, odbytego w dniu 6. sierpnia 1923.


Obecni: prezes p. Dembiński, członkowie: inż. Łasiński, Orzelski, Potocki, Kopeć, Kiliński, Pawlikowski, Mastalski.

Przeczytany protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto do wiadomości.

P. inż. Łasiński oznajmia, że pompy w Damasie nie zakupiono, ponieważ nie było odpowiednich do nabycia.

W sprawie zwrotu 2000Kč informuje p. prezes Dembiński o dotychczasowych staraniach celem odzyskania należnej nam kwoty od Mor. Slavii, a przedstawiwszy stosunki jakie tamże panują, zaznacza, że [obecnie musimy?] z definitywnem załatwieniem tego jeszcze poczekać.

Odnośnie do zakupu odznak dla Towarzystwa polecono wydać jeszcze 3 listy do K.S. Piast w Cieszynie, do Łodzi i Warszawy, w celu poznania, na jakich warunkach w tychże miejscach moglibyśmy takowe nabyć.

Rachunek p. Karwata uznano w całości; co do odpowiedzi do p. Karolli - to prezes p. Dembiński zaproponował, by list p. inż. Łasińskiego nieco zmodyfikować.
[podpisy Kornasia?i Dembińskiego]


Protokół XXII z dnia 27. sierpnia 1923.


Obecni: pp. Dembiński, Kornaś, Łasiński, Orzelski, Strusiewicz, Potocki, Mastalski, Kopeć, Pawlikowski.

Z powodu braku materjału posiedzenie odroczono do dnia 3. września 1923.-

[podpisy Kornasia? i Dembińskiego]

Protokół XXIII z dnia 10. września 1923.


Obecni: pp. Dembiński, Wojas, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Mastalski, Kiliński, Łasiński, Orzelski, Kopeć.-

Przyjęto bez zmiany protokoły XXI i XXII. poczem prezes p. Dembiński podaje powody, które jego oraz wiceprezesa p. Wojasa skłoniły do wniesienia rezygnacji z zajmowanych w Towarzystwie godności, poczem obszernie przedstawia stosunek Drużyn, zwłaszcza pierwszej, do Zarządu. W końcu swego przemówienia oświadcza, że zgłoszoną rezygnację cofa a z oświadczeniem jego solidaryzuje się wiceprezes p. Wojas.-

Uchwalono:
1.) Zreasumować uchwałę Zarządu z dnia 7/10.1919, mocą której wykreślono z listy członków Tow. gracza Adama Koguta i gracza tego w razie jego zgłoszenia się z powrotem do Twa przyjąć.-

2.) Porozumieć się z p. mjr. Szkolnikowskim w prawie terminów zabaw karnawałowych i urządzania tychże wspólnie z Sokołem.-

3.) Zakupić materjał potrzebny do zabezpieczenia dołu kloacznego a wykonanie robót polecić stróżowi.

4.) Zajmowane dotąd przez "Wiadomości Sportowe" dwa miejsca w trybunie środkowej z powodu zwinięcia tego pisma oddać "Kurjerowi Wieczornemu".-

5.) Wykreślić p. Budzisza Władysława z grona członków Zarządu z powodu kilkakrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności tegoż na posiedzeniach.

6.) Przyjąć rezygnację p. Orzelskiego Tadeusza z godności członka Komisji rewizyjnej.-

7.) W miejsce p. Budzisza zakooptować p. Orzelskiego, zaś do Komisji rewizyjnej p. Paszuchę Stefana.-

8.) Zwrócić uwagę por. Zambellemu na przepis statutu, wedle którego dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach powoduje usunięcie z grona członków Zarządu.-

9.) Postawić wniosek na W. Zebr. o zniesienie urzędu kierownika sekcji propagandy.

10.) Kwotę 300.000 Mk. wypłaconą przez Two. tytułem udziału Wiadomościom Sportowym przyznać w formie subwencji a to wobec faktu, że Wiadomości Sportowe nie tworzyły spółki udziałowej.-

11.) Przyjąć do wiadomości sprawozdanie skarbnika wedle którego czysty dochód z zawodów Warta-Wisła w dniu 9.bm. wynosi Btto: 62.980.000 Mk. - czysty zysk: 17.250.800 Km.=

12.) Przyznać i wypłacić stróżowi za pracę około boiska kwotę 1.3000.000 Mk. t.j. jeden miljon trzysta tysięcy Mk.=

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]


Protokół XXIV spisany na posiedzeniu w dniu 17/9 - 23.

w obecności członków Zarządu Dembińskiego, Wojasa, Schwenka, Kornasia, Łasińskiego,Potockiego, Kilińskiego, Mastalskiego, Karolli, Paszuchy i Orzelskiego.-

Przyjęto protokół poprzedniego posiedzenia z tą zmianą, że pkt. 9 tego protokołu ma opiewać: "Zarząd postawi na W. Zebraniu wniosek o zniesienie sekcji propagandowej".-

Prezes p. Dembiński w dłuższem przemówieniu podnosi zasługi położone przez wiceprezesa p. Wojasa około rozwoju Tow. za co imieniem tegoż wyraża mu głęboką wdzięczność i wnosi, aby ten moment wdzięczności utrwalić przez wmurowanie w trybunie tablicy, zawierającej zasługi p. Wojasa,- co też Wydział jednomyślnie uchwala a wykonanie uchwały przekazuje komisji złożonej z pp. Dembińskiego, Łasińskiego i Schwenka.-

Uchwalono zakupienie materaca do zapasów ciężkoatletycznych,- i urządzenie zapasów atletów w dniu 30 bm. przed zawodami Ł.K.S. - Wisła po porozumieniu się z kierownikiem sekcji p. Pawlikowskim.-

Na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]


Protokół XXV z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24/9 - 1923.


Obecni pp Dembiński, Kornaś, Potocki, Łasiński, Kiliński, Mastalski, Orzelski, Pawlikowski, Kopeć.-

Przyjęto bez zmiany protokół poprzedniego posiedzenia.-

Omówiono i ustalono szczegóły urządzenia zawodów Ł.K.S. - Wisła i przydzielono związane z tem czynności poszczególnym członkom Zarządu.-

Wybrano komisję w składzie: pp. Dembiński, Rączkowski, Wojas i Szkolnikowski, której zadaniem będzie czuwanie nad sprawą rozszerzenia boiska. Kierownika sekcji lekkoatletycznej p. por. Zakrzewskiego przyjęto do grona członków Zarządu.-

Upoważniono prezydjum do poczynienia wydatków koniecznych do wybudowania 2. szatni i zakupienia potrzebnych sprzętów lekkoatletycznych.-

Przyjęto do wiadomości zgłaszaną przez p. por. Zambellego rezygnację z godności członka Zarządu i w miejsce jego uchwalono zakooptować p. kpt. Roganowicza Bronisława.-

na tem posiedzenie zakończono.-
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]

Protokół XXVI z posiedzenia odbytego w dniu 1. października 1923.


Obecni p.p. Potocki, Orzelski, Łasiński, Kiliński, Mastalski, Pawlikowski, Kopeć, Karolla, Kornaś.-

Z powodu nieobecności prezesa i jego zastępców przewodnictwo obejmuje za zgodą obecnych p. Orzelski.

Przyjęto bez zmiany odczytany protokół poprzedniego posiedzenia.

Do złożenia sprawozdania przez kier. sekcji piłki nożnej z zawodów Ł.K.S. - Wisła uchwalono zwołać posiedzenie graczy na dzień 4. bm.-

Następnie omówiono szczegóły urządzenia meczu Iskra - Wisła w dniu 7. bm. i odpowiednie funkcje przydzielono poszczególnym członkom Zarządu.-

Wedle sprawozdania złożonego przez skarbnika dochód z meczu Ł.K.S. - Wisła wynosi Btto: 82.880.000, wydatki 51.485.000 Mkp.

Poruszoną przez p. Pawlikowskiego sprawę wyszukania lokalu na treningi dla sekcji ciężkoatletycznej na sezon zimowy przekazano p. Mastalskiemu, który na następnem posiedzeniu złoży sprawozdanie z poczynionych w tym kierunku starań.

Sprawę urządzenia bankietów dla drużyny po meczach przekazano komisji w składzie: pp. Łasiński, Potocki i Kopeć.-

Uchwalono wypłacić stróżowi tytułem datku kwotę 1.000.000 Mk. |: jeden miljon Mk:|.-

Na tem zakończono posiedzenie.
[podpisy Kornasia i Wojasa]


Protokół XXVII w dniu 8/10/ br.

posiedzenia Zarządu nie odbyło się z powodu braku kompletu.-

Zjawili się pp.: Strusiewicz, Orzelski, Kopeć, Potocki, Kiliński.-

[podpisy Kornasia i Wojasa]

Protokół XXVIII z posiedzenia odbytego w dniu 15/X - 1923.

pod przewodnictwem wicepr. p. Wojasa.

Obecni pp.: Wojas, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Kiliński, Mastalski, Kopeć,Łasiński, Pawlikowski.

Przyjęto bez zmiany protokół poprzedniego posiedzenia.

Wedle sprawozdania złożonego przez skarbnika wynosi czysty dochód z zawodów z Iskrą około 3.000.000 Mk.

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Kopecia z zawodów niedzielnych rozegranych we Lwowie z Pogonią o mistrzostwa Polski:

W związku z odbyć się mającymi w dniu 21. bm. zawodami z Pogonią, uchwalono:
1.) zawody powyższe odpowiednio zareklamować w dziennikach miejscowych,
2.) zamówić hotel dla drużyny Pogoni |:p. Mastalski:|,
3) oddać do druku 200 afiszów |:p. Potocki:|,
4). zamówić policję w liczbie 7. pieszych i 1. konnego,
5.) sprawić 20. opasek biało-czerwonych dla [ordnerów?],
6.) przyjąć 12. biletów,
7.) uprosić p. kpt. Strusiewicza o przysłanie 30. żołnierzy dla pilnowania porządku,
8.) udzielić członkom zarządu 1. lożę, zaś członkom klubu Pogoni wolnego wstępu za okazaniem legitymacji,
9.) zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu na dzień 18. bm. godz. 6 1/2 w lokalu kupców, Smoleńsk 19.

Upoważniono komisję urządzającą komersy do udzielenia zezwolenia graczom na używanie piwa i zimnych zakąsek podczas komersów;

Propozycję p. inż. Łasińskiego, aby zakupić miednice i szafki dla graczy - uchwalono załatwić po meczu z Pogonią.-

Sprawę zwiezienia [husu?] i wywalcowania boiska przekazano do załatwienia p. Kopeciowi.

Uchwalono podwyższyć stróżowi płacę do kwoty 500.000 Mk. tygodniowo.-

Na tem zakończono posiedzenie.
[podpisy Kornasia i Dembińskiego


Protokół XXIX z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 22/X - 1923.

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.

Obecni pp.: Wojas, Kornaś, Potocki, Kiliński, Strusiewicz, Karolla, Kopeć, Łasiński, Mastalski.

Po przyjęciu do wiadomości protokołu z poprzedniego posiedzenia, zawiadamia prezes p. Dembiński, że na zawody rewanżowe z Pogonią, odbyć się mające w dniu 4/XI br. w Warszawie zaproponował następujących sędziów: 1) Rozenfelda, 2) Mandla, 3) Dr Lustgartena i 4) Marczewskiego.-

Następnie przedstawia prezes p. Dembiński przebieg bankietu, urządzonego po zawodach z Pogonią i wielce nietaktowne zachowanie się gracza Danza. Po dyskusji uchwalono wniosek p. Kopecia, aby sprawę ewentualnego ukarania Danza przekazać komisji kwalifikacyjne, która sprawę tę zbada i załatwi po dniu 4/XI t.j. po finale o mistrzostwa Polski.-

Również odnośnie do p. Nowaka Rudolfa uchwalono zebrać materjał, dowodzący jego szkodliwej działalności dla Towarzystwa a po zebraniu takowego sprawę oddać do załatwienia komisji kwalifikacyjnej.

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie skarbnika, wedle którego czysty dochód z zawodów z Pogonią wynosi około 160. miljonów Mkp.

Uchwalono:
1.) przekazać Komisji gospodarczej korzystne ulokowanie gotówki, jaką Tow. obecnie posiada;
2.) przyjąć zaproszenie K.S. Podgórze do wzięcia udziału w 10.letnim jubileuszu tego klubu i udzielić bezpłatnie boiska dla rozegrania zawodów z I Drużyną Twa;
3.) uprosić pp. Schwenka i Szkolnikowskiego o zajęcie się ulepszeniem boiska na zimę, a to zaraz po ukończeniu obecnego sezonu;
4.) zakupić beczkę [nafty]smoły do smarowania dachu na domku stróża;
5.) wydelegować pp. Łasińskiego i Kornasia co Zarządu Sokoła celem zakontraktowania sali na zabawy w karnawale,-
6.) oddać sprawę urządzenia meczu z Cracovią pp. Dembińskiemu i Kopeciowi.-

Na tem posiedzenie zakończono .
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]


Protokół XXX z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 29/X. br.

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.-

Obecni pp.: Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Kiliński, Kopeć, Karolla, Mastalski.

Przyjęto do wiadomości protokół z poprzedniego posiedzenia.-

Skarbnik p. Potocki zawiadamia, że zgodnie z uchwałą zarządu powziętą na poprzednim posiedzeniu zakupił 57. dolarów po kursie 2.075.000 Mk.-

W sprawie urządzenia zabaw w karnawale w sali Sokoła wywiązała się obszerna dyskusja, w której przemawiali pp.; Dembiński, Potocki, Kornaś, Strusiewicz, Łasiński; uchwalono porozumieć się w wicepr. p. Wojasem i na następnem posiedzeniu wybrać ścisły komitet zabawowy, składający się z pięciu członków, który będzie miał prawo kooptować w miarę potrzeb dalszych członków.-

Graczom: Śliwie, Mrozowi i Kaczorowi, którzy ukończyli 10-lecie [czynnej pra] swej pracy w Towarzystwie oraz Reymanowi I, Kowalskiemu i Danzowi I, którzy grali po 100 meczów w I drużynie Twa. - uchwalono ofiarować złote sygnety, których zakupienie przekazano komisji złożonej z pp. Dembińskiego, Potockiego, Kornasia i Kopecia.-

Na wniosek p. inż. Łasińskiego uproszono prezesa p. Dembińskiego, aby przy sposobności pobytu w Warszawie zwrócił się do p. Marszałka Osieckiego z prośbą o poparcie dążeń Twa. do uzyskania zezwolenia na rozszerzenie boiska.-

Sprawę gracza IV drużyny Edwarda Słomki uchwalono załatwić definitywnie po przesłuchaniu go przez pp. Dembińskiego i Strusiewicza.-

Na tem posiedzenie zakończono, z tem, że odtąd posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz. 6 1/2 wieczorem w lokalu kupców przy ul Smoleńsk L. 19.-

[podpis Kornasia]


Protokół XXXI z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 12/11/ - 23.


Obecni pp.: Dembiński, Wojas, Schwenk, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Kopeć, Orzelski, Kiliński, Mastalski.

Przyjęto bez zmiany protokół poprzedniego posiedzenia.

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie prezesa p. Dembińskiego z interwencji tegoż u p. ministra Osieckiego w sprawie uzyskania gruntu na rozszerzenie parku sportowego.-

Uproszono p. inż. Łasińskiego o kontynuowanie pertraktacji z Sokołem w sprawie wynajmu sali na zabawę sylwestrową.-

Uchwalono:
1). Akceptować wydatek w kwocie 39 1/2 dolara na zakup 6. sygnetów dla graczy;
2). Zwołać doroczne Zebranie Członków na dzień 21 XII. br. godz. 9. rano z tem, że w razie braku kompletu odbędzie się Nadzw. W. Zebr. w pół godziny później bez względu na ilość obecnych,

3). Porządek dzienny W. Zebr. ustalono:
1) Odczytanie protokołu z ostatn. W. Zebr.
2) Sprawozdanie sekretarza,
3) -- kierowników sekcji,
4) -- skarbnika,
5) -- Komisji rewizyjnej,
6) Wybór nowego Zarządu,
7) Zmiany statutu,
8) Wnioski ustępującego Zarządu,
9) Wnioski i interpelacje.

Wybrano komisję statutową w składzie: pp. Schwenk, Dembiński, Orzelski; celem przeprowadzenie prawnych zmian w statucie.

Sprawę kradzieży materjału sportowego z szatni prz4ez graczy Słomkę i Jarosza przekazano do przeprowadzenia p. Mastalskiemu, który na następnem posiedzeniu przedstawi Zarządowi konkretne wnioski w tej sprawie.-

Polecono p. Kopeciowi porozumieć się z Zarządem Sokoła odnośnie do warunków, na jakich członkowie Twa. mogliby uczęszczać na ćwiczenia w czasie zimowym.-

Uchwalono użyczyć boiska K.S. "Podgórze" na rozegranie zawodów jubileuszowych z I Dr. Twa i równocześnie połączyć jubileusz graczy I dr. t.j. Śliwy, Mroza, Reymana, Kaczora, Danza i Kowalskiego, którym w czasie zawodów zostaną wręczone pamiątkowe sygnety.-

Uchwalono zgodę na rozegranie zawodów z Cracovią na boisku Twa.-

Na tem zakończono posiedzenie.
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]

Protokół XXXII spisany w dniu 19. listopada 1923.-


Obecni pp.: Dembińskie, Wojas, Schwenk, Kornaś, Łasiński, Potocki, Orzelski, Kiliński, Kopeć.

Nieobecność usprawiedliwił p Mastalski.-

Sprawę wynajmu sali na W. Zebr. przekazano p. Kopeciowi do załatwienia,- również przypomniano mu rychłe załatwienie sprawy ćwiczeń graczy w Sokole w sezonie zimowym.-

Następnie omówiono dokładnie szczegóły dotyczące urządzenia zawodów z Cracovią w dniu 25/XI br. przyczem poszczególnym członkom Zarządu przydzielono pewno funkcje z meczem tym związane.-

Uchwalono zaproponować do prowadzenia tych zawodów sędziów: [Fąfarę?] z Górnego Śląska i Schorra z Przemyśla, a to dlatego, ponieważ Cracovia na proponowanego poprzednio sędziego p. Rozenfelda z Bielska zgodzić się nie chce.-

Przyjęto do wiadomości poprawki statutu poczynione przez wybraną ad hoc komisję.-

Następnie przesłuchano jawiącego się osobiście gracza Edwarda Słomkę, który przedstawia zajście ze stróżem w szatni oraz wyjaśnia cel zabrania buta. Po dyskusji uchwalono wniosek p. mjr. Schwenka: Zarząd uważa sprawę za wyjaśnioną i za wykroczenie przeciw przepisom udziela graczowi Edwardowi Słomce naganę. Sposób wykonania należy ogłosić przez przybicie ogłoszenia w szatni.-

Odnośnie do gracza Jarosza Zarząd powziął następującą uchwałę: Gracza Jarosza wydala się z Twa., ponieważ tenże zabrał z szatni bez zezwolenia i wiedzy kierownika szatni, spodenki i sztućce będące własnością Twa., które to przedmioty rozpoznane zostały przez graczy: Cebulaka i braci Czyżewiczów,- nadto zwrócić się do rodziców gracza Jarosza z żądaniem zwrotu zabranych przez ich syna rzeczy do dni 14. z tem, że w razie nieuczynienia zadość powyższemu żądaniu sprawa oddana zostanie na drogę sądową.

Rachunek przedłożony przez gracza Zapióra uchwalono załatwić po sprawdzeniu jego prawdziwości, a sprawdzenie tegoż przekazano p. Kopeciowi.-

Ogłoszenie W. Zebr. odbyć się mającem w dniu 2/XII. br/ uchwalono ogłosić w Przeglądzie Sportowym i Kurjerze Codziennym z tem, że osobne zawiadomienie o Walnem Zebr. rozsyłane nie będą.-

Uchwalono podwyższyć ubezpieczenie trybuny, domku i ogrodzenia na kwotę pięć miljardów Mkp.=

Urządzić komers po meczu z Cracovią w lokalu kupców, a o zajęcie się jego urządzeniem uproszono p. Wojasa.-

Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. mjra. Schwenka projekt naprawy boiska, a rozpoczęcie robót uzależniono od stanu funduszów Twa.-

Na tem posiedzenie zakończono .
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]


Protokół XXXIII z posiedzenia Zarządu, odbytego pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego w dniu 30. listopada 1923.


Obecni pp.: Wojas, Schwenk, Kornaś, Potocki, Roganowicz, Strusiewicz, Orzelski, Mastalski, Zakrzewski, Kiliński, Kopeć, Korzeniowski, Łasiński.

Odczytany protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany.

P. Kopeć przedstawia sprawę wynajmu sali "Sokoła" na ćwiczenia gimnastyczne dla graczy, zaznacza że opłata za 1. godzinę wynosi 6 złp. i proponuje, aby poczynić starania o wynajęcia sali w jednej ze szkół krakowskich.

Po dyskusji uchwalono uprosić p. mjra. Szkolnikowskiego o wyjednanie u Zarządu Sokoła przystępniejszych warunków najmu, zaś p. por. Zakrzewskiego o objęcie kierownictwa ćwiczeń, gdyż w takim razie odpadnie potrzeba opłacenia instruktora.-

Przyjęto do wiadomości oświadczenie p. prezesa, że trybuny ubezpieczył na kwotę 4 miljardy ośmset pięćdziesiąt miljonów Mkp.=

Wyrażono podziękowanie wiceprezesowi p. Wojasowi za trudy poniesione około urządzenia komersu dla drużyny po zawodach z Cracovią.-

Na odbyć się mające w deniu 2/XII Wal. Zebranie rozdzielono odpowiednie referaty między poszczególnych członków [ucięty fragment tekstu]

Po dyskusji nad ustaleniem wysokości wkładek rocznych członków na rok 1924. uchwalono zgłosić na W. Zebr.:

1) wniosek p. mjra Schwenka, aby wkładki dla członków zwyczajnych ustalić na 1. franka szwajc. dla członków nadzw. 25. ctn.

2) wniosek p. Orzelskiego o zamianowanie wicepr. p. Wojasa Członkiem Założycielem,

3) wniosek p. Orzelskiego poparty przez pp. Schwenka i Dembińskiego o zamianowanie Członkiem honor. inż. Ludwika Christelbauera ze Lwowa,

4) Zaproponować następujący skład Zarządu na rok 1924.:
prezes: Dembiński Aleksander,
vice -"- Wojas Franciszek,
-"- Szkolnikowski Józef
-"- SChwenk Fryderyk,

Członkowie: Koraś Gustaw, Wyrobisz Wal., Potocki Mieczysław, Kiliński Szczęsny, Mastalski Józef, Łasiński Teodor, Strusiewicz Karol, Roganowicz Bronisław, Orzelski Tadeusz,

Komisja rew.: Korzeniowski Aleksander, Kaliciński Ludwik,

Zast. " " Paszucha Stefan, 2) vacat.

Wniosek p. Wojasa, aby wobec stwierdzonej przez Zarząd szkodliwej dla Tow. działalności p. Nowaka Rudolfa wykluczyć tegoż z grona członków Twa. - przekazano do załatwienia - po dłuższej dyskusji Komisji dyscyplinarnej.-

Na tem posiedzenie zakończono .
[prawdopodobne podpisy Kornasia i Dembińskiego]


Protokół XVIII . 2 XII 1923


spisany na Walnem Zgromadzeniu członków T. S. "Wisła" odbytem w dniu 2. grudnia 1923 r. w sali Twa Technicznego.-

Porządek dzienny:
1.) Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,
2.) Sprawozdanie sekretarza,
3.) Sprawozdanie Sekcji: a) piłki nożnej,
b) ciężkiej atletyki,
c) lekkoatletycznej,

4.) Sprawozdanie Komisji Administracyjnej,
5.) Sprawozdanie Skarbnika
6.) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7.) Zmiany Statutu,
8.) Wnioski ustępującego Zarządu,
9.) Wybór nowego Zarządu,
10.) Wnioski i interpelacje.

Prezes p. Dembiński otwiera posiedzenie powitaniem zebranych, poczem przemówienie swoje poświęca zmarłym w roku bieżącym członkom Twa ś.p. Marjanowi Zajdzikowskiemu i por. Dąbrowskiemu, a Walne zebranie pamięć ich uczciła przez powstanie.-

Wyłoniona spośród zebranych Komisja skrutacyjna w osobach p.p. mjra Szkolnikowskiego, Budzisza i Kalicińskiego stwierdza, że na obecnych 94 członków, uprawnionych do głosowania jest 78.-

Odczytany protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia przyjęto bez zmiany do wiadomości. Również sprawozdania sekretarza iż działalności Zarządu na rok ubiegły, czy kierowników sekcji: piłki nożnej, ciężkiej i lekkiej atletyki przyjęto bez dyskusji.-

Po szczegółowej przedstawieniu przez zast. skarbnika p. Kilińskiego obrotu kasowego Towarzystwa w roku bieżącym oraz przedstawieniu stanu finansowego, w jakim Towarzystwo w chwili obecnej się znajduje, zabrał głos przewodniczący Komisji rewizyjnej p. inż. Łasiński, który stwierdził, że księgi prowadzone są bardzo dokładnie, a komisja rewizyjna przy przeprowadzaniu [szkontra?] nie znalazła żadnych usterek, wobec czego stawia wniosek na udzielenie absolutorjum ustępującemu Zarządowi, który to wniosek zebrani uchwalili przez aklamację.-

Z kolei przystąpiono do następnego punktu dziennego t.j. zmiany statutu.- Referent p. Orzelski uzasadnia potrzebę zmiany pewnych punktów dotychczasowych statutu Towarzystwa, poczem Walne Zebranie uchwaliło proponowane przez referenta zmiany z dodatkiem p. Budzisza, że do art. VII. pkt. 20. należy dodać słowo "co najmniej".-

Wnioski ustępującego Zarządu:
1.) Walne Zebranie mianuje Członkiem Honorowym inż. Ludwika Christelbauera we Lwowie,
2.) Walne Zgromadzenie nadaje godność Członka Założyciela Towarzystwa dotychczasowemu wiceprezesowi p. Franciszkowi Wojasowi; oba wnioski uchwalono przez aklamację.-

Odnośnie do ustalić się mającej wysokości wkładek rocznych członków Towarzystwa, ustępujący Zarząd stawia wniosek aby wkładka roczna dla członków zwyczajnych wynosiła 1. Fr. szwajcarski, płatny po kursie w dniu płatności, zaś dla członków nadzwyczajnych 25 ct.-

P. Wojtyga wnosi, aby wkładki członków zwyczajnych uchwalić w wysokości 2 fr. szw. Po dyskusji p. Wojtyga wniosek swój cofa, a Wale zebranie uchwala jednogłośnie wniosek Zarządu.-

Wybór Zarządu na rok 1924.

Na wniosek p. Wiśniewskiego wybrano prezesem przez aklamację p. Dembińskiego.- Przedstawioną przez ustępujący Zarząd listę członków Zarządu, a to: wiceprezesi mjr. Szkolnikowski Józef, mjr. Schwenk Fryderyk, Wojas Franciszek, członkowie: Kornaś Gustaw, Wyrobisz Walery, Potocki Mieczysław, Kiliński Szczęsny, in. Świerkosz Adam, kpt. Strusiewicz Karol, kpt. Roganowicz Bronisław, Orzelski, Tadeusz, Mastalski Józef, wybrano na wniosek por. Markiewicza poparty przez p.p. Wiśniewskiego i Łasińskiego jednogłośnie.-

P. mjr. Szkolnikowski oświadcza, że z powodu braku czasu nie może przyjąć godności wiceprezesa Towarzystwa i prosi aby Walne Zgromadzenie poruczyło ten mandat komu innemu.-
Na skutek powyższego oświadczenia uchwalono wniosek p. mjra Schwenka: wybór p. mjra Szkolnikowskiego na wiceprezesa Towarzystwa Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy i pozostawia p. Szkolnikowskiemu czas do namysłu celem przyjęcia wyboru, zaś w razie odmowy upoważnia nowowybrany Zarząd do kooptowania kogoś innego.-

Do Komisji rewizyjnej wybrano:
p.p. [Korzeniowskiego Aleksandra], Czł. Łasińskiego Teodora i Czł. Kalicińskiego Ludwika, Zast. Paszuchę Stefana - Korzeniowskiego Aleks.-

Wnioski i interpelacje:

Wniosek p. Orzelskiego; Walne Zgromadzenie nakłada na nowowybrany Zarząd obowiązek jak najrychlejszego postarania się o wynajęcie lokalu klubowego i rozszerzenie boiska,- uchwalono jednogłośnie.-

Proponowane przez p. Wojtygę ulgi dla członków nieczynnych Towarzystwa w formie zniżek cen biletów wstępu na zawody i.t.p. przekazano Wydziałowi pod rozwagę.-

Zainicjowana przez wiceprezesa p. Wojasa wśród zebranych składka na fundusz olimpijski przyniosła kwotę, 18.235.000.- Mkp, na cegiełkę wawelską: 6.000.000.- Mkp.- i na gwiazdkę dla żołnierzy rannych w dniu 6 listopada kwotę 5.010.000.- Mkp.-

Po wyrażeniu przez przewodniczącego podziękowania członkowi Towarzystwa p. [Ficie?] za dar złożony na rzecz Towarzystwa w kwocie 1.000.000.- Mkp.- posiedzenie zakończono.-

[podpisy Kornasia i Dembińskiego]

Doniesienia prasowe

Nieuczciwość publicystyczna!


Wiadomości Sportowe Nr. 3. Kraków, wtorek 13 marca 1923. Rok II.


Otrzymaliśmy następujący list z prośbą o zamieszczenie. Wszelkie komentarze są tu zbyteczne.

Wielmożny Panie Redaktorze !

W Nrze 8 „Tygodnika Sportowego” z dnia 3. bm. w artykule zatytułowanym „Przegląd sportowy lokalny” została umieszczona wiadomość, jakobym miał z moimi licznymi zwolennikami” opuścić „Wisłę i przenieść się do ,,Cracovii” z powodu „osobistej konkurencji wpływów” z prezesem p. Dembińskim.

Każdemu, znającemu bliżej sportowe stosunki krakowskie było wiadomem, iż należałem do tych, którzy podnieśli myśl oddania prezesury T. S. Wisła w ręce jednego z najlepszych i najgodniejszych sportowców i organizatorów w Krakowie p. Dembińskiego. Należałem dalej do tych licznych członków naszego Towarzystwa, którzy p. Dembińskiego skłonili do przyjęcia tej godności. Jako wiceprezes T. S. „Wisła” jestem dobrze poinformowany o działalności Towarzystwa i z całym naciskiem podkreślam, iż pomiędzy panem Dembińskim a mną, jak również kimkolwiek z Towarzystwa najmniejsza scysja nie miała miejsca, a mający zaszczyt i sposobność współpracy z naszym prezesem, pozwolę sobie na podstawie dotychczasowego współdziałania być wyrazicielem przekonania wszystkich członków, iż żadne nieporozumienia, nie będą na pewne miały miejsca, z tego choćby powodu, iż w T. a. „Wisła” istnieje konkurencja, ale w pracy nad rozwojem sportu polskiego i własnego klubu — a nie wpływów.

Artykuł wyżej wymieniony „Tygodnika Sportowego” zaznacza dalej, iż moim kapitałem zostały wybudowane trybuny u Wisły”. Pozwolę sobie tylko w kilku słowach sprostować powyższy wiadomość: Trybuny T. S. „Wisła” ma do zawdzięczenia tylko pracy i ofiarności licznych swych członków, a że wybrano i obdarzono mnie godnością, przewodniczącego Komisji Gospodarczej Towarzystwa, poczytuję to sobie za zaszczyt, iż mogłem dzięki zwłaszcza usilnej współpracy innych członków nie zawieść położonego we mnie zaufania i oddać Towarzystwu trybuny. Dodam, że skromna pożyczka nie może być braną w rachubę wobec kapitału uzyskanego przez świadczenia innych członków Towarzystwa.

Zdziwiony, iż omówiona notatka mogła znaleźć się na szpaltach pisma, którego Redakcja znajduje się w Krakowie, bez uprzedniego sprawdzenia, pozwolę sobie na zakończenie zaznaczyć, iż cała wiadomość o przejściu ({mandatarjuszy” z „Wisły” do „Cracovii” jest tylko zwykłą a złośliwą plotką, pozbawioną wszelkich podstaw. Nie chcąc pozostawiać bez odpowiedzi nieprawdziwych, bałamucących opinję wieści i celem sprostowania plotki, która w dużej mierze narusza dobro imię dwu klubów krakowskich i dąży najwidoczniej do wywołania rozdźwięku między p. Dembińskim a mną— uprzejmie proszę o zamieszczenie na łamach cennego pisma w najbliższym numerze treści niniejszego listu. Z wys. poważaniem

F. Wojas

Wiceprezes T. S. „Wisła”

Otrzymują Redakcje; „Przeglądu Sportowego“ , „Sportu” , „Tygodnika Sportowego” i „Wiadomości Sportowych” .

Adres Sekretarjatu

Wiadomości Sportowe Nr. 4 Kraków, wtorek 20. marca 1923. Rok II.

Adres Sekretarjatu T. Wisła jest następujący: Gustaw Kornaś, Kraków, Kościuszki 34. I. p.


Z szeregów T. S. Wisła ubył znów jeden z gorących i uczynnych członków śp. Marjan Zajdzikowski. Cichą lecz pełną poświęcenia pracą służył każdej chwili Towarzystwu. Zmarły w ub. r. sprawował godność członka komisji gospodarczej, w Zarządzie Towarzystwa. — Cześć Jego pamięci.

Sport lwowski

Nr. 45. Lwów, niedziela 1. kwietnia 1923. Rok II.

T. S. „Wisła" zawiadamia o zmianie adresu Sekretarjatu. Wszelkie pisma i telegramy przesyłać należy pod adresem: „Gustaw Kornaś, Kraków, ul. Kościuszki 1. 34, I. p.“ Wśród lwowskich klubów „C“ klasy. Wśród klubów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Twa Sportowego. Anons

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”

1923, nr 299 (27 XI)

KURYER SPORTOWY.

ZAWIADOMIENIE. Niniejszem zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Twa Sportowego „Wisła” odbędzie się dnia 2 grudnia br. o godzinie 9 rano w sali Twa Techników ul. Straszewskiego 1. 29 II p. z następującym porządkiem dziennym: 1) Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia, 2) sprawozdanie sekretarza, 3) sprawozdanie Sekcyi a) piłki nożnej, b) ciężkiej atletyki, c) lekkoatletycznej, 4) sprawozdanie komisyi administracyjnej, 5) sprawozdanie skarbnika, 6) sprawozdanie komisyi rewizyjnej, 7) zmiany statutu, 8) wnioski ustępującego zarządu, 9) wybór nowego zarządu, 10) wnioski i interpelacye.

W razie braku przepisanego statutem kompletu Walne Zgromadzenie odbędzie się wpół godziny później bez względu na ilość, obecnych członków (art. VIII pkt. 23 statutu). Wszelkie ewentualne wnioski członków należy zgłosić pisemnie na ręce sekretarza (G. Kornaś Kościuszki 31) najpóźniej na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. VII pkt. 25 statutu). Zaznaczamy, że prawo głosu na Walnem Zgromadzeniu przysługuje w myśl przepisów statutu (art. V pkt. 17) tylko tym Członkom Towarzystwa, którzy wkładkę za rok bieżący uiścili w terminie statutem przepisanym. Za Zarząd T. S. „Wisła” prezes A. Dembiński m. p. sekretarz G. Kornaś m. j.Walne zebranie T.S. Wisła

Tygodnik Sportowy

ROK III. KRAKÓW, DNIA 4 GRUDNIA 1 9 2 3 ROKU. NR. 44

Walne zebranie T.S. Wisła w Krakowie odbyło się 2 bm. Wybory do nowego zarządu dały następujący wynik : prezes p. Aleksander Dembiński, wiceprezes : pp. major Szkolnikowski, mjr. Schwenk i Wojas, członkowie zarządu: pp. Orzelski, Potocki, Kiliński, Wyrobisz, Kornaś G., kpt. Roganowicz, kpt. Struszewicz, Swierkosz, Mastalski. Komisja rewizyjna : p. inż. Łasiński, Kaliciński, zastępcy pp. Pażucha i Korzeniowski. Wyboru nowego zarządu dokonano przez aklamację i uchwalono mianować p. inż. Christelbauera Ludwika honorowym członkiem T. S. Wisła, a p. Wojasa członkiem założycielem. Sprawozdanie komisji administracyjnej dało obraz całorocznej gospodarki, z którego można się było prze konać, że towarzystwo pracuje w warunkach finansowych uregulowanych, zamknięcie końcowe wykazuje bilans czynny. Następnie odbyły się wybory kierownika sekcji piłki nożnej, którym jednogłośnie obrano p. Kopecia; kapitanem I. drużyny wybrano por. H. Reymana, zastępcą kpt. Markiewicza; kapitanem Ii. Kilińskiego, zastępcą Brzyckiego. Urządzona z inicjatywy p. wiceprezesa Wojasa składka na fundusz olimpijski przyniosła ponad 18 miljonów Mp.

Walne Zebranie T. S. Wisła

Sport lwowski

Nr. 77. Lwów, czwartek 20 grudnia 1923. Rok II.

Z życia Towarzystw.

Walne Zebranie T. S. Wisła w Krakowie odbyło się w dniu 2 b. m. ; wybrano na niem następujący zarząd: Prezes p. Dembiński; wiceprezesi pp.: mjr. Szkolnikowski, mjr. Schwenk, Wojas: członkowie pp.: Orzelski, Potocki, Kiliński, inż. Świerkosz, kpt. Roganowicz, kpt. Strusiewicz, Mastalski, Kornaś, Wyrobisz; komisja rewizyjna: inż. Zasiński, Kaliciński; zastępcy: Korzeniowski i Paszucha St. Zebranie miało przebieg spokojny: Wyboru dokonano przez aklamację, szczególnie owacyjnie witano kandydatury pp. Dembińskiego i Wojasa.

Przez aklamację wybrano członkiem honorowym Towarzystwa p. inż. Christelbauera, zaś p. Wojasa członkiem założycielem. Sprawozdanie komisji gospodarczej wykazało, że Klub opiera się na zdrowych podstawach finansowych i pracuje w uregulowanych stosunkach gospodarczych.

Statystyka sekcji piłki nożnej za rok ubiegły przedstawia się następująco: W pierwszej drużynie brało udział 33 graczy, z tego Wiśniewski 39, Krupa 38, Kaczor i Reyman I. po 37 razy i t. d. Grano 44 razy, z tego 30 wygrano, 8 przegrano, 6 nierozstrzygnięto. Stosunek bramek 130:54 Najwięcej bramek strzelił w tym roku Reyman I. 48 (ogółem w I. drużynie 10 ), Kowalski 32 (105), Krupa 19 (23), Reyman II. 9 (21), Adamek 7 (91, Danz 4 (51), Gieras 2 (4‘, Balcer 2, Kaczor 2 (4), Dydaś 1 (7), Śliwa 1 (10), Obrubański, Czulak i Kotlarczyk po I. — Ogółem rozegnała I. drużyna Wisły 292 zawodów, z tego 159 wygr., 89 przegr., 44 nierost. Stosunek bramek 809:466. Najwięcej zawodów rozegnał w I. drużynie Śliwa 169, Kaczor 122, Kowalski 113, Marcinkowski 112, Danz 107, Reyman I. 102, Wiśniewski 89, Gieras 78. Wiśniewski w tym roku puścił 51 bramek, Kiliński 2, Nowak 1. Kierownikiem sekcji piłki nożnej wybrano ponownie p. Kopecia, kapitanem I. drużyny Reymana Henryka, zast. Markiewicza; kapt. II. drużyny Kilińskiego, zastępcą Brzyckiego. Kierownikiem sekcji lekkoatletycznej został por. Zakrzewski, sekcji ciężkoatletycznej p. Pawlikowski. M.


<< Powrót Inne Zarządy >>